Filter
Imazofil 40 SL
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta.Aktivna materija: imazamoks.......... 40 g/lFormulacija: koncentrovani rastvor (SL)Način djelovanja: Post – emergence herbicid koji se apsorbuje folijarno i korijenom i translocira do dijelova koji rastu. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji katališu njihovu sintezu.Selektivnost u odnosu na soju zasniva se na brzoj detoksikaciji preko procesa demetilacije i glukozilacije.Primjena:-U usjevu soje, graška, pasulja poslije nicanja usjeva kada je usjev u fazi 1-3 trolista (faze 11 -13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha-U usjevu lucerke u zasnivanju poslije nicanja usjeva, u fazi trećeg trolista (faza 13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha-U usjevu suncokreta (samo tolerantnih na imidazolinone) od nicanja pa do tri para listova (faze 05-15 BBCH skale) u dozi 1,2 l/ha ili u split aplikaciji 0,8 l/ha (u fazi do trećeg para listova suncokreta), druga primjena 0,4 l/ha (nakon 7-10 dana).Utrošak vode: 200-400 l/haSpektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodošnji širokolisni i neki uskolisni koroviKorovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1 l/ha:-Širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdyckia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).-Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar ljepljivi (Setaria verticillata), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense).Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1,2 l/ha:-Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lipica (Abutilon theophrasti) Korovske vrste koje slabo suzbija sa obje doze primjene:-Širokolisni korovi: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)Miješanje sa drugim preparatima: ne smije se miješati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfataMaksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednomKarenca: soja – 35 dana, suncokret – obezbijeđena vremenom primjenePlodored:- 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan- 9 mjeseci poslije primjene preparata ne tretiranim površinama se mogu sijati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač- 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: uljana repica i šećerna repa.Pakovanje: 1 litar
Metto
Zapremina: 250 ml
Selektivni sistemični folijarni i zemljišni herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usjevu kukuruza za zrno i silažu. Aktivna materija: mezotrion.......... 480 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Način djelovanja: -Usvaja se preko lista i korijena -Mezotrion sprečava sintezu karotenoida što se ogleda u “bleaching efektu” odnosno u potpunom izbjeljivanju listova. -Korov uginjava oko 2 sedmice nakon folijarne primjene, a kod zemljišne primjene korov uginjava u fazi nicanja. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza -Nakon sjetve a prije nicanja kukuruza i korova u dozi 0,25 – 0,3 l/ha -Nakon nicanja kukuruza i korova, kada kukuruz ima 2 – 9 listova a korovi u fazi 2-8 listova u dozi od 0,15 – 0,25 l/ha. Utrošak vode: 200 – 300 litara vode po hektaru. Spektar djelovanja: širokolisni korovi i sporedno djelovanje na uskolisne (travne) korove -Korovske vrste koje dobro suzbija: abutilon (Abutilon theophrasti), ambrozija (ambrosia artemisiifolia), tatula (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), gorušica (Sinapis arvensis), obična dimnjača (Fumaria officinalis), obična konica (Galinsoga parviflora), loboda (Chenopodium spp.), obični kostriš (Senecio  vulgaris), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), dvornici (Polygonum spp.), čestoslavica (Veronica persicaria), štavelj (Rumex spp.), pomoćnica (Solanum nigrum), mrtva kopriva (Lamium spp.), mišjakinja (Stellaria media), grahorica (Vicia spp.), priljepača (Galium aparinae), pepeljuga (Atriplex spp.), štir (Amaranthus spp.),... -Korovske vrste (uskolisni korovi) na koje ima sporedno djelovanje: koštan (Echinochloa crus-galli),  svračice (Digitaria sanguinalis), sivi muhar (Setaria glauca). Plodored: -ukoliko dođe do preoravanja tretiranih površina odmah se može sijati samo kukuruz. -U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sijati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje -U proljeće naredne godine na tretiranim površinama, poslije dubokog oranja, mogu se sijati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. -Šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj mogu se sijati dvije godine poslije primjene sredstva za zaštitu bilja. Miješanje sa drugim preparatima: -Može se miješati sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nicon 4 SC), rimsulfurona (Tiger 25 WG), terbutilazina (TERAZOR 50 SC), s-metolachlora (AGROGOLD 960 EC) –Ne smije se miješati sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva putaKarenca: obezbjeđena vremenom primjeneOtrovnost: III grupa otrovaPakovanje: 0,25 litara
Nicon 4 OD
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza Aktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: -jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). -višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) -jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. -višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (Metto) Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni) Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 0,5, 0,25 i 0,1 litara
Vazal
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usjevu kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe.Aktivna materija: S - metolahlor.......... 960 g/lFormulacija: koncentrovana emulija (EC)Način djelovanja:Vazal sadrži S – metolahlor koji se usvaja stabaocetom i manjim dijelom korijenom korovske biljke kojaniče. Djeluje na korove kao inhibitor rasta, naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila i zbog toga mora bitiprimijenjen prije nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvojepreparat iz zemljišta uginjavaju prije nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Zadobro djelovanje, kao i svi drugi zemljišni herbicidi, zahtijeva određenu količinu vlage u zemljištu.Primjena:-U usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza, soje i šećerne repe– u dozi 1,4 – 1,5 l/ ha (zavisno od tipa zemljišta i sadržaja humusa) poslije sjetve a prije nicanja usjeva ikorova.-U usjevu suncokreta– u dozi 1,0 – 1,2 l/ha (zavisno od tipa zemljišta i sadržaja humusa) poslije sjetve a prije nicanja usjeva ikorova.Spektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodišnji travni i širokolisni korovi.Korovske vrste koje dobro suzbija:-jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense),klasača maljava (Bromus mollis), svračica crvena (Digitaria sanguinalis). -jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: štir obični(Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).Miješanje sa drugim preparatima:Može se miješati u usjevu kukuruza sa preparatima na bazi terbutilazina (TERAZOR 50 SC) i mezotriona (Metto), u usjevu soje sapreparatima na bazi metribuzina (LORD 700 WDG) i linurona i u usjevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona i flurohloridona.Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.Karenca: 70 dana za silažni kukuruz, obezbijeđena vremenom primjene za merkantilni kukuruz, soju i suncokret.Otrovnost: III grupa otrovaPakovanje: 1 litar