BLADE 480 SL je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova,

kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na nepoljoprivrednim i poljo-
privrednim površinama.

Primjenjuje se isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju svojim zelenim dijelovima.

Aktivna materija: glifosat.....................480 g/l

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Primjena:

1) u voćnjacima i vinogradima, tretiranjem kada su korovi visine 15-40 cm, u dozi:

a) 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova

b) 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova

c) 8-12 l/ha, za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova

2) na strništima, u dozi 3-10 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih

korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvjetanja.

3) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sječe stabla, u konc. 10% u periodu maj-decembar.

4) prije pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 l/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova

5) na livadama i pašnjacima tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u dozi 2-8 l/ha, u

zavisnosti od vrste i faze razvoja korova

6) za desikaciju uljane repice, u dozi 2-4 l/ha, treti ranjem 14 dana pred žetvu

7) u suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakon

odvodnjavanja u dozi 4-8 l/ha

8) u šumarstvu, u dozi 4-12 l/ha u zavisnosti od vrste zasada i korova koji se suzbijaju

9) na nepoljoprivrednim površinama, kao totalni herbicid, u dozi 3-12 l/ha, treti ranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvjetanja.

10) na okućnicama, prostoru oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja, itd., upotrebom leđnih

prskalica, u koncentraciji:

- 1% (100 ml u 10 l vode), za suzbijanje jednogodišnjih korova

- 2% (200 ml u 10 l vode), za suzbijanje višegodišnjih korova.

Doza primjene preparata zavisi od vrste korova koji se treti ra i stepena zakorovljenosti :

• 4 l/ha za suzbijanje koštana, svračica, ljuja, lipice, ambrozije, prilepače, pepeljuge, šti ra, njivskog vijušca, mišjakinje, ljubičica, tatule, čička,

• 4-6 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, mente, štavlja, maslačka,..

• 6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače, divlje kupine

• 8-12 l/ha za suzbijanje rastavića (preslice)

Karenca:

• voće i vinova loza – 35 dana,

• predžetvena primjena u strnim žiti ma i uljanoj repici – 14 dana

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 5, 1, 0,25 litara

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Blade 48 SL - slika 2Blade 48 SL - slika 3Blade 48 SL - slika 4