Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u kukuruzu i krompiru poslije nicanja.

Aktivna materija: rimsulfuron....................250 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Način djelovanja:

- spada u grupu sulfonilurea
- usvaja se pretežno preko lista i brzo se raspoređuje kroz cijelu biljku
- sprečava diobu ćelija u tačkama rasta izdanka i korijena osjetljivih biljaka
- odmah nakon primjene osjetljivi korovi su zaustavljeni u porastu a a simptmi su vidljivi poslije 5-10 dana
- najefikasniji je kada se primjenjuje na male korove i korove u intenzivnom porastu 

Primjena

Kukuruz

Tarot 25 WG se koristi u usjevima merkatilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje:

    1.    jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova (i nekih širokolisnih korova):

            a)    jednokratno, u količini 50-60 gr/ha+ 0,1 % okvašivača Trend 90, tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-7 listova, kada su jednogodišnji travni korovi od faze jednog lista do faze bokorenja, višegodišnji travni korovi visine 15-20 cm a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili

            b)    dvokratno
                   - prvo tretiranje u količini 30 gr/ha + 0,1 % okvašivača Trend 90, tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-5 listova, kada su jednogodišnji travni korovi od faze jednog lista do bokorenja, višegodišnji travni korovi visine 15-20 cm a širokolisni u fazi 2-4 lista,

                   - drugo tretiranje u istoj količini, poslije nicanja novih korova a da kukuruz nema više od 7 razvi

jenih listova

    2.    širokolisnih korova, u količini 50 gr/ha + 0,1 % okvašivača Trend 90, tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-7 listova a korovi u fazi 2-4 lista, u kombinaciji (tank-miksu) sa:

         - 0,3-0,4 kg/ha preparata na bazi dikambe (sa 700 gr a.m.), tj. Tarot 50 gr/ha + Joker 70 SG 300-400 gr/ha + 0,1 % Trend, ili 

         - 0,5 l/ha preparata na bazi 2,4 –D + fl uorasulam, tj. Tarot 50 gr/ha + Mustang 0,5 l/ha + 0,1 % Trend, ili -10-15 gr/ha preparata na bazi i fensulfuron-mei l (sa 750 gr a.m.), tj. Tarot 50 gr/ha + Harmony 75 WG 10-15 gr/ha + 0,1 % Trend.

Krompir

Tarot 25 WG se koristi u usjevu krompira za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova i to:

    a) Jednokratno

          - sam preparat u količini 50 gr/ha + 0,1 % okvašivača Trend 90, trei ranjem kada je krompir visine 5-20cm, travni korovi od faze jednog lista do bokorenja a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
          - u kombinaciji sa preparai ma na bazi metribuzina (sa 700 gr a.m.), tj. Tarot 50 gr/ha + Lord 700 WDG 0,5 kg/ha kada je krompir visine do 5 cm. Kasniji tretmani, kada je krompir visine 10-15 cm, mogući su samo na zemljiši ma sa preko 4 % humusa. Takođe vodii računa o ograničenjima iz uputstva za upotrebu metribuzina koja se odnosi na osjetljivost krompira.

    b) Dvokratno

          - prvo tretiranje u količini 30 gr/ha Tarot + 0,1% Trend + 0,5 kg/ha proizvoda na bazi metribuzina (Lord 700 WDG) tretiranjem kada je krompir visine do 5 cm.
          - drugo tretiranje poslije nicanja novih korova u količini 30 gr/ha Tarot + 0,1 % Trend, najkasnije kada je krompir visine do 20 cm.

Koristeći Tarot 25 WG u tank miks kombinacijama sa drugim herbicidima, uvijek treba poštovati sva ograničenja partner herbicida.
Međuredna obrada može se izvršii 10-14 dana nakon tretmana Tarot-om.
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha
Maksimalan broj trei ranja u toku godine na istoj površini: jednom ili dvaput u split aplikaciji.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne smije se primjenjivati:

    - ukoliko je kukuruz formirao više od 8 listova
    - u sjemenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru
    - u kukuruzu sa podusjevom (pasulj, bundeve i sl.)
    - ukoliko je usjev pod stresom (suša, vodolež, oštećen od štetočina)
    - ukoliko je temperatura vazduha >25 C°
    - ne koristiti zemljišne organofosforne insekticide na površinama gdje se planira upotreba Tarot-a
    - ne koristiti folijarne organofosforne insekticide 7 dana prije nii 4 dana nakon primjene Tarot-a

Đubriva: Dodavanjem Novalon đubriva u koncentraciji 1-1,5% (3-5 kg/ha)u rastvor preparata može se poboljšati djelovanje Tarot-a i njegovih kombinacija na određene korove posebno u sušnim uslovima.Đubrivo se prethodno rastvori u posebnoj posudi. Primjena đubriva ne zamjenjuje okvašivač Trend 90.

Plodored:
Poslije primjene Tarot-a mogu se sijai sledeći usjevi:
    - iste kalendarske godine: ozime žitarice, trave
    - naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, soja, krompir, paradajz i kukuruz.
U slučaju da usjev tretiran Tarot-om propadne iz bilo kog razloga, odmah se mogu sijai samo kukuruz i krompir.

Karenca: obezbijeđena vremenom primjene
Otrovnost: III grupa otrova
Pakovanje: 5x10gr (vodotopive kesice), 100gr (bočica)

Prije primjene preparata obavezno pročitai uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Dobro suzbija:
Jednogodišnje travne korove:
proso korovsko Echinochloa crus-galli muhar zeleni Setaria viridis
sirak divlji iz sjemena Sorghum halepense muhar sivi Setaria glauca
Višegodišnje travne korove:
sirak divlji iz rizoma Sorghum halepense pirevina obična Agropyrum repens
Jednogodišnje širokolisne korove
štir bljutavi Amaranthus blitoides štir obični Amaranthus retroflexus
konica obična Galinsoga parviflora samonikli suncokret Helianthus annus
gorušica poljska Sinapis arvensis čistac jednogodišnji Stachys annua
Zadovoljavajuće suzbija:
lipica teofrastova Abuthilon teophrasti    
Slabo suzbija:
ambrozija Ambrosia artemisiifolia boca obična Xanthium strumarium
tatula obična Datura stramonium palamida njivska Cirsium arvense
pomoćnica obična Solanum nigrum poponac njivski Convolvulus arvensis
Tarot® 25 WG - slika 2