WINAQUE

Broj proizvoda: SW10061
Informacije o proizvodu "WINAQUE"
Selektivni translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje
jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta

Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 125 ± 7,5 g/l
Formulacija: EC

Primjena: u usjevu soje: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih
uskolisnih korova u količini primjene od 0,5 i 1,2 l/ha (5 - 12 ml na
100 m2) posle nicanja usjeva u fazi 1-3 troliske (faze 30-33 BBCH
skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta od 2 do 6 listova.

SPEKTAR DJELOVANJA
Vrste korova koje dobro suzbija u količini primjene od 0,5 l/ha: ovas
divlji (Avena fatua), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria
viridis), divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena, obična svračica
(Digitaria sanguinalis) i proso korovsko (Echinochloa crus-galli).
Vrste korova koje slabo suzbija u količini primjene od 0,5 l/ha: zubača
obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz
rizoma.
Vrste korova koje dobro suzbija u količini primjene od 1,2 l/ha:
ovas divlji (Avena fatua), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni
(Setaria viridis), divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena, obična
svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crusgalli),
zubača obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum
halepense) iz rizoma.

Način primjene: Folijarno, prskanjem sa zemlje. Utrošak vode:
200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja: Jednom,
u toku vegetacije na istoj površini.

Napomena za primjenu: Korovi usvajaju herbicid folijarno, odakle
se translocira do meristemskih tkiva korijena i stabla, gdje inhibira acetil-CoA karboksilazu. WINAQUE
se usvaja 1 sat nakon primjene tako da je umanjena opasnost od spiranja kišom.Ne preporučuje se
primjena na temperaturama iznad 25°C.

Miješanje:  Može se miješati (kompatibilnost) sa preparatima na bazi bentazona (Aladin ili Rainzone)
i tifensulfuron-metila. Prije miješanja sa drugim pesticidima a posebno različitih formulacija, provjeriti
njihovu fizičku kompatibilnost.
Plodored: Nema ograničenja.
Karenca: 77 dana.
Radna karenca: 24 časa.
Pakovanje: 1 litar

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.