Herbicidi su različita hemijska jedinjenja, pretežno organskog porijekla, namijenjena za uništavanje biljaka. Riječ herbicid potiče od latinskih riječi herbum (herbi) što znači trava, biljka i caedare što znači ubiti, uništiti. Sva jedinjenja sa fitocidnim osobinama mogla bi se označiti herbicidima.

Međutim, u praktičnom smislu pod herbicidima se podrazumijevaju samo ona jedinjenja koja se koriste u borbi protiv korovskog bilja, mada herbicidi mogu djelovati i na gajene biljke, što zahtijeva dobro poznavanje djelovanja svakog herbicida.
Filter
AGRO GOLD
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usjevu kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe.Aktivna materija: S - metolahlor.......... 960 g/l Formulacija: koncentrovana emulija (EC) Način djelovanja: Vazal sadrži S – metolahlor koji se usvaja stabaocetom i manjim dijelom korijenom korovske biljke koja niče. Djeluje na korove kao inhibitor rasta, naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila i zbog toga mora biti primijenjen prije nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju prije nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Za dobro djelovanje, kao i svi drugi zemljišni herbicidi, zahtijeva određenu količinu vlage u zemljištu. Primjena: -U usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza, soje i šećerne repe – u dozi 1,4 – 1,5 l/ha (zavisno od tipa zemljišta i sadržaja humusa) poslije sjetve a prije nicanja usjeva i korova. -U usjevu suncokreta – u dozi 1,0 – 1,2 l/ha (zavisno od tipa zemljišta i sadržaja humusa) poslije sjetve a prije nicanja usjeva i korova. Spektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodišnji travni i širokolisni korovi. Korovske vrste koje dobro suzbija: -jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense), klasača maljava (Bromus mollis), svračica crvena (Digitaria sanguinalis). -jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati u usjevu kukuruza sa preparatima na bazi terbutilazina (TERAZOR 50 SC) i mezotriona (Metto), u usjevu soje sa preparatima na bazi metribuzina (LORD 700 WDG) i u usjevu suncokreta sa preparatima na bazi flurohloridona. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom. Karenca: 70 dana za silažni kukuruz, obezbijeđena vremenom primjene za merkantilni kukuruz, soju i suncokret. Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar
Aladin
Selektivni translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu soje i kukuruza Aktivna materija: bentazon 480g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: ALADIN se primjenjuje u usjevu kukuruza i soje u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) tretiranjem posle klijanja i nicanja korova odnosno kada se širokolisni korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu 2-6 listova a kukuruz do petog razvijenog lista (15 BBCH-skale) odnosno soja u fazi od prve do treće troliske (11-12 BBCH-skale). Spektar djelovanja: Dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir hibridni (Amaranthus hybridus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium strumarium). Zadovoljavajuće suzbija: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia). Slabo suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense) i poponac njivski (Convolvulus arvensis). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Napomena za primjenu: Po mogućnosti tretiranjem u kasnim poslepodnevnim satima. Ne tretirati na temperaturama preko 25 °C. Miješanje: U usjevu soje mješati ga sa preparatima Imazofil i Moxbet radi proširenja spektra djelovanja. U kukuruzu ga miješati sa preparatima na bazi Dicambe. Ne mješa se sa graminicidima niti sa organofosfornim insekticidima. Plodored: Bentazon se brzo razlaže u zemljištu te nema opasnosti za narednu kulturu. U slučaju da dodje do propadanja usjeva ili prijevremenog skidanja, nakon primjene mogu se sijati soja, lucerka i strna žita. Karenca: 63 dana Pakovanje: 1 litar
Blade 48 SL
Zapremina: 1 l
BLADE 480 SL je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na nepoljoprivrednim i poljoprivrednim površinama.Primjenjuje se isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju svojim zelenim dijelovima. Aktivna materija: glifosat.....................480 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: 1) u voćnjacima i vinogradima, tretiranjem kada su korovi visine 15-40 cm, u dozi:            a) 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova            b) 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova            c) 8-12 l/ha, za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova 2) na strništima, u dozi 3-10 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvjetanja. 3) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sječe stabla, u konc. 10% u periodu maj-decembar. 4) prije pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 l/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova 5) na livadama i pašnjacima tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u dozi 2-8 l/ha, u zavisnosti od vrste i faze razvoja korova 6) za desikaciju uljane repice, u dozi 2-4 l/ha, tretiranjem 14 dana pred žetvu 7) u suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja u dozi 4-8 l/ha 8) u šumarstvu, u dozi 4-12 l/ha u zavisnosti od vrste zasada i korova koji se suzbijaju 9) na nepoljoprivrednim površinama, kao totalni herbicid, u dozi 3-12 l/ha, tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvjetanja. 10) na okućnicama, prostoru oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja, itd., upotrebom leđnih prskalica, u koncentraciji: - 1% (100 ml u 10 l vode), za suzbijanje jednogodišnjih korova - 2% (200 ml u 10 l vode), za suzbijanje višegodišnjih korova. Doza primjene preparata zavisi od vrste korova koji se tretira i stepena zakorovljenosti. • 4 l/ha za suzbijanje koštana, svračica, ljuja, lipice, ambrozije, prilepače, pepeljuge, štira, njivskog vijušca, mišjakinje, ljubičica, tatule, čička, • 4-6 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, mente, štavlja, maslačka,... • 6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače, divlje kupine • 8-12 l/ha za suzbijanje rastavića (preslice) Karenca: • voće i vinova loza – 35 dana, • predžetvena primjena u strnim žitima i uljanoj repici – 14 dana Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 5, 1, i 0,25 litara Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Chikara 25 WG
Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradima starijim od četiri godine, zasadima maslina i agruma, nepoljoprivrednim površinama (pruge, nasipi, industrijske površine), rasadnicima šumskog i ukrasnog bilja. Aktivna materija: flazasulfuron .......... 250 g/kg Formulacija: vodotopive granule (WG) Primjena, doza i način djelovanja Vinova loza, agrumi, maslina - Koristi se u zasadima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine u količini od 60-200 g/ha tretirane površine. Visina doze utiče više na dužinu nego na spektar djelovanja. - Za vrijeme prskanja korovi mogu imati najviše 10 cm visine. - CHIKARA 25 WG odlično se kombinuje sa sredstvima na osnovi aktivne materije glifosat i to u dozi od 4-6 l/ha sredstva na osnovi 480 g/l glifosata. - Zbog odličnog i dugog djelovanja preko zemljišta CHIKARA 25 WG može se koristiti i u vrijeme kada korovi još nisu iznikli (npr. kasno u jesen i rano u proljeće). Tada nije opravdano u kombinaciji koristiti i glifosat budući da on djeluje samo preko lista. - Kombinacija Chikare 25 WG i glifosata u većini slučajeva jednim prskanjem rješava problem korova u zasadima. Ako ima potrebe za korekcijama u kasno ljeto ili u jesen za korekciju se može koristiti preparat na osnovi glifosata. - CHIKARA 25 WG ima veoma dugo djelovanje preko zemljišta, pa stoga višegodišnja upotreba herbicida CHIKARA 25 WG prema predloženom programu iz godine u godinu smanjuje zakorovljenost zasada, a i doza samog herbicida može se smanjivati. NAPOMENA: u zasadima se herbicidom tretira uglavnom u trake (otprilike trećina površine). Stoga je za tretman površine od 1 ha potrebna jedna trećina doze te se tako u praksi najviše preporučuje 30 - 60 g preparata CHIKARA 25 WG u kombinaciji sa 1,5-2 l/ha preparata na bazi glifosata. ŽELJEZNIČKE PRUGE, JAVNE POVRŠINE (INDUSTRIJSKE POVRŠINE, GRAÐEVINSKE POVRŠINE, OSTACI GRAÐEVINA IZ ISTORIJE, GROBLJA, TRGOVI, TRAKE UZ CESTU, GRADSKE POVRŠINE) - U količini do 200 g/ha (20 g na 1000 m2) uz utrošak 200-400 l vode/ha, tretirajući od marta do aprila kada su korovi u fazi ponika.- Za proširenje spektra suzbijanja koristiti u kombinaciji s 5-7 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l aktivne materije glifosat. Prednosti CHIKARA 25 WG sadrži flazasulfuron koji ima: • najduže djelovanje na korove u zasadima • najširi spektar djelovanja u grupi rezidualnih (zemljišnih) herbicida • Sinergija sa glifosatom • Jednostavna upotreba Povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine: • Bezopasan za pčele • Izvan grupe otrova • Povoljan u integralnoj proizvodnji bilja. Karenca: 63 dana za vinovu lozu, 30 dana za maslinu i agrume. Pakovanje: 50g, 200g
CHROME SINON
Selektivni herbicid namjenjen suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu soje Aktivna materija: klomazon 500g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Primjena: CHROME SINON je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu soje u količini 0,5 l/ha kada se soja nalazi u fazi od 1-3 troliske (BBCH 11-13), a korovi od faze ponika do 5 listova. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini: jednom. Spektar djelovanja: Dobro suzbija: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Ehinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), gorušica (Sinapis arvensis). Zadovoljavajuće suzbija: štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica (Solanum nigrum), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), boca obična (Xanthium strumarium). Slabo suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus). Prednosti: Odličan sinergistički partner, dopunjuje i pojačava efikasnost partnerskog herbicida. Može se primjeniti prije i posle nicanja soje. Vrlo dobro podnosi sušna razdoblja. Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Radna karenca: nakon sušenja depozita. Pakovanje: 1 lit, 0.2 lit
Clematis
Zapremina: 250 ml
CLEMATIS je selektivni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnihkorova u ozimoj uljanoj repici, krompiru, mrkvi, jarom grašku, jarom bobu, kupusu, dinji, paprici, soji, duvanu, paradajzu.Aktivna materija: klomazon .......... 360 g/l Formulacija: suspenzija kapsula (CS) PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA OZIMA ULJANA REPICA: Primjenjuje se u količini do 0,33 l/ha, nakon sjetve prije nicanja usjeva. MRKVA, GRAŠAK, JARI BOB: Primjenjuje se u količini od 0,25 l/ha, nakon sjetve prije nicanja usjeva. KROMPIR: Primjenjuje se u količini do 0,25 l/ha, nakon sadnje ali prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja najviše10-20% krompira može početi nicati) KUPUS: Primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, prije rasađivanja kupusa. PAPRIKA, PARADAJZ: U paprici i paradajzu, gajenim na otvorenom polju, primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, prije rasađivanja. DUVAN: Primjenjuje se u količini od 0,4-0,5 l/ha, tretiranjem zemljišta prije rasađivanja duvana ili 2-4 dana nakon rasađivanja duvana SOJA: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha, poslije sjetve a prije nicanja usjeva. DINJA: U dinji, gajenoj na otvorenom polju, primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, tretiranjem zemljišta prije rasađivanja dinje. SPEKTAR DJELOVANJA: jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi: -U količini 0,2-0.3 l/ha dobro suzbija: vidovčica crvena (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), sitni zdravac (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), bulka (Papaver rhoeas), divlja rotkva (Raphanus raohanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), čistac jednogodišnji (Stenactis annua), kravlja trava (Thlaspi arvense). -Zadovoljavajuće suzbija: kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), ljubičica poljska (Viola arvensis) -Slabo suzbija: renika obična (Lepidium draba), čestoslavica pršljenasta (Veronica hederifolian čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis). -U količini 0,75 l/ha dobro suzbija: tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense), čistac jednogodišnji (Stachys annua). -Zadovoljavajuće suzbija: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). -Slabo suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), divlji suncokret (Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense). PREPORUKA POTATO PRO PROGRAM ZAŠTITE - PROMAN Iskorak dalje za sigurnost i širinu u zaštiti protiv korova: -niže doze na lakšim tipovima tla i u situacijama kad krompir već niče -više doze na teškim tlima i prije nicanja Prednosti-Odličan sinergistički partner (dopunjuje i povećava efikasnost partnera). - PROMAN i CLEMATIS su idealna kombinacija u zaštiti krompira. - Odlično djelovanje na neke ključne korove (npr. Galium aparine). -Nova inkapsulisana (CS) formulacija omogućava polako otpuštanje aktivne materije, a time produženo djelovanje i bolju selektivnost. -Vrlo dobro podnosi sušna razdoblja. PAKOVANJE: 1l, 250 ml
Devrinol 45 FL
Zapremina: 1 l
Herbicid za suzbijanje sjemenskih uskolisnih i širokolisnih korova u duvanu, uljanoj repici, paprici, kelju, kupusu, karfiolu, lubenici, jagodi, voćnjacima i vinogradima starijim od godinu dana. Aktivna materija: napropamid ......... 450 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) DEVRINOL je zemljišni herbicid vrlo širokog spektra djelovanja za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i brojnih jednogodišnjih širokolisnih korova. DEVRINOL je registrovan u kulturama u kojima je izbor raspoloživih herbicida ograničen i stoga je odličan izbor u programima suzbijanja korova u tim kulturama. DEVRINOL zajedno s drugim herbicidima omogućuje robusnu zaštitu protiv korova. DEVRINOL ima vrlo dugo djelovanje i u programima zaštite je vrlo značajan za kontrolu korova u toku cijele vegetacije. Za optimalno djelovanje potrebno je DEVRINOL plitko inkorporirati u zemljište do dubine 2-5 cm. Manje doze primjenjuju se na lakšim, a veće na težim zemljištima. DEVRINOL je efikasan na vrlo male korove odnosno na korove u nicanju. PRIMJENA I DOZA • ULJANA REPICA: DEVRINOL 1-1,5 l/ha + RAPSAN 1-1,25 l/ha + CLEMATIS 0,2-0,25 l/ha Trojna kombinacija je najkompletnije rješenje u uljanoj repici: -Dodavanje DEVRINOLA poznatoj kombinaciji za veoma širok spektar korova i pojačano djelovanje na Matricaria spp., Apera spica-venti, Geranium dissectum, Veronica spp, Papaver rhoeas, idr.) -Efikasnost minimalno zavisi od tipa zemljišta, vlage u zemljištu i kvaliteta pripreme zemljišta -Omjer između aktivnih materija omogućuje doze za optimalnu selektivnost uljane repice -Upotreba isključivo prije nicanja uljane repice -Nije potrebna inkorporacija. • KELJ, KUPUS, KARFIOL: Prije rasađivanja 8-10 dana nakon presađivanja 2-3 tjedna nakon presađivanja 10-14 dana nakon prvog prskanja KUPUS Devrinol 2-4 l/ha (plitka inkorporacija) Rapsan 1,5 l/ha Lentagran 1 kg/ha +Rapsan 0,25 l/ha Lentagran 1 kg/ha +Rapsan 0,25 l/ha KELJ, CVJETAČA Devrinol 2-4 l/ha (plitka inkorporacija) Rapsan 1,5 l/ha Lentagran 0,75 kg/ha +Rapsan 0,25 l/ha Lentagran 0,75 kg/ha +Rapsan 0,25 l/ha • DUVAN: PROIZVODNJA RASADA: prije sjetve duvana, u dozi od 3 l/ha uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine, ili odmah nakon sjetve duvana, u dozi od 4 l/ha površinskom primjenom i navodnjavanjem. U POLJU: prije rasađivanja u dozi od 3-5 l/ha uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine. • LUBENICA: 2-4 l/ha prije sjetve ili sadnje, uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine. • JAGODA: Rano u proljeće, u vrijeme mirovanja vegetacije, neposredno prije nicanja korova ili nakon što se sadnice prime, kod zasnivanja novog zasada u dozi od 3-6 l/ha. • PAPRIKA (osim rane sorte), PARADAJZ (iz rasada): 2,5-4 l/ha nakon pripreme zemljišta za sadnju, samo u polju prije rasađivanja, uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine. • VOĆNJACI i VINOGRADI stariji od jedne godine: U proljeće, prije nicanja korova ili poslije obrade tla, uz plitku inkorporaciju u dozi od 7-10 l/ha. Sredstvo ne smije dospjeti na zelene dijelove zasada. Sredstvo je efikasno u fazi nicanja korova. PAKOVANJE: 100 ml, 1L
Dicopur Top 464 SL
Zapremina: 1 l
Sistemični translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.Aktivna materija: dikamba 120 g/l + 2,4-D 344 g/l Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) Opšte osobine: DICOPUR TOP 464 SL je sistemični translokacioni herbicid širokog spektra djelovanja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu pšenice, ječma i kukuruza. Primjena: -Kukuruz: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u dozi 0,8 – 1 l/ha, u fazi 3 – 5 lista kukuruza (faze 13 – 15 BBCH skale) -Pšenica, ječam: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u dozi 0,8 – 1 l/ha, u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 24 – 32 BBCH skale). Spektar djelovanja: Širokolisni korovi Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), čičak (Xantium strumarium), tatula (Datura stramonium), pomoćnica (Solanum nigrum), palamida (Cirsium arvensis), divlja paprik (Polygonum persicaria), gorušica (Sinapis arvensis),... Prednosti preparata: - Sinergizam - kombinacija dvije efikasne aktivne materije koje se međusobno dopunjuju u svom djelovanju - Širok spektar djelovanja - Efikasnost – izuzetno efikasno suzbija i najotpornije širokolisne korove Karenca: Kukuruz, pšenica, ječam – obezbijeđena vremenom primjene Pakovanje: 1 L Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
ESMERO
Selektivni sistemični folijarni i zemljišni herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usjevu kukuruza za zrno i silažu. Aktivna materija: mezotrion.......... 480 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Način djelovanja: - Usvaja se preko lista i korijena - Mezotrion sprečava sintezu karotenoida što se ogleda u “bleaching efektu” odnosno u potpunom izbjeljivanju listova. - Korov uginjava oko 2 sedmice nakon folijarne primjene a kod zemljišne primjene korov uginjava u fazi nicanja. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza - Nakon sjetve a prije nicanja kukuruza i korova u dozi 0,25 – 0,3 l/ha - Nakon nicanja kukuruza i korova, kada kukuruz ima 2 – 9 listova a korovi u fazi 2-8 listova u dozi od 0,15 – 0,25 l/ha. Utrošak vode: 200 – 300 litara vode po hektaru. Spektar djelovanja: širokolisni korovi i sporedno djelovanje na uskolisne (travne) korove - Korovske vrste koje dobro suzbija: abutilon (Abutilon theophrasti), ambrozija (ambrosia artemisiifolia), tatula (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), gorušica (Sinapis arvensis), obična dimnjača (Fumaria officinalis), obična konica (Galinsoga parviflora), loboda (Chenopodium spp.), obični kostriš (Senecio vulgaris), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), dvornici (Polygonum spp.), čestoslavica (Veronica persicaria), štavelj (Rumex spp.), pomoćnica (Solanum nigrum), mrtva kopriva (Lamium spp.), mišjakinja (Stellaria media), grahorica (Vicia spp.), priljepača (Galium aparinae), pepeljuga (Atriplex spp.), štir (Amaranthus spp.),... - Korovske vrste (uskolisni korovi) na koje ima sporedno djelovanje: koštan (Echinochloa crus-galli), svračice (Digitaria sanguinalis), sivi muhar (Setaria glauca). Plodored: - ukoliko dođe do preoravanja tretiranih površina odmah se može sijati samo kukuruz. - U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sijati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje - U proljeće naredne godine na tretiranim površinama, poslije dubokog oranja, mogu se sijati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. - Šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj mogu se sijati dvije godine poslije primjene sredstva za zaštitu bilja. Miješanje sa drugim preparatima: - Može se miješati sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nicon 4 SC), rimsulfurona (Tiger 25 WG), terbutilazina (TERAZOR 50 SC) s-metolachlora (VAZAL) – Ne smije se miješati sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 0,25 litara
Fargo
Zapremina: 1 l
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korovaAktivna materija: kletodim......................120 g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Primjena: Preparat FARGO koristi se za suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u: soji, suncokretu, šećernoj repi,... tretiranjem poslije nicanja usjeva, kada su korovi u fazi 2-5 listova, u količinama 0,8 – 2,0 l/ha i to: - 0,8 l/ha (8 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova kao što su proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.) i divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). - 1,2 l/ha (12 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense). - 2,0 l/ha (20 ml na 100 m2) za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens) i drugih višegodišnjih travnih korova. Primjena u svijetu: koristi se u svim dikotiledonim (širokolisnim) usjevima za suzbijanje uskolisnih (travnih korova). Utrošak vode: 200-400 l/ha Otrovnost: III grupa otrova Karenca: Obezbijeđena vremenom primjene za soju, suncokret, šećernu repu, lucerku i krompir; 30 dana za grašak, papriku, paradajz, dinju, lubenicu, krastavac, crni i bijeli luk, pasulj, kupus i mrkvu. Pakovanje: 0,2 l i 1 l Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
FARGO EXTRA
Sistemični herbicid, namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korovskih vrsta u usjevu soje u količini primjene od 0,4 i 1,0 l/ha (4 - 10 ml na 100 m2) posle nicanja usjeva kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, od 2 do 5 listova. Aktivna materija: Kletodim 240 ± 14,4 g/l Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) SPEKTAR DJELOVANJA Vrste korova koje dobro suzbija u količini primjene od 0,4 l/ha: divlji ovas (Avena fatua), obična svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), i divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena. Slabo suzbija: zubača obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma. Vrste korova koje dobro suzbija u količini primjene od 1,0 l/ha: divlji ovas (Avena fatua), zubača obična (Cynodon dactylon), obična svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crusgalli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma i divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena. Način primjene: Folijarno, traktorskim prskalicama i svim standardnim uređajima za prskanje sa zemlje. Utrošak vode: 200- 400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja: Jednom, u toku godine, na istoj površini. Upotreba u organskoj proizvodnji: Nije dozvoljena. Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno. Napomena za primjenu: Ne smije se primjenjivati na temperaturama iznad 25° C. Niže količine sredstva primjenjuju se na korove u ranijim fazama rasta. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu. PRIPREMA SREDSTVA ZA TRETIRANJE Preparat sipati direktno u rezervoar uređaja za primjenu koji je do pola napunjen vodom, početi sa miješanjem i dopuniti rezervoar, u toku tretiranja nastaviti sa miješanjem. PLODORED U normalnom plodoredu na tretiranim površinama mogu se sijati svi usjevi bez ograničenja. U slučaju preoravanja ili prijevremenog skidanja usjeva odmah se mogu sijati širokolisni usjevi, a 30 dana nakon tretiranja mogu se sijati i uskolisni gajeni usjevi. KARENCA (vrijeme između poslednje primjene sredstva za zaštitu bilja i berbe, odnosno žetve): Obezbjeđena vremenom primjene za soju. RADNA KARENCA (vrijeme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): 48 časova. PAKOVANJE: od 0.4 do 1 lit
Fen 24 EC
Zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korovaAktivna materija: oxifluorfen 240g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Način djelovanja: OKSIFLUORFEN (Oxyfluorfen) je herbicid širokog spektra djelovanja, koji se primjenjuje prije i poslije nicanja korova, a koji se koristi za suzbijanje određenih jednogodišnjih korova u povrtarstvu, voćarstvu i drugim gajenim biljkama. Spektar djelovanja: Širokolisni korovi - zapadnoamerički štir (Amaranthus blitoides), obični štir (Amaranthus retroflexus), boražina (Borago officinalis), neven (Calendula sp.), bijela loboda (Chenopodium album), fini slak (Convolvulus althaeoides), poljski slak (Convolvulus arvensis), bijeli kužjak (Datura stramonium), dvoredac (Diplotaxis erucoides), zidni dvoredac (Diplotaxis muralis), slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), okrunjena tratinčica (Glebionis coronaria), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), šumski sljez (Malva sylvestris), sljez (Malva verticillata), hmeljasta dunjica (Medicago lupulina), djetelina (Medicago orbicularis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), tušt (Portulaca oleracea), tupolisna kiselica (Rumex obtusifolius), obični kostriš (Senecio vulgaris), bijela gorušica (Sinapis alba), crna pomoćnica (Solanum nigrum), svinjak (Sonchus sp.), srednja mišjakinja (Stellaria media), puzava čestoslavica (Veronica officinalis). Uskolisni korovi - koštan (Echinochloa crus-galli), višecvjetni ljulj (Lolium multiflorum), tvrdi ljulj (Lolium rigidum), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) Primjena i doza: Suncokret: Primjenjuje poslije sjetve, a prije nicanja suncokreta (pre-em), najkasnije do kraja aprila u količini 1 L/ha uz utrošak vode 300-600 L/ha. Da bi se ispoštovala maksimalno dozvoljena količina sredstva od 0,625 L/ha, dozvoljena je samo usmjerena primjena, tj. primjena u trake u vrijeme sjetve suncokreta i to direktno uz samu sjetvu, u trake širina od 20 do 38 cm oko redova suncokreta. Primjena se vrši uz pomoć sijačice koja ima rasprskivač. Vinova loza (vinske i stone sorte), jabuka i kruška: U zasadima vinove loze (vinske i stone sorte), jabuke i kruške, primjenjuje u proljeće za vrijeme mirovanja vegetacije (BBCH 00) u količini 2 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Da bi se ispoštovala maksimalno dozvoljena količina sredstva od 0,625 L/ha dozvoljena je samo usmjerena primjena tj. primjena u prostoru reda voćaka ili između redova, pri čemu se može tretirati samo 30% površine, bilo u redovima ili između redova stabala. U vinovoj lozi i voćnim zasadima koristiti prskalicu koja usmjereno tretira zemljište u vidu trake. Citrusi (narandža i mandarina) i maslina: U zasadima citrusa (narandža i mandarina) i maslina primjenjuje od jeseni do ranog proljeća (kada nema plodova na zemljištu) u količini 2 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Da bi se ispoštovala maksimalno dozvoljena količina sredstva/ha od 0,625 L/ ha, dozvoljena je samo usmjerena primjena tj. primjena u redove citrusa ili između redova citrusa i oko baze maslina ili između redova maslina. Tretirati samo 30% površine, bilo u redovima ili između redova. U citrusima i maslini koristiti prskalicu koja usmjereno tretira zemljište u vidu trake. Napomena: U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva smije se sijati samo suncokret.Nakon primjene sredstva FEN 24 EC smije se: • saditi paradajz i sijati zob i šećerna repa nakon 2 godine i 4 mjeseca (840 dana), • luk nakon 4 godine i 8 mjeseci (1680 dana) i • uljana repica nakon 1 godine i 6 mjeseci (540 dana). Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Efikasnost sredstva će biti smanjena ako unutar 6 sati nakon tretiranja padne kiša. Karenca: Narandža, mandarina i maslina: 21 (dvadeset i jedan) dan Jabuka, kruška, suncokret i vinova loza: obezbjeđena vremenom primjene Radna karenca: 7 (sedam) dana. Pakovanje: 1 lit, 0.1 lit
Imazofil 40 SL
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta. Aktivna materija: imazamoks.......... 40 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Način djelovanja: Post – emergence herbicid koji se apsorbuje folijarno i korijenom i translocira do dijelova koji rastu. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji katališu njihovu sintezu. Selektivnost u odnosu na soju zasniva se na brzoj detoksikaciji preko procesa demetilacije i glukozilacije. Primjena: -U usjevu soje, graška, pasulja poslije nicanja usjeva kada je usjev u fazi 1-3 trolista (faze 11 -13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha -U usjevu lucerke u zasnivanju poslije nicanja usjeva, u fazi trećeg trolista (faza 13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha -U usjevu suncokreta (samo tolerantnih na imidazolinone) od nicanja pa do tri para listova (faze 05-15 BBCH skale) u dozi 1,2 l/ha ili u split aplikaciji 0,8 l/ha (u fazi do trećeg para listova suncokreta), druga primjena 0,4 l/ha (nakon 7-10 dana). Utrošak vode: 200-400 l/ha Spektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodošnji širokolisni i neki uskolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1 l/ha: -Širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdyckia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). -Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar ljepljivi (Setaria verticillata), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense). Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1,2 l/ha: -Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lipica (Abutilon theophrasti) Korovske vrste koje slabo suzbija sa obje doze primjene: -Širokolisni korovi: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) Miješanje sa drugim preparatima: ne smije se miješati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom Karenca: soja – 35 dana, suncokret – obezbijeđena vremenom primjene Plodored: - 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan - 9 mjeseci poslije primjene preparata ne tretiranim površinama se mogu sijati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač - 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: uljana repica i šećerna repa. Pakovanje: 1 litar
Lentagran® 45 WP
Masa: 1 kg
Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u brokoliju, kelju, kelju pupčaru, kupusu, karfiolu, lucerki, crvenoj djetelini, bijelom luku, luku, luku kozjaku, praziluku, grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu šećercu, duvanu i začinskom bilju. Aktivna materija: piridat...............450 g/kg Formulacija: kvašljivi prašak (WP) Prednosti LENTAGRAN 45 WP je preparat za profesionalne proizvođače u velikom broju kultura u kojima nema širokog izbora rješenja. LENTAGRAN 45 WP se vrlo dobro uklapa u programe zaštite protiv korova s brojnim drugim herbicidima i kao takav je stalno prisutan član u povrtarskim kulturama, lucerki i nekim drugim kulturama širom zapadne Evrope. Kada se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u programima zaštite. Zbog toga proizvođači mogu kontaktirati stručnu službu Belchima ili upućene savjetodavce na terenu za detaljnije sastavljanje programa zaštite koji garantira efikasnost, selektivnost i ekonomičnost. Primjena i doza Generalna preporuka za sve registrovane kulture osim za duvan: nakon nicanja/ rasađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje izvršiti u mlađim razvojnim stadijumima korovskih biljaka (između stadijuma kotiledona i 2 prava lista). Radi postizanja bolje efikasnosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadijuma korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijumima razvoja korova 3 lista i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi put kada su korovi u stadijumu razvoja 1 - 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi put u količini od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi put kada su korovi u stadijumu kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva put u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jednom. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha. Specifične preporuke za neke kulture Kad se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u programima zaštite. Za dole navedene kulture i ostale kulture s odobrenom primjenom preporučujemo proizvođačima posavjetovati se s Belchimovim agronomima na terenu. KUPUSNJAČE: nakon rasađivanja prskati preparatom na osnovi metazahlora 500 (1,5 l/ha). Sledeća prskanja: Lentagranom prskati 2 do3 sedmice nakon rasađivanja na male korove, ako se prska u split aplikaciji, drugo prskanje obaviti 2 sedmice kasnije odnosno kada dođe do novog ponika korova. LUK IZ LUKOVICA: Doze za split aplikaciju (nakon faze 3 lista): - nakon rasađivanja: herbicid na osnovi pendimetalina 2-3 l/ha - nakon faze 3 lista: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +* - 10-14 dana kasnije: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +* *U slučaju prisutnosti specifičnih korova (npr. Convolvulus) koristiti smanjene doze odgovarajućih preparata na osnovi klopiralida ili fluroksipira.LUK IZ SJEMENA: Herbicidni program u split aplikaciji: - prvo prskanje: LENTAGRAN 0,15-0,2 kg/ha, prvi list luka min 3-4 cm - slijede 3-4 prskanja u dozi LENTAGRAN 0,3-0,5 kg/ha u kombinaciji sa 0,5 l/ha pendimetalina, u intervalima 5-7 dana. - prema potrebi koriste se i drugi herbicidi (na osnovi oksifluorfena, fluroksipira, klopiralida, prosulfokarba…) za specifične širokolisne koroveLUCERKA: Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomici proizvodnje lucerke: - sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava razvoj i prinos lucerke - kontrola korova omogućava godinu do dvije duže ekonomično korištenje usjeva lucerke Preporuke: - Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske, dok su korovi u što manjoj razvojnoj fazi: LENTAGRAN 1 kg/ha + IMAZOFIL 0,7 l/ha - Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova - Kombinacija omogućava niže doze Imazofila i time je bitno poboljšana selektivnost - U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još eventualno 3. godini može se primjenjivati ista kombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali. Važne preporuke • Prskati korove u ranijim fazama rasta • Zbog poboljšane selektivnosti poželjna je split aplikacija • Izbjegavati prskanje kod visokih temperatura • Upotrijebiti 300- 400 l vode po hektaru • Lišće prskane kulture mora biti suvo za vrijeme aplikacije • Kiša nakon nekoliko sati iza prskanja može uticati na smanjenje efikasnosti • Prskati diznama s većim promjerom kapljica zbog manjeg rizika za zanošenje (drift) • Preparat se ne smije nikada miješati sa folijarnim đubrivima, okvašivačima, preparatima koji sadrže ulja i sa graminicidima • Prskati kad su biljke već dobro ukorijenjene i čvrste • U nekim slučajevima mogu se uočiti oštećenja: simptomi nestanu u toku 2-3 sedmice i nemaju uticaj na prinose. Karenca: 21 dan za luk, bijeli luk, luk kozjak; 28 dana za lucerku, praziluk, duvan, crvenu djetelinu; 42 dana za artičoku, brokoli, kelj pupčar, kupus, kelj, kelerabu, začinsko bilje, kukuruz šećerac; 45 dana za pasulj, grašak, slanutak, leću; 49 dana za karfiol. Pakovanje: 200 gr, 1kg
Lord 700 WDG
Masa: 100 g
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji. Aktivna materija: metribuzin......................700 g/kgFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)Primjena: Preparat Lord 700 WG je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u: Krompir: Poslije sadnje a prije nicanja usjeva, u količinama: -0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa), -1 kg/ha (10 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), -1,5 kg/ha (15 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa), Poslije nicanja usjeva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15 (105) – 18 (108) BBCH skale), u količinama: -0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa) -0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa). Paradajz (samo koji se rasađuje): 8-10 dana posle rasađivanja, u količinama: -0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), -0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa). Soja: Poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količinama: -0,5 kg / ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), -1 kg/ha (10 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa) Primjena u svijetu: kukuruz pre.em. (posle sjetve, a prije nicanja) tretman 300 g/ha + graminicid), lucerka (faza mirovanja). Spektar djelovanja: Dobro suzbija širokolisne korove: -ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album),tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum),...i dr. Napomene: Ne smije se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (manje od 1%). Ne smije se primjenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, Bison, Atlantic, Pontiac, SV77/40 i SV76/48. Na tretiranim površinama najmanje 4 mjeseca ne gajiti druge usjeve, a naročito kupusnjače, repu, krastavce, lubenice. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i spriječiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Utrošak vode: 200-400 l/ha Otrovnost: III grupa otrova Karenca: 42 dana za krompir i paradajz. Obezbijeđena vremenom primjene za soju. Pakovanje: 0,5 kg i 0,1 kg
METRIKS
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta. Aktivna materija: metribuzin.......... 600 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Način djelovanja: Metribuzin se apsorbuje korijenom i ksilemom transportuje u nadzemne dijelove biljaka. Apsorpcija i translokacija povećavaju se sa povećanjem transpiracije. Srednje se apsorbuje poslije folijarne primjene i transportuje se akropetalno. Inhibitor je procesa fotosinteze. Osjetljivi klijanci tretirani preko zemljišta postaju hlorotični a kompletna nekroza nastupa za 2-5 na sunčanom vremenu. Primjena: -U usjevu soje tretiranjem zemljišta poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količini od 0,35 l/ ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa; u količini od 0,55 l/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. U odnosu na korove primjenjuje se prije nicanja korova ili od faze kotiledona pa do maksimalno 4 razvijena lista. - U usjevu krompira tretiranjem zemljišta poslije sadnje a prije nicanja krompira u količini od 0,75 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa; u količini od 1,25 l/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. Može se primijeniti i poslije nicanja krompira i korova kada je krompir visine 5-10 cm (5-8 razvijenih listova krompira, faze razvoja 15-18 BBCH)u količini od 0,5 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i 0,75 l/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. Utrošak vode: 200-400 l/ha Spektar djelovanja: Jednogodišnji širokolisni korovi. Korovske vrste koje dobro suzbija: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirovi (Amaranthus sp.), loboda obična (Atriplex patula), repica crna (Brassica nigra), pepeljuge (Chenopodium sp.), tatula obična (Datura stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornici (Polygonum sp.), tušt obični (Portulaca oleracea), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media). Korovske vrste koje zadovoljavajuće suzbija: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), tarčužak obični (Capsella bursa pastoris), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), divlja salata (Lactuca seriola), čestoslavica (Veronica persica). Korovske vrste koje slabo suzbija: pomoćnica obična (Solanum nigrum), boce (Xanthium sp.). Miješanje sa drugim preparatima: Miješa se sa herbicidima na bazi S-metolahlora, pendimetalina, dimetenamida, flurohloridona. Kada se primjenjuje u krompiru poslije nicanja usjeva ne miješa se sa drugim herbicidima. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom. Karenca: soja, lucerka – obezbijeđena vremenom primjene; 42 dana – krompir, paradajz. Plodored: • 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz • 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk. • 18 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ostalo korijenastokrtolasto povrće. Pakovanje: 1 litar
MISTRIB XTRA
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji. Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Primjena: Preparat MISTRIB XTRA je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u: Krompir Poslije sadnje a prije nicanja usjeva, u količinama: - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa), - 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), - 1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa), poslije nicanja usjeva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15 (105) – 18 (108) BBCH skale), u količinama: - 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa) - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa). Paradajz (samo koji se rasađuje): 8-10 dana posle rasađivanja, u količinama: - 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa). Soja Poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količinama: - 0,5 kg / ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa), 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa) Primjena u svijetu: kukuruz pre.em. (posle sjetve a prije nicanja) tretman 300 g/ha + graminicid), lucerka (faza mirovanja). Spektar djelovanja: Dobro suzbija širokolisne korove: - ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum),...i dr. Napomene: Ne smije se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (manje od 1%). Ne smije se primjenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, Bison, Atlantic, Pontiac, SV77/40 i SV76/48. Na tretiranim površinama najmanje 4 mjeseca ne gajiti druge usjeve a naročito kupusnjače, repu, krastavce, lubenice. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i spriječiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Utrošak vode: 200-400 l/ha Otrovnost: III grupa otrova Karenca: 42 dana za krompir i paradajz. Obezbijeđena vremenom primjene za soju. Pakovanje: 0,5 kg, 0,1 kg
MOTIVELL
Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te višegodišnjih uskolisnih korova iz rizoma i iz sjemena. Aktvna materija: nikosulfuron 40 g/l Formulacija: uljni koncentrat za suspenziju (OD) MOTIVELL je dio Belchimovog programa zaštite kukuruza Primjena i doza MOTIVELL je namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova (npr. svračica, ambrozija, loboda, štir, veliki dvornik, divlja zob, rusomača, kužnjak, mišjakinja, broćika) u kukuruzu u količini 1-1,25 l/ha (100-125 ml na 1.000 m²). Manja količina se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijumima razvoja sjemenskih višegodišnjih uskolisnih korova. Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kad kukuruz ima 3-6 listova, a ako je nicanje korova nejednoliko - produženo, preporučuje se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine. Prvi put primjenjuje se kada je kukuruz 10- 15 cm visine, a drugi put nakon 7-10 dana. Korovi su najosjetljiviji u stadijumu razvoja: - divlji sirak iz sjemena kad ima 3-5 listova - divlji sirak iz rizoma kad je visine 15-30 cm - pirevina od 3 lista do 25 cm - koštan i muhari od stadijuma 1 lista do bokorenja - divlje proso i svračica kad imaju 1-3 lista - ambrozija i loboda od nicanja do stadijuma dva lista - štir i veliki dvornik od nicanja do stadijuma četiri lista. Ograničenja Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje. U slučaju duže suše, smanjeno je upijanje aktivne materije, pa je herbicidni učinak slabiji. Za proširenje djelovanja može se kombinovati s herbicidima koji djeluju na širokolisne korove kao što su Mustang, Mustang Forte, Metto. Primjena u kukuruzu koji je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima može izazvati jaku fitotoksičnost. Ne preporučuje se tretiranje pri temperaturama višim od 25°C. Ne koristiti ako su biljke oslabljene od stresa ili jače oštećene od insekata i bolesti. Na površinama prskanim MOTIVELLOM kao sledeći usjev može se sijati: ozima pšenica i raž nakon 4 mjeseca, jara pšenica i ječam nakon 8 mjeseci, pasulj, zob, soja, kukuruz šećerac i kokičar nakon 10 mjeseci i ostali usjevi nakon 12 mjeseci. Primjenjuje se u količini 200-400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m²). Karenca: 63 dana za merkantilni kukuruz, 35 dana za silažni kukuruz. Pakovanje: 1 litar, 0,5 litara.
MOXBET
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta. Aktivna materija: imazamoks.......... 40 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Način djelovanja: Post – emergence herbicid koji se apsorbuje folijarno i korijenom i translocira do dijelova koji rastu. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji katališu njihovu sintezu. Selektivnost u odnosu na soju zasniva se na brzoj detoksikaciji preko procesa demetilacije i glukozilacije. Primjena: - U usjevu soje, graška, pasulja poslije nicanja usjeva kada je usjev u fazi 1-3 trolista (faze 11-13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha - U usjevu lucerke u zasnivanju poslije nicanja usjeva, u fazi trećeg trolista (faza 13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha - U usjevu suncokreta (samo tolerantnih na imidazolinone) od nicanja pa do tri para listova (faze 05-15 BBCH skale) u dozi 1,2 l/ha ili u split aplikaciji 0,8 l/ha (u fazi do trećeg para listova suncokreta), druga primjena 0,4 l/ha (nakon 7-10 dana). Utrošak vode: 200-400 l/ha Spektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodošnji širokolisni i neki uskolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1 l/ha: - Širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdyckia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). - Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar ljepljivi (Setaria verticillata), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense). Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1,2 l/ha: - Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lipica (Abutilon theophrasti) Korovske vrste koje slabo suzbija sa obje doze primjene: - Širokolisni korovi: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) Miješanje sa drugim preparatima: ne smije se miješati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom Karenca: soja – 35 dana, suncokret – obezbijeđena vremenom primjene Plodored: - 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan - 9 mjeseci poslije primjene preparata ne tretiranim površinama se mogu sijati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač - 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: uljana repica i šećerna repa. Pakovanje: 1 litar
NICOKING
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruzaAktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: - jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). - višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) - jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. - višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (Metto)Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni)Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 250 ml, 5 litara
Nicon 4 OD
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza Aktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: - jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). - višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) - jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. - višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (ESMERO) Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni) Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 0,5, 0,25 i 0,1 litara
Proman
Zapremina: 5 l
Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krompiru, soji i suncokretu. Aktivna materija: metobromuron........... 500 g/l Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC) Primjena i osnovne karakteristike PROMAN je registrovan za upotrebu prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krompira) u količini 2,5 do 4 l/ha, prije nicanja soje u količini 2-3 l/ha i prije nicanja suncokreta u dozi 2-3 l/ha. Doze zavise od teksture zemljišta. Na teškim tlima koriste se više doze, a manje doze koriste se na lakim zemljištima. U krompiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog i ograničenog izbora herbicida sve se više pojavljuju problemi sa određenim korovima. PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji: • Djeluje na veoma široki spektar korova (širokolisnih i uskolisnih) • Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su: Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum, Xanthium strumarium • Idealan je partner za kombiniranje s drugim herbicidima. Krompir. PROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO programa zaštite. Za zaštitu krompira Belchim na osnovi ispitivanja u Evropi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS - prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina - nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom - PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri. U intenzivnoj proizvodnji krompira u zapadnoj Evropi proizvođači krompira svake godine koriste dvije do četiri herbicidne aktivne materije jer jedino tako mogu na zadovoljavajući način suzbiti korove. PROMAN se u najznačajnijim zemljama za proizvodnju krompira u zapadnoj Evropi pokazao kao najfleksibilniji partner za ostale herbicide. Soja. Registrovana doza PROMANA u soji iznosi 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša/pjeskovitija to je doza manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno kod intenzivnih padavina, može uzrokovati prolaznu fitotoksičnost. PROMAN se odlično kombinuje s drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Agrimatca na terenu. PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova: - omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija i drugi korovi - prskanje prije nicanja omogućava ciljana korektivna prskanja nakon nicanja u samo jednom prohodu, i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi naknadnog ponika zbog prskanja prije nicanja razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Agrimatcove agronomske službe na terenu (prikladne aktivne materije su imazamoks, bentazon, graminicidi). Suncokret. Doza PROMANA u suncokretu je 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša / pjeskovitija to je doza manja). PROMAN se odlično kombinuje sa drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Agrimatca na terenu. PROMAN omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je npr. ambrozija.Proman je zemljišni herbicid. Za dobro djelovanje aktivna materija mora biti ravnomjerno zastupljena u vlazi gornjeg sloja zemljišta. To znači da zemljište mora biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji sloj tla mora biti primjereno kompaktan da može biti u dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva zemljišta te da dobro zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno obrađeno zemljište onemogućava zadovoljavajuću aktivaciju aktivne materije kao i djelovanje na korove koji mogu nicati iz dubljih slojeva zemljišta gdje je vlaga dostupna biljci. Proman je zemljišni herbicid zbog čega na njegovo djelovanje utiču specifične karakteristike zemljišta kao i vremenski uslovi. U određenim ekstremnim situacijama - vrlo lako zemljište, veoma jake kiše i vrlo nizak sadržaj organske materije, u cilju sprečavanja fitotoksičnosti potrebno je pridržavati se sljedećeg: Krompir: Na vrlo lakim pjeskovitim zemljištima (sadržaj pjeskovite frakcije viši od 65%) i sa niskom organskom materijom (< 1,5%), preporučuje se maksimalna doza od 2 l/ha. Na takvim zemljištima, posebno u slučajevima vrlo jakih kiša, višim dozama se povećava rizik od fitotoksičnosti. Soja i suncokret: Preporuke za izbjegavanje rizika od fitotoksičnosti: • Prskanje prije nicanja • Poželjna temperatura zemljišta > 10 ° C • U slučajevima jakih kiša nakon prskanja faktor rizika za fitotoksičnost povećan je na zemljištima koja pored malo gline sadrže i malo organske materije (< 1,5%). • U zemljištima sa manje od 1,5% organske materije, potrebno je odrediti doze zavisno od sadržaja glineMiješanje sa drugim preparatima: Za zaštitu krompira Belchim kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS. Prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina. Nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom. Pakovanje: 1 litar, 5 litara
RACER®
Racer® je selektivni sistemični herbicid namjenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Aktivna materija: flurohloridon …… 200 g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Primjena i doza: - U usjevu suncokreta se primjenjuje poslije sjetve, a prije nicanja usjeva u dozi 2-4 l/ha uz utrošak vode: 200-400 l/ha. - U usjevu krompira se primjenjuje poslije sadnje, a prije nicanja usjeva u dozi 2-4 l/ha uz utrošak vode: 200-400 l/ha. - U zasadima voća i vinove loze se primenjuje u proljeće, prije ili odmah posle nicanja korova: u mladim zasadima (starosti 1-3 godine) u dozi 1-3 l/ha, a u zasadima starosti preko 4 godine u dozi 4 l/ha uz utrošak vode: 200-400 l/ha. Spektar djelovanja: Odlično suzbija: gorušicu (čak i u fazi rozete ), štir, pepeljugu, abutilon i pomoćnicu. Zadovoljavajuće suzbija muhare i ambroziju (kada je veliki pritisak dio korova se provuče). Slabije suzbija: dvornike i vijušce, divlju konoplju, palamidu, čičak. Maksimalan broj tretiranja u toku godine: jednom Karenca: 63 dana za krompir, obezbjeđena vremenom primjene za suncokret, voće i vinovu lozu. Pakovanje: 1 litar i 5 litara Napomena: Da bi ispoljio svoje maksimalno djelovanje mora da u roku od 14 dana poslije primjene bude najmanje 10 mm padavina. Ekonomnično rešenje (najbolji odnos uloženo-dobijeno) je doza od 2 l/ha. Moguća je primena i u ranom post tretmanu, kada je suncokret u fazi do 2 lista, ali isključivo sam i u dozi od 2 l/ha. Ovaj tretman ne bi trebalo da radite prije nego se konsultujete sa stručnjakom. Ako se primenjuje poslije setve, a pre nicanja najbolje rezultate daje u dozi od 2,5 l/ha ili u inkorporaciji, ali tada primeniti dozu od 3 l/ha.
Rainzone
Selektivni translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu soje i kukuruza Aktivna materija: bentazon 480g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: RAINZONE se primjenjuje u usjevu kukuruza i soje u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) tretiranjem posle klijanja i nicanja korova odnosno kada se širokolisni korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu 2-6 listova a kukuruz do petog razvijenog lista (15 BBCH-skale) odnosno soja u fazi od prve do treće troliske (11-12 BBCH-skale). Spektar djelovanja: Dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir hibridni (Amaranthus hybridus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium strumarium). Zadovoljavajuće suzbija: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia). Slabo suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense) i poponac njivski (Convolvulus arvensis). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Napomena za primjenu: Po mogućnosti tretiranjem u kasnim poslepodnevnim satima. Ne tretirati na temperaturama preko 25 °C. Miješanje: U usjevu soje mješati ga sa preparatima Imazofil i Moxbet radi proširenja spektra djelovanja. U kukuruzu ga miješati sa preparatima na bazi Dicambe. Ne mješa se sa graminicidima niti sa organofosfornim insekticidima. Plodored: Bentazon se brzo razlaže u zemljištu te nema opasnosti za narednu kulturu. U slučaju da dodje do propadanja usjeva ili prijevremenog skidanja, nakon primjene mogu se sijati soja, lucerka i strna žita. Karenca: 63 dana Pakovanje: 1 litar