Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porijekla koji su namijenjeni zaštiti ekonomski značajnih biljaka i životinja od korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama.
Filter
Zenby
Zapremina: 500 ml
Fungicid za suzbijanje sive truleži. Aktivna materija: izofetamid ..... 400g/l                                                 Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)                             OSNOVNA SVOJSTVA ZENBY sadrži aktivnu materiju iz nove hemijske grupe (fenil-okso-etil tiofen amidi) podgrupe SDHI (inhibitori sukcinat dehidrogenaze /SDH/). Djeluje na gljive iz grupe Ascomycetes (npr. Sclerotinia sp., Monilia sp.) i Deuteromycetes (npr. Botrytis sp.) te na brojne druge bolesti. Efikasno suzbija sivu truležna lozi i jagodama, Botrytis i Sclerotiniu na salati i Moniliu na koštičavom voću. Ima preventivna i kurativna svojstva.ZENBY DJELUJE I NA SOJEVE SIVE TRULEŽI OTPORNE NA SDHI FUNGICIDE SDHI fungicidi u dijelu molekule bitnom za povezivanje sa enzimom SDH sive truleži sadrže krutu veznu grupu koja onemogućava povezivanje sa enzimom mutiranih sojeva i zbog toga gljiva je otporna. Za razliku od ostalih SDHI fungicida, izofetamid (i samo još fluopiram) ima fleksibilnu veznu grupu koja je dovoljno fleksibilna da se pravilno poveže sa SDH enzimom i kod mutiranih sojeva sive truleži. Stoga Zenby pokazuje efikasno i pouzdano djelovanje na sivu trulež u poređenju sa dobro poznatim SDHI fungicidima. ZENBY pokazuje kurativno djelovanje na sivu trulež i do 36 sati nakon zaraze. U cilju postizanja pouzdane efikasnosti,preporučuje se preventivna upotreba.Ima dugo preventivno djelovanje: do 4 sedmice dobro štiti bobice grožđa. ZENBY djeluje na sve razvojne faze sive truleži. VINOVA LOZA: PRIMJENA I DOZA Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (eventualno do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima) u alternaciji sa sredstvima iz grupa sa drugim mehanizmom djelovanja. ZENBY se može koristiti od cvjetanja pa sve do prije berbe zavisno od karence. Kod prskanja punog habitusa loze doza je 1,5l/ha. Kod prskanja u zonu grožđa doza je 0,8 do 1l/ha. Navedene doze za suzbijanje sive truleži u cjelini suzbijaju i pepelnicu vinove loze, tako da prilikom prskanja sa ZENBY-jem nije potrebno koristiti specijalne fungicide protiv pepelnice! JAGODE: PRIMJENA I DOZA Prskati preventivno. Može se koristiti od otvaranja prvih cvjetova (BBCH 60) pa sve do glavne berbe kada je većina bobica obojeno (BBCH 87). Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima). ZENBY u poređenju s poznatim botriticidima pokazuje izvanredno dobro djelovanje pa se njegova upotreba preporučuje već na samom početku programa suzbijanja sive truleži s ciljem efikasnog suzbijanja razvoja bolesti od početka. ZENBY ne ostavlja depozit na plodovima (mrlje, izmjena boje jagoda), kao što postoji problem sa drugim preparatima. Doza: 1,2 l/ha Karenca: 21 dan za vinovu lozu; 1 dan za jagode. Pakovanje: 10ml, 100ml, 500ml ZENBY je dio Belchimovih programa zaštite
Volley 20 SP
Masa: 1 kg
Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Aktivna materija: acetamiprid......................200 g/kg Formulacija: vodorastvorljivo prašivo (SP) Primjena: Preparat Volley 20 SP koristi se: -Jabuka za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentracijama: 0,0125 – 0,025 % (1,25 – 2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca i 0,02 – 0,025% (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju. -Vinova loza za suzbijanje žutog (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog (Lobesia botrana)grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025 % (2,5 g u 10 l vode). -Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²) -Kupus za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha (2-4 g na 100 m²). -Luk za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Nopomyza gymnostoma) u količini 0,20,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²), -Paradajz za suzbijanje bijele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²). Utrošak vode: 200-400 l/ha za povrće 800-1000 l/ha za voće i vinovu lozu Otrovnost: III grupa otrova Karenca: 14 dana trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus; 21 dan luk; 28 dana jabuka i vinova loza. Pakovanje: 2,5 g, 5 g, 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg
Vilotrin 10 WP
Masa: 50 g
Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni. Aktivna materija: lambda cihalotrin.....................10 % Formulacija: kvašljivi prašak (WP) Osobine i način djelovanja: - Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida -Nesistemični (kontaktni) insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem Primjena: Preparat Vilotrin 10 WP koristi se: -Za suzbijanje crne (Blatta orientalis) i smeđe (Blatella germanica) bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 1,5 litara vode. -Za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje kućne (Musca domestica) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata u količini od 12,5 g na 1,5 l vode. Preporuke i napomene vezane za primjenu: -Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan. -Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje (ne djeluje parama). -Preparat ne smije dospjeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. - Potpuno očistiti tretirane površine prije primjene preparata. -Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga, manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i drugim neravnim podlogama. Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 50 g
Vazal
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usjevu kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe.Aktivna materija: S - metolahlor.......... 960 g/lFormulacija: koncentrovana emulija (EC)Način djelovanja:Vazal sadrži S – metolahlor koji se usvaja stabaocetom i manjim dijelom korijenom korovske biljke kojaniče. Djeluje na korove kao inhibitor rasta, naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila i zbog toga mora bitiprimijenjen prije nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvojepreparat iz zemljišta uginjavaju prije nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Zadobro djelovanje, kao i svi drugi zemljišni herbicidi, zahtijeva određenu količinu vlage u zemljištu.Primjena:-U usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza, soje i šećerne repe– u dozi 1,4 – 1,5 l/ ha (zavisno od tipa zemljišta i sadržaja humusa) poslije sjetve a prije nicanja usjeva ikorova.-U usjevu suncokreta– u dozi 1,0 – 1,2 l/ha (zavisno od tipa zemljišta i sadržaja humusa) poslije sjetve a prije nicanja usjeva ikorova.Spektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodišnji travni i širokolisni korovi.Korovske vrste koje dobro suzbija:-jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense),klasača maljava (Bromus mollis), svračica crvena (Digitaria sanguinalis). -jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: štir obični(Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).Miješanje sa drugim preparatima:Može se miješati u usjevu kukuruza sa preparatima na bazi terbutilazina (TERAZOR 50 SC) i mezotriona (Metto), u usjevu soje sapreparatima na bazi metribuzina (LORD 700 WDG) i linurona i u usjevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona i flurohloridona.Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.Karenca: 70 dana za silažni kukuruz, obezbijeđena vremenom primjene za merkantilni kukuruz, soju i suncokret.Otrovnost: III grupa otrovaPakovanje: 1 litar
Valis F
Masa: 5 kg
Najjači fungicid za antirezistentnu strategiju u vinovoj lozi.Aktivna materija: valifenalat 60g/kg + folpet 480g/kglFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Valis F je kombinacija sistemičnog i preventivnog fungicida koji pruža izuzetno efikasnu i sigurnu preventivnu i kurativnu zaštitu.Sadrži dvije aktivne materije. Valifenalat djeluje na sprečavanje stvaranja ćelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Folpet je fungicid koji djeluje kontaktno i inhibira diobu ćelija patogena. Primjenom preparata Valis F, aktivna materija velifenalat podstič sintezu jednog proteina u biljci koji jača prirodnu otpornost biljke.BRZO PRODIRANJEValifenalat:-Sistemično djelovanje-Brzo prodiranje unutar biljke- Translaminarno kretanje – zaštita lista i novog porasta-Difuzno širenje – redistribucija valifenalata od osnove ka vrhu lista-Otporan na spiranje kišom-Štiti novoformirane listove.Folpet:-Aktivna materija koja nakon 80 godina nema pojavu rezistencije-Odlično djelovanje na crnu pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola)- Teško se ispira, duže djeluje-Najviše korišćena aktivna materija u vinogradarstvu.• Izraženo preventivno djelovanje, sprečava klijanje spora i formiranje infektivnih struktura gljivica.• Kurativno djelovanje na miceliju koja se aktivno kreće unutar biljnog tkiva, razara hife i zidove gljivice.• Antisporulaciona aktivnost izražena u sprečavanju formiranja reproduktivnih struktura gljivice nastala usljed djelovanja preparata na ćelijski zid gljive.PRIMJENAValis F se koristi za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), sive truleži (Botrytis cinerea), crne truleži (Guignardia bidwellii) u zasadu vinove loze. Primjenjuje se po sticanju uslova primarne zaraze, najbolje dok su lastari 20-25 cm dužine, odnosno od faze rasta 15-83 BBCH skale. Po potrebi tretman ponoviti. Za suzbijanje truleži prskanje je najbolje obaviti u vrijeme cvjetanja i prije zatvaranja grozda.Doza: 2kg/ha preparata uz utrošak 600-1000l/ha vode.Maksimalan broj tretiranja u sezoni: može se primijeniti 3 puta godišnje u razmaku od 10 dana.Karenca: vinova loza 28 dana.Pakovanje: 1kg, 5kg
Terazor® 50 SC
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodinjih širokolisnih korova u usjevukukuruza i suncokretaAktivna materija: terbutilazin.......... 500 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)Način djelovanja:Terazor 50 SC je selektivni sistemični herbicid iz hemijske grupe triazina. Biljke ga usvajaju korijenom i preko lista inhibirajući procesfotosinteze. Svoje djelovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova. Terazor ima rezidualno djelovanje, odnosno aktivna materijaterbutilazin se zadržava na površini zemljišta sprečavajući porast novih korova.Primjena:-U usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza-u dozi 1,5 l/ha na lakšim zemljištima sa manje od 1,5 % humusa-u dozi 1,5 – 2,5 l/ha na srednje teškim i teškim zemljištimaPreparat se primjenjuje nakon sjetve a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza.-U usjevu suncokreta – u dozi 1,0 – 1,5 l/ha posle sjetve a prije nicanja kukuruza.Spektar djelovanja: Jednogodišnji širokolisni korovi.-jednogodišnji širokolisni korovi: pepeljuga obična (Chenopodium album), ambrozija pelenasta(Ambrosia artemisiifolia), dvornik obični (Polygonum persicaria), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), štirobični (Amaranthus retroflexus), tatula (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), tarčužak obični(Capsella bursa – pastoris), pomoćnica obična (Solanum nigrum), kamilica prava (Matricaria chamomila), vijušacnjivski (Bilderdykia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis),... Pepeljuga obična(Chenopodium album)Pepeljuga obična(Chenopodium album)Napomene:Primjena se ne preporučuje na lakim i pjeskovitim zemljištima (manje od 1% humusa). U slučajupreoravanja ili prevremenog skidanja usjeva, na tretiranim površinama se može sijati samokukuruz. Najbolja efikasnost preparata TERAZOR 50 SC postiže se tretiranjem usjeva kukuruzaprije nicanja ili u fazi nicanja korova. Obilne padavine ili jako niska temperatura zemljišta moguizazvati prolaznu fitotoksičnost. U jesen iste godine ne smije se sijati uljana repica, lucerka idjetelina.Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa drugim herbicidima radiproširenja spektra djelovanja.Karenca: obezbijeđena vremenom primjenePakovanje: 1 litar
Teppeki 500 WG
Masa: 2 kg
Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih vaši u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. Aktivna materija: flonikamid ...... 500g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) PRIMJENA I DOZA JABUKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Tretirati kod pojave infekcije, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvjetanja, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste vaši kad je populacija vaši mala, a lisna masa još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utiče na efikasno sistemično i translaminarno kretanje unutar biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu od lisnih vaši tokom cijelog perioda cvjetanja. Predatorski insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj kontroli lisnih vašiju. Primjena prije cvjetanja osigurava zaštitu tokom cijelog perioda cvjetanja, tako da dolazi do vrlo sporog množenja lisnih vaši nakon cvjetanja čime je olakšana zaštita protiv vašiju tokom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvjetanja. Primijeniti 200-1000 l vode po hektaru, zavisno o fenofazi rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabukinu pepeljastu vaš (Dysaphis plantaginea), kruškinu pepeljastu vaš (Dysaphis pyri), jabukinu zelenu vaš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.KRUŠKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode) uz utrošak 200-1000l vode po hektaru. Teppeki u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buvu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buve, te u isto vrijeme odlično suzbija i vaši Dysaphis spp. BRESKVA Protiv zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU Teppeki je nepogrešiv u suzbijanju lisnih vaši u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine vaši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrijebiti ga prije cvjetanja (prvi tretman), iako vaši nisu još ni prisutne.ŠLJIVA Suzbija šljivinu zelenu vaš (Hyalopterus pruni) i šljivinu vaš uvijalicu (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana. PARADAJZ (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Suzbija zelenu breskvinu vaš (Myzus persicae) i pamukovu lisnu vaš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10-0,12kg/ha zavisno od jačine infekcije. Na početku infekcije primijeniti manju količinu. Utrošiti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. Teppeki se u dozi 200g/ha preko zemljišta upotrebljava nakon rasađivanja (od kada se biljke ukorijene, do najkasnije 2 do 3 sedmice nakon rasađivanja). Prema potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 sedmice. U slučaju dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća je i treća upotreba folijarno, ali pod uslovom da je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele leptiraste vaši sa drugim mehanizmom djelovanja (kao što je CLOSER 120 SC). KROMPIR Uspješno suzbija lisne vaši u količini 0,16kg/ha uz utrošak 200-500l vode/ha. Može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku 14 do 21 dan. Za suzbijanje lisnih vaši kao vektora virusa može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku od 7 dana.KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE I LUBENICE (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Protiv pamukove lisne vaši (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenomprostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10kg/ha. Primijeniti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. PREDNOST -Vrlo niska toksičnost -Nema rizika od zagađenja podzemnih voda -Ne predstavlja rizik za vodene organizme, ribe, ptice, pčele -Nema negativnog učinka na predatorske organizme -Nema međusobne otpornosti sa bilo kojim drugim insekticidom -Odlično se uklapa u programe integralne zaštite -Suzbija izuzetno širok spektar lisnih vaši -Visoka efikasnost u svim vremenskim uslovima-Dugoročno održiv-Ekonomično rješenje u zaštiti od insekata. ODLIČNA EFIKASNOST + DUGO DJELOVANJE = VISOKI I KVALITETNI PRINOSI TEPPEKI NE ŠTETI KORISNIM INSEKTIMA Teppeki ima najpovoljniji profil za korisne insekte među aficidima. Gotovo je bezopasan za korisne insekte, predatore lisnih vaši te za pčele. Teppeki omogućava stalnu prisutnost predatora, što bitno smanjuje dinamiku razvoja populacije lisnih vaši. Zbog toga je Teppeki nepogrešiv u programima integralne zaštite. NAČIN DJELOVANJA FLONIKAMID: JEDINSTVENI MEHANIZAM DJELOVANJA Kod mnogih značajnih aficida (npr. neonikotinoidi) uočeno je znatno skraćeno djelovanje na lisne vaši, a i smanjenje efikasnosti. Flonikamid je jedinstven aficid, koji ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za anti-rezistentne programe zaštite. Flonikamid djeluje kontaktno i digestivno. Lisne vaši prestaju s hranjenjem najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog dehidratacije i izgladnjelosti ugibaju nakon 2-5 dana. U biljkama se flonikamid premiješta sistemično, prema gore, ali i translaminarno. Biljke intenzivno usvajaju flonikamid preko lista i preko korijena. Velikom broju insekticida naglo opada efikasnost zbog uticaja svjetlosti i visokih temperatura. Teppeki je u potpunosti funkcionalan u svim vremenskim uslovima. Teppeki štiti kulture od lisnih vaši najmanje 21 dan i u izuzetno teškim uslovima. Usled većih populacija lisnih vaši u vrijeme tretiranja štiti najmanje 14 dana. KARENCA: 21 dan za jabuku, krušku, breskvu, šljivu; 14 dana za krompir; 3 dana za paradajz, krastavac, kornišon, tikvice, tikve, dinje i lubenice. Pakovanje: 1.5 g, 14 g, 140 g, 2 kgKULTURAINSEKTPARADAJZMacrosiphum euphorbiaeJABUKARhopalosiphum maidisBRESKVA I KROMPIRAphis pomi, Dysaphis plantagineaŠLJIVAMyzus persicaeDINJAAnuraphis helichrysi, Dazctynotus ambrosiaeKROMPIRAphis gossypiiRUŽEAphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae
Rival 607 SL
Zapremina: 500 ml
Sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika polijeganja rasada i plamenjače Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid.........722 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: Rival 607 SL se primjenjuje kao fungicid za suzbijanje prouzrokovača: Polijeganja rasada (Phythium spp.), plamenjače paprike, plamenjače krastavca, plamenjače gerbera,... -U usjevima paprike, paradajza – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 litara vode), tretiranjem poslije sjetve a prije nicanja usjeva ili neposredno poslije nicanja usjeva. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora spp.) u koncentraciji od 0,25 % (25 ml u 10 litara vode) zalivanjem rasada 3 dana prije rasađivanja i 2 puta nakon rasađivanja u intervalima 7-10 dana. -U usjevu krastavca – za subijanje prouzrokovačaplamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,2% (20 ml u 10 litara vode) preventivnim tretiranjem ili pri pojavi prvih simptoma. -U usjevu lala – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja u koncentraciji 0,3% (30 ml u 10 litara vode) potapanjem očišćenih lukovica u rastvor (lukovice potopljene u rastvoru držati 15-20 minuta) prije sadnje. -U zasadu petunija – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentaciji 0,25-0,37% (25-37 ml u 10 litara vode) tretiranjem posije sjetve a prije nicanja. Utrošak vode: Kod folijarnog tretiranja (orošavanje ili fino prskanje) 200-400 l/ ha . Zalivanje rasada – 10 l rastvora/m². Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 4 puta Mogućnost miješanja sa drugim pesticidima: Može se miješati sa svim kontaktnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. Karenca: 14 dana za krastavce i paradajz, 35 dana za papriku Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 25 ml, 100 ml, 500 ml
Ranman Top
Zapremina: 1 l
Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na povrću, cvijeću, ukras-nom bilju i duvanu.Aktivna materija: ciazofamid .........160g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAZa sve registrovane kulture (krompir, paradajz, krastavac, dinja, duvan, ukrasno bilje)primjenjuje se u količini do 0,5l/ha. Broj prskanja u jednoj vegetacijskoj sezoni jenajviše 6 puta.RANMAN TOP zbog načina premiještanja u biljci nije osjetljiv na potrošnju vode, već i sa količinama manjim od 200l/hamože se postići kvalitetna aplikacija. U svakom slučaju količine vode iznad 400l/ha nisu potrebne.Primjenjuje se preventivnoPREPORUKERANMAN TOP je ključni član Belchimovog PotatoPro programa zaštite krompira gdje se preporučuje:• Kad se RANMAN TOP koristi sam, obavezna je preventivna primjena• Kada proizvođač traži što bolju kurativnost u zaštiti krumpira od plamenjače treba prskatinajsnažnijim rješenjem protiv plamenjače:- RANMAN TOP 0,4l/ha + CYMBAL 0,25kg/ha• RANMAN TOP ne djeluje na koncentričnu pjegavost• Zaštita krtola-Što je veći broj prskanja sa RANMAN TOP-om od prije cvjetanja krompira do kraja sezone, to jebolja zaštita krtola krompira. Od najvećeg značaja su dva prskanja na kraju vegetacije.Zadnje prskanje od ova dva se kombinuje sa desikacijom.S lakoćom po kiši i suncu, od sadnje do berbe.PREDNOSTIRANMAN TOP sadrži aktivnu materiju ciazofamid, jedinstvenu po načinudjelovanja a formulacija preparata sadrži pomoćna sredstva koja mudaju izvanredne karakteristike:-Dugotrajno i pouzdano djelovanje u svim uslovima: način premiještanjau biljci, neisperivost kišom i vezanje aktivne materije na površinu listaomogućavaju duže i pouzdanije preventivno djelovanje od drugih fungi-cida.-Otporan na ispiranje kišom -RANMAN TOP je već 15 minuta nakonprskanja neisperiv kišom. Ni intenzivne kiše s više od 100mm/m2 nemogu ga isprati.-Kompleksna formulacija omogućava odličnu raspodjelu (pokrovnost) nalisnoj površini čime upotpunosti štiti biljku.-Zaštita novog porasta -RANMAN TOP nije sistemik, ali se funkcionalno ponaša kao sistemik i u praksi ostvarujeizvanrednu zaštitu novog porasta.Specifične karakteristike ciazofamida i pomoćnih sredstava omogućuju specifično premiještanje u i na biljci što u vrijemenajintenzivnije vegetacije garantuje najmanje 7 dana zaštite od plamenjača. Službena ispitivanja nezavisnih instituta uEU ocjenjuju RANMAN TOP kao najbolju preventivnu zaštitu novog porasta, čak i u poređenju sa sistemicima.-Najbolja zaštita krtola krompira -nezavisna ispitivanja u EU preporučuju RANMAN TOP kao najbolje rješenje za zaštitukrtola krompira od plamenjače. Takva efikasnost temelji se na odličnom uništavanju spora i sprečavanju razvoja zoospo-ra plamenjače krompira.-RANMAN TOP je efikasan na plamenjaču krompira i kod niskih kao i kod visokih temperatura, štonije slučaj s drugim fungicidima. Navedeno svojstvo omogućuje efikasnost tokom cijele vegetacije-RANMAN TOP nema unakrsne otpornosti ni sa jednim fungicidom, a pojava otpornosti bolestipraktično nije moguća. RANMAN TOP se u zemljama EU koristi i do 10 puta u sezoni. U Hrvatskojje maksimalan broj tretiranja u sezoni 6 puta.Slijedom navedenih karakteristika RANMAN TOP je u zapadnoj Evropi jedan od najprodavanijihpreparata za zaštitu krompira protiv plamenjače.KARENCA: 7 dana za krompir,3 dana za paradajz, krastavac, krastavac za preradu (kornišon) i dinju.Pakovanje: 10ml, 50ml, 250ml, 1LRANMAN TOP je dio Belchimovih programa zaštite
Proman
Zapremina: 5 l
Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krompiru, soji i suncokretu. Aktivna materija: metobromuron........... 500 g/l Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC) PRIMJENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROMAN je registrovan za upotrebu prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krompira) u količini 2,5 do 4 l/ha, prije nicanja soje u količini 2-3 l/ha i prije nicanja suncokreta u dozi 2-3 l/ha. Doze zavise od teksture zemljišta. Na teškim tlima koriste se više doze, a manje doze koriste se na lakim zemljištima. U krompiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog i ograničenog izbora herbicida sve se više pojavljuju problemi sa određenim korovima. PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji: • Djeluje na veoma široki spektar korova (širokolisnih i uskolisnih) • Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su: Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum, Xanthium strumarium • Idealan je partner za kombinovanje s drugim herbicidima. KROMPIRPROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO programa zaštite. Za zaštitu krompira Belchim na osnovi ispitivanja u Evropi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS - prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na bazi pendimetalina - nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom - PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri. U intenzivnoj proizvodnji krompira u zapadnoj Evropi proizvođači krompira svake godine koriste dvije do četiri herbicidne aktivne materije jer jedino tako mogu na zadovoljavajući način suzbiti korove. PROMAN se u najznačajnijim zemljama za proizvodnju krompira u zapadnoj Evropi pokazao kao najfleksibilniji partner za ostale herbicide. SOJA Registrovana doza PROMANA u soji iznosi 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša/pjeskovitija to je doza manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno kod intenzivnih padavina, može uzrokovati prolaznu fitotoksičnost. PROMAN se odlično kombinuje s drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Belchima na terenu. PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova: -omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija i drugi korovi -prskanje prije nicanja omogućava ciljana korektivna prskanja nakon nicanja u samo jednom prohodu, i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi naknadnog ponika zbog prskanja prije nicanja razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Belchimove agronomske službe na terenu (pogodne aktivne materije su imazamoks, bentazon, graminicidi). SUNCOKRET Doza PROMANA u suncokretu je 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša / pjeskovitija to je doza manja). PROMAN se odlično kombinuje sa drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Belchima na terenu. PROMAN omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je npr. ambrozija. PROMAN je zemljišni herbicid. Za dobro djelovanje aktivna materija mora biti ravnomjerno zastupljena u vlazi gornjeg sloja zemljišta. To znači da zemljište mora biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji sloj tla mora biti primjereno kompaktan da može biti u dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva zemljišta te da dobro zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno obrađeno zemljište onemogućava zadovoljavajuću aktivaciju aktivne materije kao i djelovanje na korove koji mogu nicati iz dubljih slojeva zemljišta gdje je vlaga dostupna biljci. PROMAN je zemljišni herbicid zbog čega na njegovo djelovanje utiču specifične karakteristike zemljišta kao i vremenski uslovi. U određenim ekstremnim situacijama - vrlo lako zemljište, veoma jake kiše i vrlo nizak sadržaj organske materije, u cilju sprečavanja fitotoksičnosti potrebno je pridržavati se sljedećeg: KROMPIR: Na vrlo lakim pjeskovitim zemljištima (sadržaj pjeskovite frakcije viši od 65%) i sa niskom organskom materijom (< 1,5%), preporučuje se maksimalna doza od 2 l/ha. Na takvim zemljištima, posebno u slučajevima vrlo jakih kiša, višim dozama se povećava rizik od fitotoksičnosti. SOJA I SUNCOKRET: Preporuke za izbjegavanje rizika od fitotoksičnosti: • Prskanje prije nicanja • Poželjna temperatura zemljišta > 10 ° C • U slučajevima jakih kiša nakon prskanja faktor rizika za fitotoksičnost povećan je na zemljištima koja pored malo gline sadrže i malo organske materije (< 1,5%). • U zemljištima sa manje od 1,5% organske materije, potrebno je odrediti doze zavisno od sadržaja gline, kako slijedi:  Miješanje sa drugim preparatima: Za zaštitu krompira Belchim kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS. Prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na bazi pendimetalina. Nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom. Pakovanje: 1 litar, 5 litara
Pallas 75 WG
Pakovanje: DUO PACK (0.25 kg Pallas 75 WG + 0.5 l Pallas Adjuvant)
Novi post-emergence sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih travnih i širokolisnih korova u strnim žitima. Aktivna materija: piroksulam 75 g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Opšte osobine: Četvrta generacija herbicida piroksulamPiroksulam je novi sulfonamidni herbicid koji pruža širok spektar djelovanja nakon nicanja na jednogodišnje travne i širokolisne korove u žitaricama. Piroksulam omogućava kontrolu nad ključnim jednogodišnjim travama, uključujući Alopecurus spp., Apera spica-venti, Avena spp., Bromus spp., Lolium spp., i druge. Piroksulam takođe pruža odličnu kontrolu nad širokolisnim korovima uključujući Amaranthus spp., Brassica spp., Galeopsis tetrahit, Geranium spp., Myosotis arvensis, Stellaria media, Veronica spp., Viola tricolor. Piroksulam pruža odličnu herbicidnu aktivnost pri niskim dozama primjene. Najveća herbicidna aktivnost kod piroksulama je kod primjene nakon nicanja, iako može osigurati i kratku rezidualnu kontrolu kod poniklih jednogodišnjih korova. Piroksulam će korisnicima pružiti visoku efikasnost i niske doza unosa aktivne materije u okolinu. Njegove osobine su: - efikasna kontrola nakon nicanja i kratka rezidualna aktivnost važnih travnih i širokolisnih korova u strnim žitima - tehnologija upotrebe niske doze - selektivan u ozimoj i jaroj pšenici, ozimoj raži i ozimom tritikaleu - dugo vrijeme primjene - brza degradacija piroksulama u zemljištu omogućuje fleksibilnost u plodoredu - kompatibilan sa velikim brojem herbicida za suzbijanje širokolisnih korova - dozvoljen u integralnoj zaštiti bilja i uvršten u (IZB) programe - povoljan ekološki i toksikološki profil. Kao član triazolpirimidne sulfonamidne hemijske grupe, piroksulam inhibira enzim acetolaktatsintetazu (ALS). Inhibicija proizvodnje aminokiselina sprečava diobu ćelija i uzrokuje uginuće osjetljivih biljaka. Piroksulam je sistemični, translokacijski herbicid koji se usvaja putem lišća, izbojaka i korijenom. Lišće i korijen su primarna mjesta kroz koja se piroksulam usvaja u biljku. Kroz biljku se premiješta sve do meristemskog tkiva. Korovi tretirani piroksulamom će prestati rasti gotovo odmah, a konkurentski odnos korova i kulture će biti minimalan nakon primjene. Uginuće biljke može biti sporo u odnosu na neke druge preparate. Stopa uginuća biljke je vjerovatno povezana sa ukupnim skupom razgranatog lanca dostupnih aminokiselina: male biljke će podleći mnogo brže od većih biljnih vrsta sa većim rezervama. Nepovoljni uslovi okoline koji usporavaju metabolizam biljke (hladnoća, suša) će usporiti i uginuće. Rezultati terenskih istraživanja pokazuju da se optimalno suzbijanje korova događa kada su travni korovi u fazi 1-5 listova a kultura u fazi bokorenja. Simptomi uključuju zaostajanje u rastu i hlorozu nakon koje slijedi nekroza i biljka ugiba. Simptomi ozljeda na biljkama nakon primjene piroksulama su tipični ze herbicide ALS inhibitore i uopšteno će rezultirati na osjetljivim korovima kao sljedeći vizuelni simptomi: - gotovo neposredna inhibicija rasta - hloroza lišća i tačke rasta s mogućim crvenilom u prvih nekoliko dana - nekroza apikalnog meristema u približno 7 – 14 dana nakon primjene. Uginuće biljke (korova) se događa unutar 2 – 4 sedmice pri normalnim uslovima rasta i 6 – 8 sedmica pri nepovoljnim uslovima.Piroksulam se brzo degradira i ostaci u zemljištu obično ne traju dovoljno dugo da se ošteti usjev sledeće sezone. Primjena: PALLAS 75 WG je novi post-em sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih travnih i širokolisnih korova u: - Ozima i jara pšenica (sa izuzetkom Triticum durum), ozima raž i ozimi tritikale u dozi od 0,25 kg/ha u kombinaciji sa 0,5 l/ha okvašivača PALLAS Adjuvant. Vrijeme primjene: PALLAS 75 WG se primjenjuje od drugog lista do pojave drugog koljenca žita. Za postizanje najboljih rezultata treba ga primijeniti kada su travni korovi u fazi razvijena 1 – 4 lista, a širokolisni korovi u fazi 2 – 8 listova. Pallas 75 WG se primjenjuje kada je temperatura između 8 - 250C i kada su korovi u fazi intenzivnog porasta. Spektar djelovanja: Uskolisni korovi - Osjetljivi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), stršac (Apera spica-venti), divlji ovas (Avena fatua), ludovikov ovas (Avena ludoviciana), samonikli ovas (Avena sativa), japanska klasača (Bromus japonicus), oštra vlasulja (Bromus sterilis), trstike (Phalaris paradoxa, Ph. tricortum, Ph. canariensis), zeleni muhar (Setaria viridis). - Umjereno osjetljivi: pirevina (Agropyron repens), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), samonikli ječam (Hordeum spp.), ljuljevi (Lolium persicum, L. rigidum, L. multiflorum, L. perenne, L. temulentum), proso (Panicum capilare), vlasulja (Bromus tectorum), trstike (Phalaris brachystachys, Ph. minor). Širokolisni korovi - Osjetljivi: štir (Amaranthus retroflexus), smrduša (Bifora radians), slačica (Brassica spp.), djevojačka (Capsella bursa-pastoris), žavornjak (Delphinium spp.), priljepača (Galium aparine), žeravac (Geranium spp.), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), divlja proja (Lithospermum arvense), sljez (Malva spp.), kamilica (Matricaria spp.), dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica hederifolia), grahorice (Vicia spp.), ljubičica (Viola arvensis). -Umjereno osjetljivi: različak (Centaurea cyanus), tičinac (Cerastium arvense), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Consolida orientalis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poponac (Polygonum convolvulus). Količina primjene: PALLAS 75 WG se primjenjuje u količini 0,25 kg/ha zajedno sa 0,5 l/ha okvašivača PALLAS Adjuvant. Utrošak vode: PALLAS 75 WG se primjenjuje korišćenjem standardne opreme za tretiranje sa zemlje (prskalice/dizne) uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru. Miješanje: PALLAS 75 WG dobro se miješa sa herbicidima MUSTANG, LANCELOT ili preparatima na bazi 2,4 – D, florasulama, radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove. PALLAS 75 WG se ne smijemiješati sa regulatorima rasta biljaka i sa organofosfornim insekticidima. Plodored: U normalnim uslovima sjetve i uobičajene plodosmjene nema ograničenja za usjeve koji se mogu sijati nakon primjene preparata PALLAS 75 WG ako se primjenjuje saglasno uputstvu za upotrebu. Karenca: obezbijeđena vremenom primjene. Pakovanje: duo pack (0,25 kg herbicida PALLAS 75 WG + 0,5 L okvašivača PALLAS Adjuvant).
Ovitex®
Zapremina: 1 l
Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih insekata i grinja u voćarstvu i ukrasnom bilju. Aktivna materija: parafinsko ulje ..... 817g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) PRIMJENA PO KULTURAMA Citrusi - žuta narandžina štitasta vaš (Aonidiella aurantii). Količina primjene sredstva: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od početka rasta i razvoja ploda do kada su plodovi postigli 90% svoje završne veličine (BBCH 70-79). Optimalno vrijeme primjene je od početka juna do kraja avgusta. Kod jakog napada preporučuje se primjena tokom zime (februar, mart). Jabuka, kruška i koštićavo voće -crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1000-1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja crvenog voćnog pauka ili neposredno pred izlazak iz jaja. Kruška – obična kruškina buva (Cacopsylla pyri). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja. Preporučuje se suzbijanje obaviti kada prezimljujuće ženke kruškine buve odlože jaja ili neposredno prije izlaska larvi iz jaja. Ukrasno bilje – vaši, zimzelena štitasta vaš, lipin crveni pauk (Eotetranychus tiliarum). Količina sredstva za primjenu je 20l/ha, uz utrošak vode od 1000-1300l/ha, te vrijeme primjene BBCH 10-49. U svim kulturama prskanje je dozvoljeno jednom (1) u sezoni. Pakovanje: 1 l
Olredy
Zapremina: 1 l
Olredy je nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju nematoda i bijele leptiraste vaši u usjevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.Aktivna materija: oksamil......................100 g/lFormulacija: koncentrovani rastvor (SL)Način djelovanja:-spada u grupu karbamata, inhibitor je holinesteraze-primjenom preko sistema kap po kap, usvaja se korijenom i translocira kroz biljku. Kreće se i nadole prema korijenu.-u zemljištu djeluje kontaktno i digestivno, nematode prestaju sa hranjenjem i kretanjem a zatim uginu. Sistemično se kreće kroz biljku i djeluje na insekte koji se hrane na listovima.-brzina razgradnje u zemljištu zavisi od temperature, ph zemljišta i aktivnosti zemljišnih mikroorganizama.Primjena:Olredy se primjenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda: slobodnoživuće nematode, galigene (Meloidogyne spp.) i cistolike (Globodera i Heterodera spp.). Takođe suzbija veliki broj insekata iz grupe vaši, tripsa, lisnih minera, grinja, bijelu leptirastu vaš.Količina i vrijeme primjene:Primjenjuje se u usjevu paprike i krastavca u količini 10 l/ha. Sa tretmanom početi 8-12 dana po rasađivanju u intervalima od 14 dana. Olredy se može primjenjivati tokom cijelog vegetacionog perioda paprike, međutim zavisno od inteziteta zaraze i od populacije štetočina data količina i razmak između tretmana se mogu korigovati i to:-u slučaju osrednje zaraze nematodama primijeniti 13-15 l/ha sa razmakom između tretmana od 3 nedelje.-u slučaju jake zaraze nematodama primijeniti 10-12 l/ha sa razmakom između tretmana od 2 nedelje-u slučaju da pored nematoda postoji zaraza i lisnim insektima, količina se smanjuje na 5-6 l/ha ali u razmacima od nedelju danaMaksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 5 puta pri primjeni u količini od 10 l/ha (prema evropskim normativima maksimalno 80 l Olredy se može primijeniti u toku jedne godine na istoj površini).Način primjene:Olredy se primjenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje (kap po kap). Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Olredy i iz koga se pomoću Venturijeve cijevi pripremljeni rastvor primjenjuje kroz sistem za navodnjavanje. Sistem mora da bude ispravan, dobro održavan i kalibriran. Izbjegavati da se voda koja sadrži Olredy zadržava u vidu barica ili otiče sa tretirane površine.Primijeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbijedila distribucija preparata na cijeloj tretiranoj površini. Prvo primijeniti 60 % predviđene količine vode da se navlaži zona korijenovog sistema, zatim uvesti u sistem predviđenu količinu Olredy-a sa 20 % vode. Preostalu količinu vode (20 %) primijeniti da bi se cijeli sistem dobro isprao i Olredy rasporedio u zoni korijena.Vrijeme trajanja ispuštanja Olredy-a, kao i preostalih 20 % vode mora biti najmanje onoliko koliko je potrebno vremena da voda stigne sistemom od Venturijeve cijevi do kraja zalivne trake.Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5 ) poboljšava aktivnost Olredy – a. Zbog toga se u rezervoar sa Olredy – om mogu dodati azotna, sumporna ili fosforna kiselina u količini 250-500 ml/1000 l vode.Prednosti preparata Olredy:-sistemik – usvaja se korijenovim sistemom i transportuje u nadzemne dijelove biljke ksilemom-štiti čitavu biljku-brzo djeluje-pozitivno utiče na razvoj same biljke i korijenovog sistemaNačin djelovanja na nematode:-sprečava razvoj jaja i piljenje-sprečava kretanje i orijentaciju nematoda ka korijenu biljke-sprečava prodor nematoda u korijenov sistem i ishranuTretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.Olredy je nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju nematoda i bijele leptiraste vaši u usjevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.Primjena u svijetu: Olredy se u svijetu primjenjuje kao nematocid, insekticid i akaricid u velikom broju povrtarskih (paprika, paradajz, krastavac, lubenica, dinja, krompir) i voćarskih vrsta.Karenca: 3 dana za papriku (U Mađarskoj je karenca za krastavac 3 dana, u Americi za krastavac, lubenicu i dinju 1 dan, za paradajz 3 dana, za krompir 7 dana).Radna karenca: 24 sataOtrovnost: II grupa otrovaPakovanje: 1 l
Nicon 4 OD
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza Aktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: -jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). -višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) -jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. -višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (Metto) Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni) Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 0,5, 0,25 i 0,1 litara
Neopitroid prah pro
Masa: 100 g
NEOPITROID prah  uspješno suzbija mrave, žohare, uši, buhe, grinje, krpelje, stjenice, skladišne štetočine i sl. Proženog i dobrog početnog djelovanja. Ugodna mirisa. 
Mustang Forte
Zapremina: 1 l
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova ustrnim žitima i kukuruzuFormulacija: koncentrovana suspenzija (SE)Aktivna materija: 2.,4-D 2 etilheksil-ester.....................272 gr/lit                                       florasulam.............................................5 gr/lit                                       aminopiralid........................................10 gr/litNAČIN DJELOVANJA:- 2,4 D 2-EHE: Selektivni, sistemični, translokacioni, folijarni herbicid. Inhibira rast biljaka.Sintetički auksin.-Aminopiralid: Sistemični, djeluje poslije nicanja. Apsorbuje se lišćem i korijenom sa rezidualnomaktivnošću.-Florasulam: Selektivni herbicid, usvaja se korijenom i izdankom. Kreće se naviše i naniţe u biljci.Inhibira sintezu biljnih aminokiselina – acetolaktat (ALS).PRIMJENA:U ozimoj pšenici u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je pšenica u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 25 – 30 BBCH skale) a korovi u fazi intenzivnog porasta.U kukuruzu u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je kukuruz u fazi 3-6 listova (faze 13-16 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova.SPEKTAR DJELOVANJA:Dobro suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – Gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), Prstenak poljski (Anthemis arvensis), Vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), Ţavornjak obični (Consolida regalis), Jednogodišnji čistac (Stachys annua), Kamilica prava (Matricaria chamomilla), Prilepača (Gallium aparinae), Abutilon (Abuthilon theoprasti), Pepeljuga obična (Chenopodium spp.), Bulka obična (Papaver rhoeas), Poljska gorušica (Sinapis arvensis), Mišjakinja (Stellaria media), Hoću-neću (Capsela bursa pastoris), Štir obični (Amaranthus ssp.), Čestoslavica persijska (Veronica persica.),Višegodišnji širokolisni korovi – Nana poljska (Mentha arvensis), Gorčika poljska (Sonchus arvensis).Zadovoljavajuće suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – dimnjača obična (Fumaria officinalis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Renika obična (Lepidium draba), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Boca obična (Xanthium strumarium). Višegodišnji širokolisni korovi – Palamida njivska (Cirsium arvense).Utrošak vode: 200 – 400 l/haMaksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine na istoj površiniKarenca: 60 danaPakovanje: 1 lit., 0,5 lit.
Mustang
Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u žitaricama i kukuruzu za zrno i silažu. Formulacija: Koncentrovana suspoemulzija (SE)Aktivna materija:    2.,4-D 2 etilheksil-ester…………………450 gr/lit    fluorasulam………………………………………. 6 gr/litPrimjena:U ozimoj i jaroj pšenici i ječmu u dozi od 0,4-0,6 lit/ha tretiranje treba obaviti u proljeće od početka busanja do vidljivog prvog koljenca žitarica a kada širokolisni korovi imaju 2-6 listova. U kukuruzu za zrno i silažu u dozi od 0,5-0,6 lit/ha u fazi od 4 do potpuno razvijenih 5 listova kukuruza.Spektar djelovanja:Mustang veoma dobro djeluje na: kamilicu (Matricaria chamomilla), prilepaču (Gallium aparinea), ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), abutilon (Abuthilon theoprasti ), lobodu (Chenopodium spp.), mak (Papaver rhoeas), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), obična konicu (Galinsoga parviflora), vidovčicu (Anagalis arvensis), samonikli suncokret (Helianthus spp.), mišjakinju(Stellaria media), hoću-neću (Capsela bursa pastores), kravlju stisnuša (Thlaspi arvense), štir (Amaranthus ssp.), dvornik (Poligonum spp.), čestoslavica (Veronica spp.),…Mustang ima širok raspon primjene sa aspekta temperatura i fenofaze kultura. Optimalne temperature primjene su od 8-25 °C kada je porast biljaka intenzivan i kada su stvoreni uslovi za efikasno usvajanje herbicida u korovsku biljku te njegovu translokaciju do mjesta djelovanja. Prvi vidljivi simptomi nakorovu se mogu uočiti 3-4 dana nakon aplikacije, a potpuno suzbijanje korova se događa 2-3 nedelje nakon tretmana (zavisno od vremenskih uslova i od vrste korova)
Moltovin
Zapremina: 1 l
Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem. Aktivna materija: cimoksanil 35 g/l + bakar sulfat trobazni 345 g/l Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Opšte osobine: MOLTOVIN je preparat nastao kombinacijom dvije aktivne materije, različite po svojim osobinama. -Cimoksanil: Sistemična komponenta preparata koja brzo prodire u tkivo biljke (za manje od sat vremena) i ne može nakon toga biti spran kišom. U biljci uništava miceliju gljive u početnoj fazi razvoja kao i klijanje zoospora čime zaustavlja razvoj bolesti u periodu ostvarenja zaraze ali sprečava i njeno dalje širenje i pojavu oštećenja na biljci ako se zakasnilo sa tretmanom pa je do zaraze već došlo. -Bakar sulfat: Odličan preventivni fungicid. Svojim prisustvom u preparatu obezbjeđuje potpunu sigurnost u kontroli bolesti. Crna pjegavost (Alternaria solani) na listuPrimjena: -Vinova loza: u zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u dozi od 3 l/ha -Krompir: u usjevu krompira koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. -Paradajz: u usjevu paradajza koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. Preporuke vezane za primjenu: -Zaštita vinove loze od plamenjače se obavlja prije ostvarene infekcije kad god je to moguće. Ukoliko iz bilo kojih razloga preventivna primjena nije bila ostvarena i do zaraze je došlo, potrebno je što prije izvršiti tretiranje kako bi se zaraza suzbila. -Moltovin primijenjen i 2-3 dana nakon infekcije može zaustaviti bolest. Tretiranja se vrše u razmacima od 7-12 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (kraći interval u slučaju kišnog, vlažnog vremena). Dva do tri dana nakon primjene ne treba se obazirati na padavine ali ako u periodu od 3-5 dana nakon tretmana ukupna količina padavina pređe 30 mm, naredno tretiranje treba obavezno obaviti u sledeća 2-3 dana. -Moltovin se ne smije koristiti u fazi cvjetanja vinove loze, tako da bi njegova primjena trebalo da uslijedi počevši od kraja cvjetanja pa sve do 28 dana pred berbu. -Zaštitu krompira od plamenjače takođe treba obaviti preventivno. Ako je do zaraze ipak došlo bolest se može zaustaviti tretmanom 1-3 dana nakon infekcije. Sa zaštitom krompira obično se počinje kada krompir sklopi redove (početak cvjetanja). Naredna tretiranja se obavljaju u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od meteoroloških uslova (tople i kišovite godine odgovaraju razvoju plamenjače). -Preparat ne bi trebalo primijeniti na biljke koje su pod stresom usled suše, niskih temperatura ili drugih faktora koji usporavaju normalan rast i razvoj biljaka. Miješanje: Preparat se može miješati sa preparatima neutralne i kisele reakcije a ne smije se miješati sa preparatima alkalne reakcije. Utrošak vode: vinova loza 800-1000 l/ha; krompir i paradajz 200-400 l/ha Maksimalanbroj tretmana u toku godine na istoj površini: Vinova loza 4 puta, krompir i paradajz 2 puta Karenca: Krompir – 10 dana; vinova loza – 20 dana Pakovanje: 1 L
Mildicut 25 SC
Zapremina: 10 l
Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove lozeAktivna materija: ciazofamid .......... 25 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAPrimjenjuje se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) na vinovoj lozi (stone i vinske sorte), ukoncentraciji 0,25% uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku zaraze ikoristi se zavisno od intenziteta zaraze i razvojnog stadijuma vinove loze, a najbolji učinak postiže se akose primijeni u sledećim fazama razvoja vinove loze:-mladice više od 40 cm (BBCH 55): 2,5 l/ha-nakon cvatnje (BBCH 71): 3 l/ha-zatvaranje grozda (BBCH 75): 4 l/ha.Preventivna upotrebaMILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantuje potpunu zaštitu protivplamenjače.Interval između prskanjaPuna doza fungicida Mildicut 25 SC (4 l/ha) garantuje 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskimuslovima i razvojnim fazama vinove loze.Vrijeme upotrebeMILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvjetanja pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79).Optimalno vrijeme za MILDICUT je za vrijeme cvjetanja (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost odplamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Odvelikog je značaja kod stonih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21dan.PREPORUKESredstvo se smije primijeniti osam puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 12 do 14dana. Kod prskanja punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, i tada se primjenjuje udozi od 3,5-4 l/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze,moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo shodno obimu zatvorenih mlaznica. MILDICUT je vodećipreparat u preventivnoj zaštiti, sistemik koji štiti novi porast biljne mase, najmanje je ispirljiv od kiše idobro djeluje „eradikativno“.NAČIN DJELOVANJAJedinstveni inovativni fungicid, kao stvoren za vinovu lozu:• Sistemično djelovanje kombinacije dviju aktivnih materija ciazofamida i di-Na fosfonata štite noviporast u fazama najintenzivnijeg rasta• Neprikosnoveno preventivno djelovanje - najduže djelovanje• “Eradikativno” djelovanje - uništava spore patogena• Neosporna efikasnost i u kišnim uslovima - zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod jakoobilnih kiša MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 12 do 14 dana poslijeprskanja• Translaminarno premiještanje• Odlična zaštita boba i grozdova• Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktično ne može doći do pojave otpornosti bolesti• Najzastupljeniji fungicid protiv plamenjače u Francuskoj.Uvijek pouzdana efikasnostDvije aktivne materije sadržane u MILDICUT-u, osnova su za njegovo odlično, dugotrajno i pouzdanosuzbijanje plamenjače vinove loze.PAKOVANJE: 1 L, 10 LMILDICUT 25 SC je dio Belchimovog programa zaštite
Lord 700 WDG
Masa: 100 g
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji.Aktivna materija: metribuzin......................700 g/kgFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)Primjena: Preparat Lord 700 WG je selektivni, sistemični herbicid kojise koristi za suzbijanje širokolisnih korova u:Krompir:Poslije sadnje a prije nicanja usjeva, u količinama:-0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa),-1 kg/ha (10 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),-1,5 kg/ha (15 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa),Poslije nicanja usjeva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova(faze 15 (105) – 18 (108) BBCH skale), u količinama:-0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa)-0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).Paradajz (samo koji se rasađuje):8-10 dana posle rasađivanja, u količinama:-0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),-0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).Soja:Poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količinama:-0,5 kg / ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),-1 kg/ha (10 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa)Primjena u svijetu:kukuruz pre.em. (posle sjetve, a prije nicanja) tretman 300 g/ha + graminicid), lucerka (faza mirovanja).Spektar djelovanja:Dobro suzbija širokolisne korove:-ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album),tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum),...i dr.Napomene:Ne smije se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (manje od 1%). Ne smije se primjenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, Bison, Atlantic, Pontiac, SV77/40 i SV76/48. Na tretiranim površinama najmanje 4 mjeseca ne gajiti druge usjeve, a naročito kupusnjače, repu, krastavce, lubenice. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i spriječiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.Utrošak vode: 200-400 l/haOtrovnost: III grupa otrovaKarenca: 42 dana za krompir i paradajz. Obezbijeđena vremenom primjene za soju.Pakovanje: 0,5 kg i 0,1 kg
Lontrel 100
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevima pšenice, ječma, kukuruza, šećerne repe i uljane repice.Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)Aktivna materija: klopiralid........................100 gr/litSPEKTAR DJELOVANJA:Veoma dobro suzbija sledece korove:Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), Palamida (Cirsium arvense), Tatula (Datura stramonium), Hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), Samonikli suncokret (Helianthus annuus), Kamilica (Matricariachamomilla), Pomoćnica (Solanum nigrum),Boca obična (Xanthium strumarium), Divlja mrkva (Daucus carota), Mrtva kopriva (Lamium spp.) Nešto slabije suzbija sledeće korove: Štir (Amaranthus retrofleus), Pepeljuga (Chenopodium album), Prilepača (Gallium aparinae), Ptičiji dvornik (Polygonum avicularae), Ljutić (Ranunculus acer), Mišijakinja (Stelaria media), Čestoslavica (Veronica officinalis).PRIMJENA:Lontrel 100 se koristi kao selektivni, translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usjevima:Pšenice i ječma u dozi od 0,9-1,2lit/ha., tretiranjem poslije nicanja, od faze bokorenja do pojave 2. koljenca.Kukuruza u količini od 0,6 -1 lit/ha tretiranje kada je usjev u fazi 2-4 lista. Šećerne repe u količini od 0,6-1,2 lit/ha tretiranjem poslije nicanja.Uljane repice u dozi od 0,6-1 lit/ha tretiranjem kada usjev razvije 2 prava lista pa sve do visine 10-15 cm.PRIMJENA U SVIJETU:Lontrel 100 se u svijetu koristi u luku, praziluku, cvekli, blitvi, kupusnjačama, jagodama, malinama i kupinama.Napomena: na površinama tretiranim Lontrel-om 100 u jesen iste godine i u proljeće naredne godine ne smije se sijati lucerka, salata, grašak i mrkva.Karenca za kukuruz je 70 dana, a za ostale kulture obezbijeĎena je vremenom primjene.
Lentagran® 45 WP
Masa: 1 kg
Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u brokoliju, kelju,pupčaru, kupusu, karfiolu, lucerki, crvenoj djetelini, bijelom luku, kozjaku, praziluku,grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu šećercu, duvanu i začinskom bilju.Aktivna materija: piridat...............450 g/kgFormulacija: kvašljivi prašak (WP)PREDNOSTILENTAGRAN 45 WP je preparat za profesionalne proizvođače u velikom broju kultura u kojima nema širokog izbora rješenja. LENTAGRAN45 WP se vrlo dobro uklapa u programe zaštite protiv korova s brojnim drugim herbicidima i kao takav je stalno prisutan član upovrtarskim kulturama, lucerki i nekim drugim kulturama širom zapadne Evrope. Kada se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sadrugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u programima zaštite. Zbog togaproizvođači mogu kontaktirati stručnu službu Belchima ili upućene savjetodavce na terenu za detaljnije sastavljanje programa zaštite kojigarantira efikasnost, selektivnost i ekonomičnost.PRIMJENA I DOZAGeneralna preporuka za sve registrovane kulture osim za duvan: nakon nicanja/ rasađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka jetretiranje izvršiti u mlađim razvojnim stadijumima korovskih biljaka (između stadijuma kotiledona i 2 prava lista). Radi postizanja boljeefikasnosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadijuma korova povećava se količinasredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijumima razvoja korova 3 lista i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi putkada su korovi u stadijumu razvoja 1 -2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi put u količini od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratnaprimjena: prvi put kada su korovi u stadijumu kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva put u količini 0,5 kg/hau razmaku 7 do 10 dana. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jednom. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količinasredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.Specifične preporuke za neke kultureKad se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno odkulture i partnera u programima zaštite. Za dole navedene kulture i ostale kulture s odobrenom primjenom preporučujemo proizvođačimaposavjetovati se s Belchimovim agronomima na terenu.KUPUSNJAČE: nakon rasađivanja prskati preparatom na osnovi metazahlora 500 (1,5 l/ha).Sledeća prskanja: Lentagranom prskati 2 do3 sedmice nakon rasađivanja na male korove, akose prska u split aplikaciji, drugo prskanje obaviti 2 sedmice kasnije odnosno kada dođe do novog ponika korova.LUK IZ LUKOVICA: Doze za split aplikaciju (nakon faze 3 lista):-nakon rasađivanja: herbicid na osnovi pendimetalina 2-3 l/ha- nakon faze 3 lista: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*-10-14 dana kasnije: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*LUK IZ SJEMENA: Herbicidni program u split aplikaciji:- prvo prskanje: LENTAGRAN 0,15-0,2 kg/ha, prvi list luka min 3-4 cm u intervalima 5-7 dana.-prema potrebi koriste se i drugi herbicidi (na osnovi oksifluorfena, fluroksipira, klopiralida, prosulfokarba...)za specificne širokolisnekoroveKULTURADOZAPARTNERcjetača, brokula, kelj1. prskanje: 0.75 kg/ha2. prskanje: 0.75 kg/hailijedno prskanje: 1.5 kg/ha+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500bijeli i crveni kupus, kelj papučar1. prskanje: 0.75 kg/ha2. prskanje: 0.75 kg/hailijedno prskanje: 1.5 kg/ha+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500LUCERKA: Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomici proizvodnje lucerke:-sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava razvoj i prinos lucerke-kontrola korova omogućava godinu do dvije duže ekonomično korištenje usjeva lucerkePREPORUKE:-Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske, dok su korovi u štomanjoj razvojnoj fazi: LENTAGRAN 1 kg/ha + IMAZOFIL 0,7 l/ha-Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova- Kombinacija omogućava niže doze Imazofila i time je bitno poboljšana selektivnost-U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još eventualno 3. godini može se primjenjivati istakombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali.VAŽNE PREPORUKE• Prskati korove u ranijim fazama rasta• Zbog poboljšane selektivnosti poželjna je split aplikacija• Izbjegavati prskanje kod visokih temperatura• Upotrijebiti 300- 400 l vode po hektaru• Lišće prskane kulture mora biti suvo za vrijeme aplikacije• Kiša nakon nekoliko sati iza prskanja može uticati na smanjenje efikasnosti• Prskati diznama s većim promjerom kapljica zbog manjeg rizika za zanošenje (drift)• Preparat se ne smije nikada miješati sa folijarnim đubrivima, okvašivačima, preparatima koji sadržeulja i sa graminicidima• Prskati kad su biljke već dobro ukorijenjene i čvrste• U nekim slučajevima mogu se uočiti oštećenja: simptomi nestanu u toku 2-3 sedmice i nemaju uticaj na prinose.KARENCA: 21 dan za luk, bijeli luk, luk kozjak; 28 dana za lucerku, praziluk, duvan, crvenu djetelinu; 42 dana za artičoku, brokoli, keljpupčar, kupus, kelj, kelerabu, začinsko bilje, kukuruz šećerac; 45 dana za pasulj, grašak, slanutak, leću; 49 dana za karfiolPakovanje: 200 gr, 1kg
Laser™ 240 SC
Zapremina: 100 ml
Rješenje iz prirode za borbu protiv štetnih insekataAktivna materija: spinosad........................240 gr/litFormulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)NAČIN DJELOVANJA:Laser je savremeni insekticid koji se koristi za borbu protiv štetočina iz reda leptira, dvokrilaca, opnokrilaca, tripsa i nekih tvrdokrilaca u voću, povrću, vinovoj lozi. Aktivna materija spinosad je proizvod fermentacije bakterije Saccharopolyspora spinosa, čije je prirodno stanište zemljište. Spinosad je registrovan za primjenu u više od 100 različitih gajenih kultura. Laser djeluje kontaktno i digestivno.Kontaktno djeluje na sve razvojne stadijume štetnih organizama. Da bi tretman imao dobar efekat na jaja, spinosad mora da bude direktno nanesen na jaje dok je za larve i imaga dovoljno da dođu u kontakt sa tretiranom površinom. Još veću efikasnost spinosad pokazuje kada se unese u organizam štetočine, jer je digestivna aktivnost Lasera 5-10 puta veća od kontaktne.Način djelovanja:Lasera se razlikuje od svih poznatih insekticida. Zbog potpuno novognačina djelovanja ne pokazuje rezistetnost pa je Laser idealan za antirezistentne programe. Laser ima veoma povoljna ekotoksikološka svojstva, te se zbog izuzetno malog ili nikakvog uticaja na korisne organizme preporučuje za integralni način proizvodnje, kao i za organsko-biološku proizvodnju. Potvrda navedenog je odluka Evropske komisije od 06.05.2008. godine kojim je aktivna materija spinosad upisana na listu aktivnih materija dopuštenih za primjenu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji u EU.PRIMJENA:Kontaktno-digestivni insekticid za suzbijanje sledećih štetočina:Krompir: krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) u dozi od 0,10-0,15 lit/ha (10-15 ml. na 1000m2).Vinova loza: pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiquella) u koncentraciji 0,015-0,020%.Jabuka: miner okruglih mina (Cemiostoma scitella) i savijač kožice ploda (Adoxopies reticulana, Archips podana, Pandemis heparana), u koncentraciji od 0,06-0,08%.Paprika u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,03-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.Krastavac u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.Paradajz u zaštićenom prostoru: i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.Gerber u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.KARENCA: 21 dan za voće, vinovu lozu, žitarice i kupusnjače. U uljanoj repici je obezbijeđena vremenom primjene.Pakovanje: 50 ml., 100 ml.Napomena: smije se koristiti najviše 3 puta u istom zasadu ili na istoj površini u toku godine.
Kusabi
Zapremina: 1 l
Fungicid namijenjen suzbijanje pepelnice na vinovoj loziAktivna materija: piriofenon ..... 300 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)Zbog efekta isparavanja KUSABI štiti i nepoprskane dijelove lišća koji su u blizinitretiranih dijelova lišća.PRIMJENA I DOZARegistrovana doza je do 0,3 l/ha, dok prema fazama razvoja preporučujemo sledeće doze:-0,2 l/ha do početka cvjetanja (do BBCH 59)-0,25-0,3 l/ha u vrijeme cvjetanja (BBCH 60 do 70)-0,3 l/ha poslije cvjetanja do početka dozrijevanja grozda (BBCH 71 do 81).PREPORUKE• KUSABI zbog efekta isparavanja pokazuje odlične rezultate i u fazi zatvaranja grozda.• Uz svako prskanje protiv pepelnice sa specifičnim fungicidom za pepelnicu preporučuje se dodati2 kg sumpora.• KUSABI je moguće upotrijebiti najviše 2 puta u vegetacijskoj sezoni.Zbog specifičnih svojstava fungicida Kusabi (kurativnost i efekat isparavanja) preporuka je upotrebau ranijim fazama te raspoloživ broj prskanja iskoristiti do kraja cvjetanja. Time se olakšava zaštitaod pepelnice u kasnijem dijelu sezone. Upotreba nakon cvjetanja, pored zaštite od pepelnice, bitnoutiče na smanjenje zaraza sivom truleži (tada su odlični partneri i preparati koji sadrže folpet).NAČIN DJELOVANJAJapanska inovativna tehnologija za potpunu zaštitu protiv pepelnice vinove loze:• Efekat isparavanja• Translaminarno djelovanje• Preventivno djelovanje na pepelnicu• Kurativno djelovanje na pepelnicu• U ogledima u Evropi KUSABI je uvijek među najboljim preparatima – vrlo pouzdan i efikasan• Efikasno djelovanje na sivu trulež.KURATIVNO DJELOVANJEPepelnica vinove loze ima dug inkubacijski period kad zaraza već postoji, a simptomi nisu vidljivi.Povodom toga, vrlo je bitno započeti program prskanja protiv pepelnice dok još nema simptoma, a i tada je vrlo dobroda preparat posjeduje određenu kurativnost.EFEKAT ISPARAVANJAEfekat isparavanja omogućuje dobru zaštitu i u situacijama kadaplikacija nije idealno izvedena.PAKOVANJE: 5ml, 30ml, 100ml, 1LKUSABI je dio Belchimovih programa zaštite