Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porijekla koji su namijenjeni zaštiti ekonomski važnih biljaka i životinja od korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama.

Filter
Zenby
Zapremina: 500 ml
Fungicid za suzbijanje sive truleži. Aktivna materija: izofetamid ..... 400g/l                                                 Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)                             OSNOVNA SVOJSTVA ZENBY sadrži aktivnu materiju iz nove hemijske grupe (fenil-okso-etil tiofen amidi) podgrupe SDHI (inhibitori sukcinat dehidrogenaze /SDH/). Djeluje na gljive iz grupe Ascomycetes (npr. Sclerotinia sp., Monilia sp.) i Deuteromycetes (npr. Botrytis sp.) te na brojne druge bolesti. Efikasno suzbija sivu truležna lozi i jagodama, Botrytis i Sclerotiniu na salati i Moniliu na koštičavom voću. Ima preventivna i kurativna svojstva.ZENBY DJELUJE I NA SOJEVE SIVE TRULEŽI OTPORNE NA SDHI FUNGICIDE SDHI fungicidi u dijelu molekule bitnom za povezivanje sa enzimom SDH sive truleži sadrže krutu veznu grupu koja onemogućava povezivanje sa enzimom mutiranih sojeva i zbog toga gljiva je otporna. Za razliku od ostalih SDHI fungicida, izofetamid (i samo još fluopiram) ima fleksibilnu veznu grupu koja je dovoljno fleksibilna da se pravilno poveže sa SDH enzimom i kod mutiranih sojeva sive truleži. Stoga Zenby pokazuje efikasno i pouzdano djelovanje na sivu trulež u poređenju sa dobro poznatim SDHI fungicidima. ZENBY pokazuje kurativno djelovanje na sivu trulež i do 36 sati nakon zaraze. U cilju postizanja pouzdane efikasnosti,preporučuje se preventivna upotreba.Ima dugo preventivno djelovanje: do 4 sedmice dobro štiti bobice grožđa. ZENBY djeluje na sve razvojne faze sive truleži. VINOVA LOZA: PRIMJENA I DOZA Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (eventualno do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima) u alternaciji sa sredstvima iz grupa sa drugim mehanizmom djelovanja. ZENBY se može koristiti od cvjetanja pa sve do prije berbe zavisno od karence. Kod prskanja punog habitusa loze doza je 1,5l/ha. Kod prskanja u zonu grožđa doza je 0,8 do 1l/ha. Navedene doze za suzbijanje sive truleži u cjelini suzbijaju i pepelnicu vinove loze, tako da prilikom prskanja sa ZENBY-jem nije potrebno koristiti specijalne fungicide protiv pepelnice! JAGODE: PRIMJENA I DOZA Prskati preventivno. Može se koristiti od otvaranja prvih cvjetova (BBCH 60) pa sve do glavne berbe kada je većina bobica obojeno (BBCH 87). Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima). ZENBY u poređenju s poznatim botriticidima pokazuje izvanredno dobro djelovanje pa se njegova upotreba preporučuje već na samom početku programa suzbijanja sive truleži s ciljem efikasnog suzbijanja razvoja bolesti od početka. ZENBY ne ostavlja depozit na plodovima (mrlje, izmjena boje jagoda), kao što postoji problem sa drugim preparatima. Doza: 1,2 l/ha Karenca: 21 dan za vinovu lozu; 1 dan za jagode. Pakovanje: 10ml, 100ml, 500ml ZENBY je dio Belchimovih programa zaštite
WINAQUE
Selektivni translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 125 ± 7,5 g/l Formulacija: EC Primjena: u usjevu soje: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u količini primjene od 0,5 i 1,2 l/ha (5 - 12 ml na 100 m2) posle nicanja usjeva u fazi 1-3 troliske (faze 30-33 BBCH skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta od 2 do 6 listova. SPEKTAR DJELOVANJA Vrste korova koje dobro suzbija u količini primjene od 0,5 l/ha: ovas divlji (Avena fatua), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena, obična svračica (Digitaria sanguinalis) i proso korovsko (Echinochloa crus-galli). Vrste korova koje slabo suzbija u količini primjene od 0,5 l/ha: zubača obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma. Vrste korova koje dobro suzbija u količini primjene od 1,2 l/ha: ovas divlji (Avena fatua), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena, obična svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crusgalli), zubača obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma. Način primjene: Folijarno, prskanjem sa zemlje. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja: Jednom, u toku vegetacije na istoj površini. Napomena za primjenu: Korovi usvajaju herbicid folijarno, odakle se translocira do meristemskih tkiva korijena i stabla, gdje inhibira acetil-CoA karboksilazu. WINAQUE se usvaja 1 sat nakon primjene tako da je umanjena opasnost od spiranja kišom.Ne preporučuje se primjena na temperaturama iznad 25°C. Miješanje:  Može se miješati (kompatibilnost) sa preparatima na bazi bentazona (Aladin ili Rainzone) i tifensulfuron-metila. Prije miješanja sa drugim pesticidima a posebno različitih formulacija, provjeriti njihovu fizičku kompatibilnost. Plodored: Nema ograničenja. Karenca: 77 dana. Radna karenca: 24 časa. Pakovanje: 1 litar
Vilotrin 10 WP
Masa: 50 g
Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni. Aktivna materija: lambda cihalotrin.....................10 % Formulacija: kvašljivi prašak (WP) Osobine i način djelovanja: - Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida -Nesistemični (kontaktni) insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem Primjena: Preparat Vilotrin 10 WP koristi se: -Za suzbijanje crne (Blatta orientalis) i smeđe (Blatella germanica) bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 1,5 litara vode. -Za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje kućne (Musca domestica) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata u količini od 12,5 g na 1,5 l vode. Preporuke i napomene vezane za primjenu: -Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan. -Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje (ne djeluje parama). -Preparat ne smije dospjeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. - Potpuno očistiti tretirane površine prije primjene preparata. -Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga, manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i drugim neravnim podlogama. Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 50 g
Valis F
Masa: 5 kg
Najjači fungicid za antirezistentnu strategiju u vinovoj lozi.Aktivna materija: valifenalat 60g/kg + folpet 480g/kglFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Valis F je kombinacija sistemičnog i preventivnog fungicida koji pruža izuzetno efikasnu i sigurnu preventivnu i kurativnu zaštitu.Sadrži dvije aktivne materije. Valifenalat djeluje na sprečavanje stvaranja ćelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Folpet je fungicid koji djeluje kontaktno i inhibira diobu ćelija patogena. Primjenom preparata Valis F, aktivna materija velifenalat podstič sintezu jednog proteina u biljci koji jača prirodnu otpornost biljke.BRZO PRODIRANJEValifenalat:-Sistemično djelovanje-Brzo prodiranje unutar biljke- Translaminarno kretanje – zaštita lista i novog porasta-Difuzno širenje – redistribucija valifenalata od osnove ka vrhu lista-Otporan na spiranje kišom-Štiti novoformirane listove.Folpet:-Aktivna materija koja nakon 80 godina nema pojavu rezistencije-Odlično djelovanje na crnu pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola)- Teško se ispira, duže djeluje-Najviše korišćena aktivna materija u vinogradarstvu.• Izraženo preventivno djelovanje, sprečava klijanje spora i formiranje infektivnih struktura gljivica.• Kurativno djelovanje na miceliju koja se aktivno kreće unutar biljnog tkiva, razara hife i zidove gljivice.• Antisporulaciona aktivnost izražena u sprečavanju formiranja reproduktivnih struktura gljivice nastala usljed djelovanja preparata na ćelijski zid gljive.PRIMJENAValis F se koristi za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), sive truleži (Botrytis cinerea), crne truleži (Guignardia bidwellii) u zasadu vinove loze. Primjenjuje se po sticanju uslova primarne zaraze, najbolje dok su lastari 20-25 cm dužine, odnosno od faze rasta 15-83 BBCH skale. Po potrebi tretman ponoviti. Za suzbijanje truleži prskanje je najbolje obaviti u vrijeme cvjetanja i prije zatvaranja grozda.Doza: 2kg/ha preparata uz utrošak 600-1000l/ha vode.Maksimalan broj tretiranja u sezoni: može se primijeniti 3 puta godišnje u razmaku od 10 dana.Karenca: vinova loza 28 dana.Pakovanje: 1kg, 5kg
Terazor® 50 SC
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodinjih širokolisnih korova u usjevu kukuruza i suncokreta. Aktivna materija: terbutilazin.......... 500 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Način djelovanja: Terazor 50 SC je selektivni sistemični herbicid iz hemijske grupe triazina. Biljke ga usvajaju korijenom i preko lista inhibirajući proces fotosinteze. Svoje djelovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova. Terazor ima rezidualno djelovanje, odnosno aktivna materija terbutilazin se zadržava na površini zemljišta sprečavajući porast novih korova. Primjena: - U usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza - u dozi 1,5 l/ha na lakšim zemljištima sa manje od 1,5 % humusa - u dozi 1,5 – 2,5 l/ha na srednje teškim i teškim zemljištima Preparat se primjenjuje nakon sjetve a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza. - U usjevu suncokreta – u dozi 1,0 – 1,5 l/ha posle sjetve a prije nicanja kukuruza. Spektar djelovanja: Jednogodišnji širokolisni korovi. - jednogodišnji širokolisni korovi: pepeljuga obična (Chenopodium album), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), dvornik obični (Polygonum persicaria), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), tarčužak obični (Capsella bursa – pastoris), pomoćnica obična (Solanum nigrum), kamilica prava (Matricaria chamomila), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis),... Napomene: Primjena se ne preporučuje na lakim i pjeskovitim zemljištima (manje od 1% humusa). U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja usjeva, na tretiranim površinama se može sijati samo kukuruz. Najbolja efikasnost preparata TERAZOR 50 SC postiže se tretiranjem usjeva kukuruza prije nicanja ili u fazi nicanja korova. Obilne padavine ili jako niska temperatura zemljišta mogu izazvati prolaznu fitotoksičnost. U jesen iste godine ne smije se sijati uljana repica, lucerka i djetelina. Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa drugim herbicidima radi proširenja spektra djelovanja. Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Pakovanje: 1 litar
Teppeki 500 WG
Masa: 2 kg
Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih vaši u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. Aktivna materija: flonikamid ...... 500g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) PRIMJENA I DOZA JABUKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Tretirati kod pojave infekcije, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvjetanja, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste vaši kad je populacija vaši mala, a lisna masa još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utiče na efikasno sistemično i translaminarno kretanje unutar biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu od lisnih vaši tokom cijelog perioda cvjetanja. Predatorski insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj kontroli lisnih vašiju. Primjena prije cvjetanja osigurava zaštitu tokom cijelog perioda cvjetanja, tako da dolazi do vrlo sporog množenja lisnih vaši nakon cvjetanja čime je olakšana zaštita protiv vašiju tokom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvjetanja. Primijeniti 200-1000 l vode po hektaru, zavisno o fenofazi rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabukinu pepeljastu vaš (Dysaphis plantaginea), kruškinu pepeljastu vaš (Dysaphis pyri), jabukinu zelenu vaš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.KRUŠKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode) uz utrošak 200-1000l vode po hektaru. Teppeki u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buvu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buve, te u isto vrijeme odlično suzbija i vaši Dysaphis spp. BRESKVA Protiv zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU Teppeki je nepogrešiv u suzbijanju lisnih vaši u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine vaši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrijebiti ga prije cvjetanja (prvi tretman), iako vaši nisu još ni prisutne.ŠLJIVA Suzbija šljivinu zelenu vaš (Hyalopterus pruni) i šljivinu vaš uvijalicu (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana. PARADAJZ (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Suzbija zelenu breskvinu vaš (Myzus persicae) i pamukovu lisnu vaš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10-0,12kg/ha zavisno od jačine infekcije. Na početku infekcije primijeniti manju količinu. Utrošiti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. Teppeki se u dozi 200g/ha preko zemljišta upotrebljava nakon rasađivanja (od kada se biljke ukorijene, do najkasnije 2 do 3 sedmice nakon rasađivanja). Prema potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 sedmice. U slučaju dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća je i treća upotreba folijarno, ali pod uslovom da je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele leptiraste vaši sa drugim mehanizmom djelovanja (kao što je CLOSER 120 SC). KROMPIR Uspješno suzbija lisne vaši u količini 0,16kg/ha uz utrošak 200-500l vode/ha. Može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku 14 do 21 dan. Za suzbijanje lisnih vaši kao vektora virusa može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku od 7 dana.KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE I LUBENICE (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Protiv pamukove lisne vaši (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenomprostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10kg/ha. Primijeniti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. PREDNOST -Vrlo niska toksičnost -Nema rizika od zagađenja podzemnih voda -Ne predstavlja rizik za vodene organizme, ribe, ptice, pčele -Nema negativnog učinka na predatorske organizme -Nema međusobne otpornosti sa bilo kojim drugim insekticidom -Odlično se uklapa u programe integralne zaštite -Suzbija izuzetno širok spektar lisnih vaši -Visoka efikasnost u svim vremenskim uslovima-Dugoročno održiv-Ekonomično rješenje u zaštiti od insekata. ODLIČNA EFIKASNOST + DUGO DJELOVANJE = VISOKI I KVALITETNI PRINOSI TEPPEKI NE ŠTETI KORISNIM INSEKTIMA Teppeki ima najpovoljniji profil za korisne insekte među aficidima. Gotovo je bezopasan za korisne insekte, predatore lisnih vaši te za pčele. Teppeki omogućava stalnu prisutnost predatora, što bitno smanjuje dinamiku razvoja populacije lisnih vaši. Zbog toga je Teppeki nepogrešiv u programima integralne zaštite. NAČIN DJELOVANJA FLONIKAMID: JEDINSTVENI MEHANIZAM DJELOVANJA Kod mnogih značajnih aficida (npr. neonikotinoidi) uočeno je znatno skraćeno djelovanje na lisne vaši, a i smanjenje efikasnosti. Flonikamid je jedinstven aficid, koji ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za anti-rezistentne programe zaštite. Flonikamid djeluje kontaktno i digestivno. Lisne vaši prestaju s hranjenjem najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog dehidratacije i izgladnjelosti ugibaju nakon 2-5 dana. U biljkama se flonikamid premiješta sistemično, prema gore, ali i translaminarno. Biljke intenzivno usvajaju flonikamid preko lista i preko korijena. Velikom broju insekticida naglo opada efikasnost zbog uticaja svjetlosti i visokih temperatura. Teppeki je u potpunosti funkcionalan u svim vremenskim uslovima. Teppeki štiti kulture od lisnih vaši najmanje 21 dan i u izuzetno teškim uslovima. Usled većih populacija lisnih vaši u vrijeme tretiranja štiti najmanje 14 dana. KARENCA: 21 dan za jabuku, krušku, breskvu, šljivu; 14 dana za krompir; 3 dana za paradajz, krastavac, kornišon, tikvice, tikve, dinje i lubenice. Pakovanje: 1.5 g, 14 g, 140 g, 2 kgKULTURAINSEKTPARADAJZMacrosiphum euphorbiaeJABUKARhopalosiphum maidisBRESKVA I KROMPIRAphis pomi, Dysaphis plantagineaŠLJIVAMyzus persicaeDINJAAnuraphis helichrysi, Dazctynotus ambrosiaeKROMPIRAphis gossypiiRUŽEAphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae
SUNWARD PLUS
Selektivni translokacioni sistemični herbicid širokog spektra djelovanja Sastav: - Izoksaflutol: 225 ± 13.5 g/l - Tienkarbazon-metil: 90 ± 9 g/l Sadrži protektant: - Ciprosulfamid 150 ± 9 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Primjena: u usjevu kukuruza: namjenjen za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini primjene od 0,44 l/ha (4,4 ml na 100 m2) posle sjetva a prije nicanja ili posle nicanja kukuruza, odnosno kada je u fazi do 3 lista (faze 00-13 BBCH skale), a širokolisni korovi 2-4 lista, te uskolisni u fazi nicanja. Usvaja se korijenom i lišćem. Spektar djelovanja: Vrste korova koje dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena. Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), čistac jednogodišnji (Stachys annua) i boca obična (Xanthium strumarium). Vrste korova koje slabo suzbija: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), tušt obični (Portulaca oleracea) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma. Način primjene: Folijarno i preko zemljišta, prskanjem sa zemlje. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja: Jednom, u toku godine, na istoj površini. Napomena za primjenu: Posle primjene, korovske biljke usvajaju aktivne supstance i listom i korijenom. Sadrži protektant tako da se koristi puna doza preparata i prije nicanja, i u fazama do trećeg lista kukuruza. Posjeduje karakteristiku da sa svakom narednom padavinom dolazi do reaktivacije djelovanja što obezbjeđuje rezidualno djelovanje. MIJEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA: Radi proširenja spektra djelovanja može se primjeniti u tank miksu sa drugim herbicidima uz prethodnu probu miješanja. Ne smije se miješati sa herbicidima (inkompatibilnost) formulacije suspo-emulzije (SE) u periodu posle sjetve, a prije nicanja usjeva. Ne korisiti organofosforne insekticide za tretiranje sjemena ili folijarno ukoliko je planirana primjena ovog herbicida. Karenca: OVP Radna karenca: 48 časova. Pakovanje: 5 L, 1 L, 440 ml, 100 ml
SULTAN
Sultan je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu uljane repice, te nakon presađivanja kupusa, kelja, karfiola i brokule, kao i rasadnicima ukrasnog grmlja i drvenastog bilja. Aktivna materija: metazahlor ……………… 500 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Način djelovanja: - Biljke ga usvajaju korenom i hipokotilom, a vrlo slabo i listom izniklih ponika. - Kretanje u biljci je veoma ograničeno (ksilemom). - Inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni je herbicid. Primjena i doza: - U usjevu uljane repice primjenjuje se u dozi 2 i 2,5 l/ha tretiranjem zemljišta poslije sjetve, a pre nicanja usjeva. - U usjevu kupusa, kelja, karfiola i brokule iz presadnica u količini 1,5-2,0 l/ha Primjenjuje se 7-10 dana nakon presađivanja kada se kupusnjače nalaze u fazi razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova. Prilikom primjene sredstva, korijenje presadnica mora biti dobro prekriveno slojem zemlje. Usjev ne smije biti izložen stresu, odnosno u vrijeme primjene sredstva usjev mora biti u dobroj kondiciji. Primjena preparata na bazi metazahlora zahtjeva dobro pripremljeno zemljište. U slučaju da zemljište nije dobro pripremljeno može doći do prorjeđivanja sklopa. Utrošak vode: 200 – 400 litara vode po hektaru. Spektar djelovanja: Pirevina (Agropyrum repens), mišji rep (Alopecurus myosuroides), hoću-neću (Capsella bursa pastoris), proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), rasječena iglica (Geranium dissectum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), vrapsjeme poljsko (Lithospermum arvensis), kamilice (Matricaria spp.), spomenak (Myosotis arvensis), bulke (Papaver spp.), livadarka (Poa annua), krstica obična (Senecio vulgaris), muhari (Setaria spp.), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), mišjakinja(Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.), klasače (Bromus spp.), pepeljuga(Chenopodiumalbum), priljepača (Galium aparine), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), koprive (Urtica spp.), divlji ječam (Hordeum spp.), gorušica (Sinapis arvensis), samonikla pšenica (Triticum spp.), ljubičica (Viola arvensis), divlji ovas (Avena fatua). Plodored: U slučaju preoravanja nakon tretiranja uljane repice samo preparatom Sultan, u proljeće naredne godine može se sijati jara pšenica, jari ječam, ovas, krompir, šećerna repa, jara uljana repica, kukuruz, pasulj, suncokret i sjemenski lan. Iste jeseni za setvu uljane repice ili pšenice oranje treba da bude najmanje na dubini od 20 cm. Poslije primene u proljeće na tretiranim površinama, nakon 5 meseci od primjene, mogu se sijati mrkva, paštrnjak i salata. Prije sijanja bilo kog useva potrebno je oranje na dubini od najmanje 15 cm. Mješanje sa drugim preparatima: Za proširenje spektra delovanja preporučuje se kombinacija sa preparatom Clematis ili Chrome sinon. Masimalan broj tretiranja na istoj površini: jedan put svake tri godine Karenca: obezbjedjena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar i 20 litara
Silwet Gold
Zapremina: 1 l
ORIGINALNI ORGANSKO SILIKONSKI OKVAŠIVAČ Sastav: polialkilenoksid - heptametiltriksiloksan 84%Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) Silwet Gold je okvašivač nove generacije. Spada u poznatu organosilikonsku grupu superokvašivača. Silwet Gold smanjuje površinski napon vodenih rastvora u mnogo nižim dozama od tradicionalnih odnosno konvencionalnih okvašivača. Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim đubrivima i regulatorima rasta biljaka i koristi seu cilju povećavanja njihove efikasnosti. Silwet Gold djeluje kao veza između čestica pesticida i tretirane biljne površine i na taj način osigurava bolju pokrivenost i zaštićenost biljaka i smanjuje potrebne količine vode po jedinici površine. Silwet Gold osigurava brže usvajanje sistemičnih aktivnih materija u biljno tkivo i čini tretiranje biljaka mnogo sigurnijim i otpornijim na ispiranje kišom. U kombinaciji s pesticidima, ovo sredstvo je vrlo sigurno za tretirane biljke ali se uvijek preporučuje testiranje kompatibilnosti u slučaju kad postoji sumnja na fitotoksičnost koja može nastati pri kombinacijama pesticida, naročito pri tretiranju većih površina.PREDNOSTI - poboljšava pokrivenost i do 10 puta više u odnosu na druge konvencionalne okvašivače-poboljšava efikasnost sredstava za zaštitu bilja i đubriva na način da mnogo lakše i brže prodiru u zelene biljne dijelove- smanjuje se količina vode potrebne za tretiranje-poboljšava se suzbijanje insekata, uzročnika bolesti i korova, jer pesticid dospijeva i na ona mjesta koja su slabo dostupna (npr. naličje lista)- poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/lisnu masu usjeva- otporan je na ispiranje padavinama PRIMJENA • Ratarstvo: 0,1l/ha uz utrošak vode 150-250l/ha• Vinogradarstvo, voćarstvo: 0,025-0,05% uz utrošak vode 250-500l/ha• Povrće, ukrasno bilje: 0,01-0,1% uz utrošak vode 250-500l/haKARENCA: pridržavati se karence onog sredstva kojem se Silwet Gold dodaje.Pakovanje: 1L
Rival 607 SL
Zapremina: 500 ml
Sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika polijeganja rasada i plamenjače Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid.........722 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: Rival 607 SL se primjenjuje kao fungicid za suzbijanje prouzrokovača: Polijeganja rasada (Phythium spp.), plamenjače paprike, plamenjače krastavca, plamenjače gerbera,... -U usjevima paprike, paradajza – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 litara vode), tretiranjem poslije sjetve a prije nicanja usjeva ili neposredno poslije nicanja usjeva. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora spp.) u koncentraciji od 0,25 % (25 ml u 10 litara vode) zalivanjem rasada 3 dana prije rasađivanja i 2 puta nakon rasađivanja u intervalima 7-10 dana. -U usjevu krastavca – za subijanje prouzrokovačaplamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,2% (20 ml u 10 litara vode) preventivnim tretiranjem ili pri pojavi prvih simptoma. -U usjevu lala – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja u koncentraciji 0,3% (30 ml u 10 litara vode) potapanjem očišćenih lukovica u rastvor (lukovice potopljene u rastvoru držati 15-20 minuta) prije sadnje. -U zasadu petunija – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentaciji 0,25-0,37% (25-37 ml u 10 litara vode) tretiranjem posije sjetve a prije nicanja. Utrošak vode: Kod folijarnog tretiranja (orošavanje ili fino prskanje) 200-400 l/ ha . Zalivanje rasada – 10 l rastvora/m². Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 4 puta Mogućnost miješanja sa drugim pesticidima: Može se miješati sa svim kontaktnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. Karenca: 14 dana za krastavce i paradajz, 35 dana za papriku Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 25 ml, 100 ml, 500 ml
RIDOWN
RIDOWN je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjihrizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na nepoljoprivrednim i poljoprivrednim površinama. Primjenjuje se isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju svojim zelenim dijelovima. Aktivna materija: glifosat.....................480 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: 1) u voćnjacima i vinogradima, tretiranjem kada su korovi visine 15-40 cm, u dozi: a) 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova b) 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova c) 8-12 l/ha, za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova 2) na strništima, u dozi 3-10 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvjetanja. 3) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sječe stabla, u konc. 10% u periodu maj-decembar. 4) prije pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 l/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova 5) na livadama i pašnjacima tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u dozi 2-8 l/ha, u zavisnosti od vrste i faze razvoja korova 6) za desikaciju uljane repice, u dozi 2-4 l/ha, tretiranjem 14 dana pred žetvu 7) u suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja u dozi 4-8 l/ha 8) u šumarstvu, u dozi 4-12 l/ha u zavisnosti od vrste zasada i korova koji se suzbijaju 9) na nepoljoprivrednim površinama, kao totalni herbicid, u dozi 3-12 l/ha, tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvjetanja. 10) na okućnicama, prostoru oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja, itd., upotrebom leđnih prskalica, u koncentraciji: - 1% (100 ml u 10 l vode), za suzbijanje jednogodišnjih korova - 2% (200 ml u 10 l vode), za suzbijanje višegodišnjih korova. Doza primjene preparata zavisi od vrste korova koji se tretira i stepena zakorovljenosti. • 4 l/ha za suzbijanje koštana, svračica, ljuja, lipice, ambrozije, prilepače, pepeljuge, štira, njivskog vijušca, mišjakinje, ljubičica, tatule, čička, • 4-6 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, mente, štavlja, maslačka,.. • 6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače, divlje kupine • 8-12 l/ha za suzbijanje rastavića (preslice) Karenca: • voće i vinova loza – 35 dana, • predžetvena primjena u strnim žitima i uljanoj repici – 14 dana • Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1, 10 litara Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Ranman Top
Zapremina: 1 l
Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na povrću, cvijeću, ukras-nom bilju i duvanu.Aktivna materija: ciazofamid .........160g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAZa sve registrovane kulture (krompir, paradajz, krastavac, dinja, duvan, ukrasno bilje)primjenjuje se u količini do 0,5l/ha. Broj prskanja u jednoj vegetacijskoj sezoni jenajviše 6 puta.RANMAN TOP zbog načina premiještanja u biljci nije osjetljiv na potrošnju vode, već i sa količinama manjim od 200l/hamože se postići kvalitetna aplikacija. U svakom slučaju količine vode iznad 400l/ha nisu potrebne.Primjenjuje se preventivnoPREPORUKERANMAN TOP je ključni član Belchimovog PotatoPro programa zaštite krompira gdje se preporučuje:• Kad se RANMAN TOP koristi sam, obavezna je preventivna primjena• Kada proizvođač traži što bolju kurativnost u zaštiti krumpira od plamenjače treba prskatinajsnažnijim rješenjem protiv plamenjače:- RANMAN TOP 0,4l/ha + CYMBAL 0,25kg/ha• RANMAN TOP ne djeluje na koncentričnu pjegavost• Zaštita krtola-Što je veći broj prskanja sa RANMAN TOP-om od prije cvjetanja krompira do kraja sezone, to jebolja zaštita krtola krompira. Od najvećeg značaja su dva prskanja na kraju vegetacije.Zadnje prskanje od ova dva se kombinuje sa desikacijom.S lakoćom po kiši i suncu, od sadnje do berbe.PREDNOSTIRANMAN TOP sadrži aktivnu materiju ciazofamid, jedinstvenu po načinudjelovanja a formulacija preparata sadrži pomoćna sredstva koja mudaju izvanredne karakteristike:-Dugotrajno i pouzdano djelovanje u svim uslovima: način premiještanjau biljci, neisperivost kišom i vezanje aktivne materije na površinu listaomogućavaju duže i pouzdanije preventivno djelovanje od drugih fungi-cida.-Otporan na ispiranje kišom -RANMAN TOP je već 15 minuta nakonprskanja neisperiv kišom. Ni intenzivne kiše s više od 100mm/m2 nemogu ga isprati.-Kompleksna formulacija omogućava odličnu raspodjelu (pokrovnost) nalisnoj površini čime upotpunosti štiti biljku.-Zaštita novog porasta -RANMAN TOP nije sistemik, ali se funkcionalno ponaša kao sistemik i u praksi ostvarujeizvanrednu zaštitu novog porasta.Specifične karakteristike ciazofamida i pomoćnih sredstava omogućuju specifično premiještanje u i na biljci što u vrijemenajintenzivnije vegetacije garantuje najmanje 7 dana zaštite od plamenjača. Službena ispitivanja nezavisnih instituta uEU ocjenjuju RANMAN TOP kao najbolju preventivnu zaštitu novog porasta, čak i u poređenju sa sistemicima.-Najbolja zaštita krtola krompira -nezavisna ispitivanja u EU preporučuju RANMAN TOP kao najbolje rješenje za zaštitukrtola krompira od plamenjače. Takva efikasnost temelji se na odličnom uništavanju spora i sprečavanju razvoja zoospo-ra plamenjače krompira.-RANMAN TOP je efikasan na plamenjaču krompira i kod niskih kao i kod visokih temperatura, štonije slučaj s drugim fungicidima. Navedeno svojstvo omogućuje efikasnost tokom cijele vegetacije-RANMAN TOP nema unakrsne otpornosti ni sa jednim fungicidom, a pojava otpornosti bolestipraktično nije moguća. RANMAN TOP se u zemljama EU koristi i do 10 puta u sezoni. U Hrvatskojje maksimalan broj tretiranja u sezoni 6 puta.Slijedom navedenih karakteristika RANMAN TOP je u zapadnoj Evropi jedan od najprodavanijihpreparata za zaštitu krompira protiv plamenjače.KARENCA: 7 dana za krompir,3 dana za paradajz, krastavac, krastavac za preradu (kornišon) i dinju.Pakovanje: 10ml, 50ml, 250ml, 1LRANMAN TOP je dio Belchimovih programa zaštite
Rainzone
Selektivni translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu soje i kukuruza Aktivna materija: bentazon 480g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: RAINZONE se primjenjuje u usjevu kukuruza i soje u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) tretiranjem posle klijanja i nicanja korova odnosno kada se širokolisni korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu 2-6 listova a kukuruz do petog razvijenog lista (15 BBCH-skale) odnosno soja u fazi od prve do treće troliske (11-12 BBCH-skale). Spektar djelovanja: Dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir hibridni (Amaranthus hybridus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium strumarium). Zadovoljavajuće suzbija: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia). Slabo suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense) i poponac njivski (Convolvulus arvensis). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Napomena za primjenu: Po mogućnosti tretiranjem u kasnim poslepodnevnim satima. Ne tretirati na temperaturama preko 25 °C. Miješanje: U usjevu soje mješati ga sa preparatima Imazofil i Moxbet radi proširenja spektra djelovanja. U kukuruzu ga miješati sa preparatima na bazi Dicambe. Ne mješa se sa graminicidima niti sa organofosfornim insekticidima. Plodored: Bentazon se brzo razlaže u zemljištu te nema opasnosti za narednu kulturu. U slučaju da dodje do propadanja usjeva ili prijevremenog skidanja, nakon primjene mogu se sijati soja, lucerka i strna žita. Karenca: 63 dana Pakovanje: 1 litar
RACER®
Racer® je selektivni sistemični herbicid namjenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Aktivna materija: flurohloridon …… 200 g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Primjena i doza: - U usjevu suncokreta se primjenjuje poslije sjetve, a prije nicanja usjeva u dozi 2-4 l/ha uz utrošak vode: 200-400 l/ha. - U usjevu krompira se primjenjuje poslije sadnje, a prije nicanja usjeva u dozi 2-4 l/ha uz utrošak vode: 200-400 l/ha. - U zasadima voća i vinove loze se primenjuje u proljeće, prije ili odmah posle nicanja korova: u mladim zasadima (starosti 1-3 godine) u dozi 1-3 l/ha, a u zasadima starosti preko 4 godine u dozi 4 l/ha uz utrošak vode: 200-400 l/ha. Spektar djelovanja: Odlično suzbija: gorušicu (čak i u fazi rozete ), štir, pepeljugu, abutilon i pomoćnicu. Zadovoljavajuće suzbija muhare i ambroziju (kada je veliki pritisak dio korova se provuče). Slabije suzbija: dvornike i vijušce, divlju konoplju, palamidu, čičak. Maksimalan broj tretiranja u toku godine: jednom Karenca: 63 dana za krompir, obezbjeđena vremenom primjene za suncokret, voće i vinovu lozu. Pakovanje: 1 litar i 5 litara Napomena: Da bi ispoljio svoje maksimalno djelovanje mora da u roku od 14 dana poslije primjene bude najmanje 10 mm padavina. Ekonomnično rešenje (najbolji odnos uloženo-dobijeno) je doza od 2 l/ha. Moguća je primena i u ranom post tretmanu, kada je suncokret u fazi do 2 lista, ali isključivo sam i u dozi od 2 l/ha. Ovaj tretman ne bi trebalo da radite prije nego se konsultujete sa stručnjakom. Ako se primenjuje poslije setve, a pre nicanja najbolje rezultate daje u dozi od 2,5 l/ha ili u inkorporaciji, ali tada primeniti dozu od 3 l/ha.
Proman
Zapremina: 5 l
Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krompiru, soji i suncokretu. Aktivna materija: metobromuron........... 500 g/l Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC) Primjena i osnovne karakteristike PROMAN je registrovan za upotrebu prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krompira) u količini 2,5 do 4 l/ha, prije nicanja soje u količini 2-3 l/ha i prije nicanja suncokreta u dozi 2-3 l/ha. Doze zavise od teksture zemljišta. Na teškim tlima koriste se više doze, a manje doze koriste se na lakim zemljištima. U krompiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog i ograničenog izbora herbicida sve se više pojavljuju problemi sa određenim korovima. PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji: • Djeluje na veoma široki spektar korova (širokolisnih i uskolisnih) • Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su: Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum, Xanthium strumarium • Idealan je partner za kombiniranje s drugim herbicidima. Krompir. PROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO programa zaštite. Za zaštitu krompira Belchim na osnovi ispitivanja u Evropi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS - prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina - nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom - PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri. U intenzivnoj proizvodnji krompira u zapadnoj Evropi proizvođači krompira svake godine koriste dvije do četiri herbicidne aktivne materije jer jedino tako mogu na zadovoljavajući način suzbiti korove. PROMAN se u najznačajnijim zemljama za proizvodnju krompira u zapadnoj Evropi pokazao kao najfleksibilniji partner za ostale herbicide. Soja. Registrovana doza PROMANA u soji iznosi 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša/pjeskovitija to je doza manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno kod intenzivnih padavina, može uzrokovati prolaznu fitotoksičnost. PROMAN se odlično kombinuje s drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Agrimatca na terenu. PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova: - omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija i drugi korovi - prskanje prije nicanja omogućava ciljana korektivna prskanja nakon nicanja u samo jednom prohodu, i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi naknadnog ponika zbog prskanja prije nicanja razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Agrimatcove agronomske službe na terenu (prikladne aktivne materije su imazamoks, bentazon, graminicidi). Suncokret. Doza PROMANA u suncokretu je 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša / pjeskovitija to je doza manja). PROMAN se odlično kombinuje sa drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Agrimatca na terenu. PROMAN omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je npr. ambrozija.Proman je zemljišni herbicid. Za dobro djelovanje aktivna materija mora biti ravnomjerno zastupljena u vlazi gornjeg sloja zemljišta. To znači da zemljište mora biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji sloj tla mora biti primjereno kompaktan da može biti u dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva zemljišta te da dobro zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno obrađeno zemljište onemogućava zadovoljavajuću aktivaciju aktivne materije kao i djelovanje na korove koji mogu nicati iz dubljih slojeva zemljišta gdje je vlaga dostupna biljci. Proman je zemljišni herbicid zbog čega na njegovo djelovanje utiču specifične karakteristike zemljišta kao i vremenski uslovi. U određenim ekstremnim situacijama - vrlo lako zemljište, veoma jake kiše i vrlo nizak sadržaj organske materije, u cilju sprečavanja fitotoksičnosti potrebno je pridržavati se sljedećeg: Krompir: Na vrlo lakim pjeskovitim zemljištima (sadržaj pjeskovite frakcije viši od 65%) i sa niskom organskom materijom (< 1,5%), preporučuje se maksimalna doza od 2 l/ha. Na takvim zemljištima, posebno u slučajevima vrlo jakih kiša, višim dozama se povećava rizik od fitotoksičnosti. Soja i suncokret: Preporuke za izbjegavanje rizika od fitotoksičnosti: • Prskanje prije nicanja • Poželjna temperatura zemljišta > 10 ° C • U slučajevima jakih kiša nakon prskanja faktor rizika za fitotoksičnost povećan je na zemljištima koja pored malo gline sadrže i malo organske materije (< 1,5%). • U zemljištima sa manje od 1,5% organske materije, potrebno je odrediti doze zavisno od sadržaja glineMiješanje sa drugim preparatima: Za zaštitu krompira Belchim kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS. Prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina. Nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom. Pakovanje: 1 litar, 5 litara
Ovitex®
Zapremina: 1 l
Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih insekata i grinja u voćarstvu i ukrasnom bilju. Aktivna materija: parafinsko ulje ..... 817g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) PRIMJENA PO KULTURAMA Citrusi - žuta narandžina štitasta vaš (Aonidiella aurantii). Količina primjene sredstva: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od početka rasta i razvoja ploda do kada su plodovi postigli 90% svoje završne veličine (BBCH 70-79). Optimalno vrijeme primjene je od početka juna do kraja avgusta. Kod jakog napada preporučuje se primjena tokom zime (februar, mart). Jabuka, kruška i koštićavo voće -crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1000-1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja crvenog voćnog pauka ili neposredno pred izlazak iz jaja. Kruška – obična kruškina buva (Cacopsylla pyri). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja. Preporučuje se suzbijanje obaviti kada prezimljujuće ženke kruškine buve odlože jaja ili neposredno prije izlaska larvi iz jaja. Ukrasno bilje – vaši, zimzelena štitasta vaš, lipin crveni pauk (Eotetranychus tiliarum). Količina sredstva za primjenu je 20l/ha, uz utrošak vode od 1000-1300l/ha, te vrijeme primjene BBCH 10-49. U svim kulturama prskanje je dozvoljeno jednom (1) u sezoni. Pakovanje: 1 l
Nicon 4 OD
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza Aktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: - jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). - višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) - jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. - višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (ESMERO) Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni) Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 0,5, 0,25 i 0,1 litara
NICOKING
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruzaAktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: - jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). - višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) - jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. - višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (Metto)Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni)Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 250 ml, 5 litara
Neopitroid prah pro
Masa: 100 g
NEOPITROID prah  uspješno suzbija mrave, žohare, uši, buhe, grinje, krpelje, stjenice, skladišne štetočine i sl. Proženog i dobrog početnog djelovanja. Ugodna mirisa. 
MOXBET
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta. Aktivna materija: imazamoks.......... 40 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Način djelovanja: Post – emergence herbicid koji se apsorbuje folijarno i korijenom i translocira do dijelova koji rastu. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji katališu njihovu sintezu. Selektivnost u odnosu na soju zasniva se na brzoj detoksikaciji preko procesa demetilacije i glukozilacije. Primjena: - U usjevu soje, graška, pasulja poslije nicanja usjeva kada je usjev u fazi 1-3 trolista (faze 11-13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha - U usjevu lucerke u zasnivanju poslije nicanja usjeva, u fazi trećeg trolista (faza 13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha - U usjevu suncokreta (samo tolerantnih na imidazolinone) od nicanja pa do tri para listova (faze 05-15 BBCH skale) u dozi 1,2 l/ha ili u split aplikaciji 0,8 l/ha (u fazi do trećeg para listova suncokreta), druga primjena 0,4 l/ha (nakon 7-10 dana). Utrošak vode: 200-400 l/ha Spektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodošnji širokolisni i neki uskolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1 l/ha: - Širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdyckia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). - Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar ljepljivi (Setaria verticillata), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense). Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1,2 l/ha: - Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lipica (Abutilon theophrasti) Korovske vrste koje slabo suzbija sa obje doze primjene: - Širokolisni korovi: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) Miješanje sa drugim preparatima: ne smije se miješati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom Karenca: soja – 35 dana, suncokret – obezbijeđena vremenom primjene Plodored: - 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan - 9 mjeseci poslije primjene preparata ne tretiranim površinama se mogu sijati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač - 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: uljana repica i šećerna repa. Pakovanje: 1 litar
MOTIVELL
Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te višegodišnjih uskolisnih korova iz rizoma i iz sjemena. Aktvna materija: nikosulfuron 40 g/l Formulacija: uljni koncentrat za suspenziju (OD) MOTIVELL je dio Belchimovog programa zaštite kukuruza Primjena i doza MOTIVELL je namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova (npr. svračica, ambrozija, loboda, štir, veliki dvornik, divlja zob, rusomača, kužnjak, mišjakinja, broćika) u kukuruzu u količini 1-1,25 l/ha (100-125 ml na 1.000 m²). Manja količina se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijumima razvoja sjemenskih višegodišnjih uskolisnih korova. Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kad kukuruz ima 3-6 listova, a ako je nicanje korova nejednoliko - produženo, preporučuje se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine. Prvi put primjenjuje se kada je kukuruz 10- 15 cm visine, a drugi put nakon 7-10 dana. Korovi su najosjetljiviji u stadijumu razvoja: - divlji sirak iz sjemena kad ima 3-5 listova - divlji sirak iz rizoma kad je visine 15-30 cm - pirevina od 3 lista do 25 cm - koštan i muhari od stadijuma 1 lista do bokorenja - divlje proso i svračica kad imaju 1-3 lista - ambrozija i loboda od nicanja do stadijuma dva lista - štir i veliki dvornik od nicanja do stadijuma četiri lista. Ograničenja Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje. U slučaju duže suše, smanjeno je upijanje aktivne materije, pa je herbicidni učinak slabiji. Za proširenje djelovanja može se kombinovati s herbicidima koji djeluju na širokolisne korove kao što su Mustang, Mustang Forte, Metto. Primjena u kukuruzu koji je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima može izazvati jaku fitotoksičnost. Ne preporučuje se tretiranje pri temperaturama višim od 25°C. Ne koristiti ako su biljke oslabljene od stresa ili jače oštećene od insekata i bolesti. Na površinama prskanim MOTIVELLOM kao sledeći usjev može se sijati: ozima pšenica i raž nakon 4 mjeseca, jara pšenica i ječam nakon 8 mjeseci, pasulj, zob, soja, kukuruz šećerac i kokičar nakon 10 mjeseci i ostali usjevi nakon 12 mjeseci. Primjenjuje se u količini 200-400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m²). Karenca: 63 dana za merkantilni kukuruz, 35 dana za silažni kukuruz. Pakovanje: 1 litar, 0,5 litara.
Moltovin
Zapremina: 1 l
Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem. Aktivna materija: cimoksanil 35 g/l + bakar sulfat trobazni 345 g/l Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Opšte osobine: MOLTOVIN je preparat nastao kombinacijom dvije aktivne materije, različite po svojim osobinama. -Cimoksanil: Sistemična komponenta preparata koja brzo prodire u tkivo biljke (za manje od sat vremena) i ne može nakon toga biti spran kišom. U biljci uništava miceliju gljive u početnoj fazi razvoja kao i klijanje zoospora čime zaustavlja razvoj bolesti u periodu ostvarenja zaraze ali sprečava i njeno dalje širenje i pojavu oštećenja na biljci ako se zakasnilo sa tretmanom pa je do zaraze već došlo. -Bakar sulfat: Odličan preventivni fungicid. Svojim prisustvom u preparatu obezbjeđuje potpunu sigurnost u kontroli bolesti. Crna pjegavost (Alternaria solani) na listuPrimjena: -Vinova loza: u zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u dozi od 3 l/ha -Krompir: u usjevu krompira koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. -Paradajz: u usjevu paradajza koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. Preporuke vezane za primjenu: -Zaštita vinove loze od plamenjače se obavlja prije ostvarene infekcije kad god je to moguće. Ukoliko iz bilo kojih razloga preventivna primjena nije bila ostvarena i do zaraze je došlo, potrebno je što prije izvršiti tretiranje kako bi se zaraza suzbila. -Moltovin primijenjen i 2-3 dana nakon infekcije može zaustaviti bolest. Tretiranja se vrše u razmacima od 7-12 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (kraći interval u slučaju kišnog, vlažnog vremena). Dva do tri dana nakon primjene ne treba se obazirati na padavine ali ako u periodu od 3-5 dana nakon tretmana ukupna količina padavina pređe 30 mm, naredno tretiranje treba obavezno obaviti u sledeća 2-3 dana. -Moltovin se ne smije koristiti u fazi cvjetanja vinove loze, tako da bi njegova primjena trebalo da uslijedi počevši od kraja cvjetanja pa sve do 28 dana pred berbu. -Zaštitu krompira od plamenjače takođe treba obaviti preventivno. Ako je do zaraze ipak došlo bolest se može zaustaviti tretmanom 1-3 dana nakon infekcije. Sa zaštitom krompira obično se počinje kada krompir sklopi redove (početak cvjetanja). Naredna tretiranja se obavljaju u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od meteoroloških uslova (tople i kišovite godine odgovaraju razvoju plamenjače). -Preparat ne bi trebalo primijeniti na biljke koje su pod stresom usled suše, niskih temperatura ili drugih faktora koji usporavaju normalan rast i razvoj biljaka. Miješanje: Preparat se može miješati sa preparatima neutralne i kisele reakcije a ne smije se miješati sa preparatima alkalne reakcije. Utrošak vode: vinova loza 800-1000 l/ha; krompir i paradajz 200-400 l/ha Maksimalanbroj tretmana u toku godine na istoj površini: Vinova loza 4 puta, krompir i paradajz 2 puta Karenca: Krompir – 10 dana; vinova loza – 20 dana Pakovanje: 1 L
MISTRIB XTRA
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji. Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Primjena: Preparat MISTRIB XTRA je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u: Krompir Poslije sadnje a prije nicanja usjeva, u količinama: - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa), - 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), - 1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa), poslije nicanja usjeva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15 (105) – 18 (108) BBCH skale), u količinama: - 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa) - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa). Paradajz (samo koji se rasađuje): 8-10 dana posle rasađivanja, u količinama: - 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa). Soja Poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količinama: - 0,5 kg / ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa) Primjena u svijetu: kukuruz pre.em. (posle sjetve a prije nicanja) tretman 300 g/ha + graminicid), lucerka (faza mirovanja). Spektar djelovanja: Dobro suzbija širokolisne korove: - ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum),...i dr. Napomene: Ne smije se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (manje od 1%). Ne smije se primjenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, Bison, Atlantic, Pontiac, SV77/40 i SV76/48. Na tretiranim površinama najmanje 4 mjeseca ne gajiti druge usjeve a naročito kupusnjače, repu, krastavce, lubenice. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i spriječiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Utrošak vode: 200-400 l/ha Otrovnost: III grupa otrova Karenca: 42 dana za krompir i paradajz. Obezbijeđena vremenom primjene za soju. Pakovanje: 0,5 kg, 0,1 kg
Mildicut 25 SC
Zapremina: 10 l
Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove lozeAktivna materija: ciazofamid .......... 25 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAPrimjenjuje se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) na vinovoj lozi (stone i vinske sorte), ukoncentraciji 0,25% uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku zaraze ikoristi se zavisno od intenziteta zaraze i razvojnog stadijuma vinove loze, a najbolji učinak postiže se akose primijeni u sledećim fazama razvoja vinove loze:-mladice više od 40 cm (BBCH 55): 2,5 l/ha-nakon cvatnje (BBCH 71): 3 l/ha-zatvaranje grozda (BBCH 75): 4 l/ha.Preventivna upotrebaMILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantuje potpunu zaštitu protivplamenjače.Interval između prskanjaPuna doza fungicida Mildicut 25 SC (4 l/ha) garantuje 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskimuslovima i razvojnim fazama vinove loze.Vrijeme upotrebeMILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvjetanja pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79).Optimalno vrijeme za MILDICUT je za vrijeme cvjetanja (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost odplamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Odvelikog je značaja kod stonih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21dan.PREPORUKESredstvo se smije primijeniti osam puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 12 do 14dana. Kod prskanja punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, i tada se primjenjuje udozi od 3,5-4 l/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze,moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo shodno obimu zatvorenih mlaznica. MILDICUT je vodećipreparat u preventivnoj zaštiti, sistemik koji štiti novi porast biljne mase, najmanje je ispirljiv od kiše idobro djeluje „eradikativno“.NAČIN DJELOVANJAJedinstveni inovativni fungicid, kao stvoren za vinovu lozu:• Sistemično djelovanje kombinacije dviju aktivnih materija ciazofamida i di-Na fosfonata štite noviporast u fazama najintenzivnijeg rasta• Neprikosnoveno preventivno djelovanje - najduže djelovanje• “Eradikativno” djelovanje - uništava spore patogena• Neosporna efikasnost i u kišnim uslovima - zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod jakoobilnih kiša MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 12 do 14 dana poslijeprskanja• Translaminarno premiještanje• Odlična zaštita boba i grozdova• Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktično ne može doći do pojave otpornosti bolesti• Najzastupljeniji fungicid protiv plamenjače u Francuskoj.Uvijek pouzdana efikasnostDvije aktivne materije sadržane u MILDICUT-u, osnova su za njegovo odlično, dugotrajno i pouzdanosuzbijanje plamenjače vinove loze.PAKOVANJE: 1 L, 10 LMILDICUT 25 SC je dio Belchimovog programa zaštite