Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, poslije nicanja kukurza i korova.

Aktivna materija:

rimsulfuron....................32,6 g/kg
dikamba Na-so.............608 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Način djelovanja:

rimsulfuron:

    - spada u grupu sulfonilurea
    - usvaja se pretežno preko lista i brzo se raspoređuje kroz cijelu biljku
    - sprečava diobu ćelija u tačkama rasta izdanka i korijena osjetljivih biljaka
    - odmah nakon primjene osjetljivi korovi su zaustavljeni u porastu a simptomi su vidljivi poslije 5-10 dana
    - najefikasniji je kada se primjenjuje na male korove i korove u intenzivnom porastu

dikamba:

    - spada u grupu regulatora rasta
    - selektivni hormonski herbicid
    - usvaja se preko lista i korijena

Primjena:

Tarot Plus WG ima kratko rezidualno djelovanje i djeluje samo na već iznikle korove. Najbolje djelovanje se postiže kada su korovi mladi i u početnom porastu. Tarot Plus WG se primjenjuje u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza (bez podusjeva) kada kukuruz ima 1 – 6 listova.

Korovi su najosjetljiviji u sledećim fazama:

    - Agropyron i Sorghum: 15-20 cm
    - Digitaria, Setaria i Panicum: 1-3 lista
    - Echinochloa i ostali jednogodišnji uskolisni korovi: od 1 lista pa do bokorenja
    - Jednogodišnji širokolisni korovi: 2-4 lista
    - Višegodišnji širokolisni korovi kao što je Cirsium: 4-6 listova
    - Convolvulus arvensis i Calystegia sepium: 15-20 cm

Tarot Plus WG koristiti u količini 304-383 gr/ha, uvijek uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend 90 (100 ml/100 l vode). 
Zahvaljujući širokom spektru djelovanja Tarot Plus WG, rijetko postoji potreba za kombinovanjem sa drugim preparatima.
Međuredna obrada se može izvršii 10-14 dana nakon tretmana Tarot-om Plus.

Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalan broj trei ranja u toku godine na istoj površini: jednom
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Đubriva: Dodavanjem Novalon vodotopivih đubriva u rastvor preparata može se poboljšati djelovanje Tarot-a Plus na određene korove, posebno u sušnim uslovima. Preporučujemo korištenje Novalon 20-20-20u koncentraciji 1-1,5% (3-4 kg/ha). Primjena đubriva ne zamjenjuje okvašivač Trend 90.
Plodored: Posle berbe kukuruza tretiranog Tarot-om Plus WG, nema ograničenja plodoreda. U slučaju da kukuruz tretiran Tarot –om Plus WG propadne iz bilo kog razloga, odmah se može sijati samo kukuruz.
Karenca: obezbijeđena vremenom primjene
Otrovnost: III grupa otrova
Pakovanje: 185 gr (bočica)

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Spektar djelovanja:
Jednogodišnji travni korovi
proso korovsko Echinochloa crus-galli muhar zeleni  Setaria viridis
svračica crvena Digitaria sanguinalis muhar ljepljivi Setaria veri cilliata
proso Panicum spp. divlji sirak iz semena Sorghum halepense
muhar sivi Setaria glauca    
Višegodišnji travni korovi
divlji sirak iz rizoma Sorghum halepense pirevina obična Agropyron repens
Jednogodišnji širokolisni korovi
teofrastova lipica Abutilon theophrasti vijušac njivski Polygonum convolvulus 
štir bljutavi Amaranthus blitoides vijušac obični Polygonum persicaria
obični štir Amaranthus retroflexus tušt obični Portulaca oleracea
loboda Atriplex spp. gorušica poljska Sinapis arvensis
ambrozija Ambrosia artemisiifolia pomoćnica obična Solanum nigrum
ladolež divlji Calystegia sepium gorčika obična Sonchus oleracea
pepeljuga obična Chenopodium album čistac jednogodišnji Stachys annua
pepeljuga srcolisna Chenopodium hybridum mišjakinja Stellaria media 
samonikli suncokret Helianthus annuus boca obična Xanthium strumarium
Višegodišnji širokolisni korovi
palamida njivska Cirsium arvense gorčika poljska Sonchus arvensis
poponac njivski Convolvulus arvensis    
Tarot® plus WG - slika 2Tarot® plus WG - slika 3