Filter
Inex
Zapremina: 1 l
Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primjenu sa pesticidima. Aktivna materija: etoksilat masnih alkohola 20,3 % + polidemetilsiloksan 1,0 %Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) INEX je nejonski okvašivač, penetrator i aktivator. Poboljšava djelovanje kontaktnih i sistemičnih sredstava za zaštitu bilja (fungicidi, insekticidi, herbicidi, akaricidi, desikanti),kao i folijarne prihrane, povećavajući njihovu apsorpciju i translokaciju.INEX smanjuje površinski napon, ubrzava lisnu apsorpciju i time pomaže da se aktivna materija pesticida što brže usvoji u biljku. INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne pjeni i uklanja postojeću pjenu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida. Dodavanjem INEX ađuvanta pojačava se prodiranje pesticida u lisnu površinu, INEX brzo vlaži i ujednačava površinu na koju se prskanjem nanose pesticidi. INEX smanjuje površinski napon vode i povećava kontaktnu površinu za pesticide bez ikakve hemijske reakcije. INEX se nikad ne primjenjuje sam, nego u kombinaciji sa sredstvom za zaštitu bilja ili folijarnom prihranom.INEX dodati u rezervoar prskalice na početku, prije dodavanja drugih sredstava za zaštitu bilja. Obratiti pažnju na upozorenja i ograničenja koja su navedena kod sredstava za zaštitu bilja, kao i njihove količine primjene.Količina primjene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sredstva za zaštitu bilja kao i od vremenskih uslova prilikom tretiranja. U slučaju visokih temperatura i veće vlažnosti, koristiti niže doze. Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tretiranja, koristimo više doze kako bi se ubrzalo prodiranje sredstva u biljku. Primjena:Fungicidi 0,5 – 0,75 ml/l vode (50 – 75 ml/100 l vode)Insekticidi/Akaricidi 0,5 – 0,75 ml/l vode (50 – 75 ml/100 l vode)Herbicidi 0,75 – 1,0 ml/l vode (75 – 100 ml/100 l vode)INEX-Najbolja efikasnost -Smanjuje površinski napon -Poboljšava usvajanje sredstava za zaštitu bilja i folijarnih đubriva -Aktivator, pojačava apsorciju i translokaciju pesticida i folijarnih đubriva -Pojačava prodiranje u lisnu površinu -Ne pjeni, otporanje na ispiranje Vrijeme primjene, karenca, radna karenca, kao i ostala ograničenja zavise od pesticida sa kojim primjenjujemo INEX.Pakovanje: 330 ml, 1 l
Silwet Gold
Zapremina: 1 l
ORIGINALNI ORGANSKO SILIKONSKI OKVAŠIVAČ Sastav: polialkilenoksid - heptametiltriksiloksan 84%Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) Silwet Gold je okvašivač nove generacije. Spada u poznatu organosilikonsku grupu superokvašivača. Silwet Gold smanjuje površinski napon vodenih rastvora u mnogo nižim dozama od tradicionalnih odnosno konvencionalnih okvašivača. Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim đubrivima i regulatorima rasta biljaka i koristi seu cilju povećavanja njihove efikasnosti. Silwet Gold djeluje kao veza između čestica pesticida i tretirane biljne površine i na taj način osigurava bolju pokrivenost i zaštićenost biljaka i smanjuje potrebne količine vode po jedinici površine. Silwet Gold osigurava brže usvajanje sistemičnih aktivnih materija u biljno tkivo i čini tretiranje biljaka mnogo sigurnijim i otpornijim na ispiranje kišom. U kombinaciji s pesticidima, ovo sredstvo je vrlo sigurno za tretirane biljke ali se uvijek preporučuje testiranje kompatibilnosti u slučaju kad postoji sumnja na fitotoksičnost koja može nastati pri kombinacijama pesticida, naročito pri tretiranju većih površina.PREDNOSTI - poboljšava pokrivenost i do 10 puta više u odnosu na druge konvencionalne okvašivače-poboljšava efikasnost sredstava za zaštitu bilja i đubriva na način da mnogo lakše i brže prodiru u zelene biljne dijelove- smanjuje se količina vode potrebne za tretiranje-poboljšava se suzbijanje insekata, uzročnika bolesti i korova, jer pesticid dospijeva i na ona mjesta koja su slabo dostupna (npr. naličje lista)- poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/lisnu masu usjeva- otporan je na ispiranje padavinama PRIMJENA • Ratarstvo: 0,1l/ha uz utrošak vode 150-250l/ha• Vinogradarstvo, voćarstvo: 0,025-0,05% uz utrošak vode 250-500l/ha• Povrće, ukrasno bilje: 0,01-0,1% uz utrošak vode 250-500l/haKARENCA: pridržavati se karence onog sredstva kojem se Silwet Gold dodaje.Pakovanje: 1L