Filter
Blade 48 SL
Zapremina: 1 l
BLADE 480 SL je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na nepoljoprivrednim i poljoprivrednim površinama.Primjenjuje se isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju svojim zelenim dijelovima. Aktivna materija: glifosat.....................480 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: 1) u voćnjacima i vinogradima, tretiranjem kada su korovi visine 15-40 cm, u dozi:            a) 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova            b) 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova            c) 8-12 l/ha, za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova 2) na strništima, u dozi 3-10 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvjetanja. 3) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sječe stabla, u konc. 10% u periodu maj-decembar. 4) prije pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 l/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova 5) na livadama i pašnjacima tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u dozi 2-8 l/ha, u zavisnosti od vrste i faze razvoja korova 6) za desikaciju uljane repice, u dozi 2-4 l/ha, tretiranjem 14 dana pred žetvu 7) u suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja u dozi 4-8 l/ha 8) u šumarstvu, u dozi 4-12 l/ha u zavisnosti od vrste zasada i korova koji se suzbijaju 9) na nepoljoprivrednim površinama, kao totalni herbicid, u dozi 3-12 l/ha, tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvjetanja. 10) na okućnicama, prostoru oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja, itd., upotrebom leđnih prskalica, u koncentraciji: - 1% (100 ml u 10 l vode), za suzbijanje jednogodišnjih korova - 2% (200 ml u 10 l vode), za suzbijanje višegodišnjih korova. Doza primjene preparata zavisi od vrste korova koji se tretira i stepena zakorovljenosti. • 4 l/ha za suzbijanje koštana, svračica, ljuja, lipice, ambrozije, prilepače, pepeljuge, štira, njivskog vijušca, mišjakinje, ljubičica, tatule, čička, • 4-6 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, mente, štavlja, maslačka,... • 6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače, divlje kupine • 8-12 l/ha za suzbijanje rastavića (preslice) Karenca: • voće i vinova loza – 35 dana, • predžetvena primjena u strnim žitima i uljanoj repici – 14 dana Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 5, 1, i 0,25 litara Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Imazofil 40 SL
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta. Aktivna materija: imazamoks.......... 40 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Način djelovanja: Post – emergence herbicid koji se apsorbuje folijarno i korijenom i translocira do dijelova koji rastu. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji katališu njihovu sintezu. Selektivnost u odnosu na soju zasniva se na brzoj detoksikaciji preko procesa demetilacije i glukozilacije. Primjena: -U usjevu soje, graška, pasulja poslije nicanja usjeva kada je usjev u fazi 1-3 trolista (faze 11 -13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha -U usjevu lucerke u zasnivanju poslije nicanja usjeva, u fazi trećeg trolista (faza 13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha -U usjevu suncokreta (samo tolerantnih na imidazolinone) od nicanja pa do tri para listova (faze 05-15 BBCH skale) u dozi 1,2 l/ha ili u split aplikaciji 0,8 l/ha (u fazi do trećeg para listova suncokreta), druga primjena 0,4 l/ha (nakon 7-10 dana). Utrošak vode: 200-400 l/ha Spektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodošnji širokolisni i neki uskolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1 l/ha: -Širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdyckia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). -Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar ljepljivi (Setaria verticillata), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense). Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1,2 l/ha: -Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lipica (Abutilon theophrasti) Korovske vrste koje slabo suzbija sa obje doze primjene: -Širokolisni korovi: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) Miješanje sa drugim preparatima: ne smije se miješati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom Karenca: soja – 35 dana, suncokret – obezbijeđena vremenom primjene Plodored: - 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan - 9 mjeseci poslije primjene preparata ne tretiranim površinama se mogu sijati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač - 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: uljana repica i šećerna repa. Pakovanje: 1 litar
METRIKS
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta. Aktivna materija: metribuzin.......... 600 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Način djelovanja: Metribuzin se apsorbuje korijenom i ksilemom transportuje u nadzemne dijelove biljaka. Apsorpcija i translokacija povećavaju se sa povećanjem transpiracije. Srednje se apsorbuje poslije folijarne primjene i transportuje se akropetalno. Inhibitor je procesa fotosinteze. Osjetljivi klijanci tretirani preko zemljišta postaju hlorotični a kompletna nekroza nastupa za 2-5 na sunčanom vremenu. Primjena: -U usjevu soje tretiranjem zemljišta poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količini od 0,35 l/ ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa; u količini od 0,55 l/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. U odnosu na korove primjenjuje se prije nicanja korova ili od faze kotiledona pa do maksimalno 4 razvijena lista. - U usjevu krompira tretiranjem zemljišta poslije sadnje a prije nicanja krompira u količini od 0,75 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa; u količini od 1,25 l/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. Može se primijeniti i poslije nicanja krompira i korova kada je krompir visine 5-10 cm (5-8 razvijenih listova krompira, faze razvoja 15-18 BBCH)u količini od 0,5 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i 0,75 l/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. Utrošak vode: 200-400 l/ha Spektar djelovanja: Jednogodišnji širokolisni korovi. Korovske vrste koje dobro suzbija: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirovi (Amaranthus sp.), loboda obična (Atriplex patula), repica crna (Brassica nigra), pepeljuge (Chenopodium sp.), tatula obična (Datura stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornici (Polygonum sp.), tušt obični (Portulaca oleracea), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media). Korovske vrste koje zadovoljavajuće suzbija: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), tarčužak obični (Capsella bursa pastoris), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), divlja salata (Lactuca seriola), čestoslavica (Veronica persica). Korovske vrste koje slabo suzbija: pomoćnica obična (Solanum nigrum), boce (Xanthium sp.). Miješanje sa drugim preparatima: Miješa se sa herbicidima na bazi S-metolahlora, pendimetalina, dimetenamida, flurohloridona. Kada se primjenjuje u krompiru poslije nicanja usjeva ne miješa se sa drugim herbicidima. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom. Karenca: soja, lucerka – obezbijeđena vremenom primjene; 42 dana – krompir, paradajz. Plodored: • 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz • 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk. • 18 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ostalo korijenastokrtolasto povrće. Pakovanje: 1 litar
Nicon 4 OD
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza Aktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: - jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). - višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) - jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. - višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (ESMERO) Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni) Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 0,5, 0,25 i 0,1 litara