Herbicides are various chemical compounds, mostly of organic origin, intended for the destruction of plants. The word herbicide originates from the Latin words herbum (herbi) which means grass, plant and caedare which means to kill, destroy. All compounds with phytocidal properties could be labeled herbicides.

However, in a practical sense, herbicides mean only those compounds that are used in the fight against weeds, although herbicides can also affect cultivated plants, which requires a good knowledge of the effects of each herbicide.
Filter
Blade 48 SL
Volume: 1 l
BLADE 480 SL je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na nepoljoprivrednim i poljoprivrednim površinama.Primjenjuje se isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju svojim zelenim dijelovima.Aktivna materija: glifosat.....................480 g/lFormulacija: koncentrovani rastvor (SL)Primjena:1) u voćnjacima i vinogradima, tretiranjem kada su korovi visine 15-40 cm, u dozi:           a) 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova           b) 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova           c) 8-12 l/ha, za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova2) na strništima, u dozi 3-10 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvjetanja.3) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sječe stabla, u konc. 10% u periodu maj-decembar.4) prije pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 l/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova5) na livadama i pašnjacima tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u dozi 2-8 l/ha, u zavisnosti od vrste i faze razvoja korova6) za desikaciju uljane repice, u dozi 2-4 l/ha, tretiranjem 14 dana pred žetvu7) u suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakonodvodnjavanja u dozi 4-8 l/ha8) u šumarstvu, u dozi 4-12 l/ha u zavisnosti od vrste zasada i korova koji se suzbijaju9) na nepoljoprivrednim površinama, kao totalni herbicid, u dozi 3-12 l/ha, tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvjetanja.10) na okućnicama, prostoru oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja, itd., upotrebom leđnih prskalica, u koncentraciji:- 1% (100 ml u 10 l vode), za suzbijanje jednogodišnjih korova- 2% (200 ml u 10 l vode), za suzbijanje višegodišnjih korova.Doza primjene preparata zavisi od vrste korova koji se tretira i stepena zakorovljenosti.• 4 l/ha za suzbijanje koštana, svračica, ljuja, lipice, ambrozije, prilepače, pepeljuge, štira, njivskog vijušca, mišjakinje, ljubičica, tatule, čička,• 4-6 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, mente, štavlja, maslačka,...• 6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače, divlje kupine• 8-12 l/ha za suzbijanje rastavića (preslice)Karenca:• voće i vinova loza – 35 dana,• predžetvena primjena u strnim žitima i uljanoj repici – 14 danaOtrovnost: III grupa otrovaPakovanje: 5, 1, i 0,25 litaraPrije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Chikara 25 WG
Mass: 50 g
Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradima starijim od četiri godine, zasadima maslina i agruma, nepoljoprivrednim površinama (pruge, nasipi, industrijske površine), rasadnicima šumskog i ukrasnog bilja.  Aktivna materija: flazasulfuron .......... 250 g/kg  Formulacija: vodotopive granule (WG)  PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA  VINOVA LOZA, AGRUMI, MASLINA  -Koristi se u zasadima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine u količini od 60-200 g/ha tretirane površine. Visina doze utiče više nadužinu nego na spektar djelovanja.  -Za vrijeme prskanja korovi mogu imati najviše 10 cm visine.  -CHIKARA 25 WG odlično se kombinuje sa sredstvima na osnovi aktivne materije glifosat i to u dozi od 4-6 l/ha sredstva na osnovi 360 g/lglifosata.  -Zbog odličnog i dugog djelovanja preko zemljišta CHIKARA 25 WG može se koristiti i u vrijeme kada korovi još nisu iznikli (npr. kasno uesen i rano u proljeće). Tada nije opravdano u kombinacijikoristiti i glifosat budući da on djeluje samo preko lista. -Kombinacija Chikare 25 WG i glifosata u većini slučajeva jednim prskanjem rješava problem  korova u zasadima. Ako ima potrebe za korekcijama u kasno ljeto ili u jesen za korekciju se može  koristiti preparat na osnovi glifosata.  -CHIKARA 25 WG ima veoma dugo djelovanje preko zemljišta, pa stoga višegodišnja upotreba herbicida CHIKARA25 WG prema pred loženom programu iz godine u godinu smanjuje zakorovljenost zasada, a i doza samog herbicida može se smanjivati. NAPOMENA: u zasadima se herbicidom tretira uglavnom u trake (otprilike trećina površine). Stoga je za tretman površine od 1 ha potrebna jedna trećina doze te se tako u praksi najviše preporučuje 30 - 60 g preparata CHIKARA 25 WG u kombinacijisa 1,5-2 l/ha preparata na bazi glifosata.  ŽELJEZNIČKE PRUGE, JAVNE POVRŠINE (INDUSTRIJSKE POVRŠINE, GRAÐEVINSKE POVRŠINE, OSTACI GRAÐEVINA IZISTORIJE, GROBLJA,TRGOVI, TRAKE UZ CESTU, GRADSKE POVRŠINE)  -U količini do 200 g/ha (20 g na 1000 m2) uz utrošak 200-400 l vode/ha, tretirajući od marta do  aprila kada su korovi u fazi ponika.  -Za proširenje spektra suzbijanja koristiti u kombinaciji s 5-7 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l aktivne  materije glifosat.  PREDNOSTI  CHIKARA 25 WG sadrži flazasulfuron koji ima:  • najduže djelovanje na korove u zasadima  • najširi spektar djelovanja u grupi rezidualnih (zemljišnih) herbicida  • Sinergija sa glifosatom  • Jednostavna upotreba  Povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine:   CHIKARA 25 WG • Bezopasan za pčele   Temeljno. Dugotrajno. Efikasno. • Izvan grupe otrova  • Povoljan u integralnoj proizvodnji bilja.  KARENCA: 63 dana za vinovu lozu, 30 dana za maslinu i agrume.  PAKOVANJE: 50g, 200g
Clematis
Volume: 250 ml
CLEMATIS je selektivni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnihkorova u ozimoj uljanoj repici, krompiru, mrkvi, jarom grašku, jarom bobu, kupusu, dinji, paprici, soji, duvanu, paradajzu. Aktivna materija: klomazon .......... 360 g/l Formulacija: suspenzija kapsula (CS) PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA OZIMA ULJANA REPICA: Primjenjuje se u količini do 0,33 l/ha, nakon sjetve prije nicanja usjeva. MRKVA, GRAŠAK, JARI BOB: Primjenjuje se u količini od 0,25 l/ha, nakon sjetve prije nicanja usjeva. KROMPIR: Primjenjuje se u količini do 0,25 l/ha, nakon sadnje ali prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja najviše10-20% krompira može početi nicati) KUPUS: Primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, prije rasađivanja kupusa. PAPRIKA, PARADAJZ: U paprici i paradajzu, gajenim na otvorenom polju, primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, prije rasađivanja. DUVAN: Primjenjuje se u količini od 0,4-0,5 l/ha, tretiranjem zemljišta prije rasađivanja duvana ili 2-4 dana nakon rasađivanja duvana SOJA: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha, poslije sjetve a prije nicanja usjeva. DINJA: U dinji, gajenoj na otvorenom polju, primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, tretiranjem zemljišta prije rasađivanja dinje. SPEKTAR DJELOVANJA: jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi: -U količini 0,2-0.3 l/ha dobro suzbija: vidovčica crvena (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), sitni zdravac (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), bulka (Papaver rhoeas), divlja rotkva (Raphanus raohanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), čistac jednogodišnji (Stenactis annua), kravlja trava (Thlaspi arvense). -Zadovoljavajuće suzbija: kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), ljubičica poljska (Viola arvensis) -Slabo suzbija: renika obična (Lepidium draba), čestoslavica pršljenasta (Veronica hederifolian čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis). -U količini 0,75 l/ha dobro suzbija: tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense), čistac jednogodišnji (Stachys annua). -Zadovoljavajuće suzbija: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). -Slabo suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), divlji suncokret (Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense). PREPORUKA POTATO PRO PROGRAM ZAŠTITE - PROMAN Iskorak dalje za sigurnost i širinu u zaštiti protiv korova: -niže doze na lakšim tipovima tla i u situacijama kad krompir već niče -više doze na teškim tlima i prije nicanja -Odličan sinergistički partner (dopunjuje i povećava efikasnost partnera). - PROMAN i CLEMATIS su idealna kombinacija u zaštiti krompira. - Odlično djelovanje na neke ključne korove (npr. Galium aparine). -Nova inkapsulisana (CS) formulacija omogućava polako otpuštanje aktivne materije, a time produženo djelovanje i bolju selektivnost. -Vrlo dobro podnosi sušna razdoblja. PAKOVANJE: 1l, 250 ml
Devrinol 45 FL
Volume: 1 l
Herbicid za suzbijanje sjemenskih uskolisnih i širokolisnih korova u duvanu, uljanoj repici, paprici, kelju, kupusu, karfiolu, lubenici, jagodi, voćnjacima i vinogradima starijim od godinu dana. Aktivna materija: napropamid ......... 450 g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) DEVRINOL je zemljišni herbicid vrlo širokog spektra djelovanja za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i brojnih jednogodišnjih širokolisnih korova. DEVRINOL je registrovan u kulturama u kojima je izbor raspoloživih herbicida ograničen i stoga je odličan izbor u programima suzbijanja korova u tim kulturama. DEVRINOL zajedno s drugim herbicidima omogućuje robusnu zaštitu protiv korova. DEVRINOL ima vrlo dugo djelovanje i u programima zaštite je vrlo značajan za kontrolu korova u toku cijele vegetacije. Za optimalno djelovanje potrebno je DEVRINOL plitko inkorporirati u zemljište do dubine 2-5 cm. Manje doze primjenjuju se na lakšim, a veće na težim zemljištima. DEVRINOL je efikasan na vrlo male korove odnosno na korove u nicanju. PRIMJENA I DOZA • ULJANA REPICA: DEVRINOL 1-1,5 l/ha + RAPSAN 1-1,25 l/ha + CLEMATIS 0,2-0,25 l/ha Trojna kombinacija je najkompletnije rješenje u uljanoj repici: -Dodavanje DEVRINOLA poznatoj kombinaciji za veoma širok spektar korova i pojačano djelovanje na Matricaria spp., Apera spica-venti, Geranium dissectum, Veronica spp, Papaver rhoeas, idr.) -Efikasnost minimalno zavisi od tipa zemljišta, vlage u zemljištu i kvaliteta pripreme zemljišta -Omjer između aktivnih materija omogućuje doze za optimalnu selektivnost uljane repice -Upotreba isključivo prije nicanja uljane repice -Nije potrebna inkorporacija. • KELJ, KUPUS, KARFIOL:Prije rasađivanja8-10 dana nakon presađivanja2-3 tjedna nakon presađivanja10-14 dana nakon prvog prskanjaKUPUSDevrinol 2-4 l/ha(plitka inkorporacija)Rapsan 1,5 l/haLentagran 1 kg/ha+Rapsan 0,25 l/haLentagran 1 kg/ha+Rapsan 0,25 l/haKELJ, CVJETAČADevrinol 2-4 l/ha(plitka inkorporacija)Rapsan 1,5 l/haLentagran 0,75 kg/ha+Rapsan 0,25 l/haLentagran 0,75 kg/ha+Rapsan 0,25 l/ha• DUVAN: PROIZVODNJA RASADA: prije sjetve duvana, u dozi od 3 l/ha uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine, ili odmah nakon sjetve duvana, u dozi od 4 l/ha površinskom primjenom i navodnjavanjem. U POLJU: prije rasađivanja u dozi od 3-5 l/ha uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine. • LUBENICA: 2-4 l/ha prije sjetve ili sadnje, uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine. • JAGODA: Rano u proljeće, u vrijeme mirovanja vegetacije, neposredno prije nicanja korova ili nakon što se sadnice prime, kod zasnivanja novog zasada u dozi od 3-6 l/ha. • PAPRIKA (osim rane sorte), PARADAJZ (iz rasada): 2,5-4 l/ha nakon pripreme zemljišta za sadnju, samo u polju prije rasađivanja, uz plitku inkorporaciju na 2-5 cm dubine. • VOĆNJACI i VINOGRADI stariji od jedne godine: U proljeće, prije nicanja korova ili poslije obrade tla, uz plitku inkorporaciju u dozi od 7-10 l/ha. Sredstvo ne smije dospjeti na zelene dijelove zasada. Sredstvo je efikasno u fazi nicanja korova. PAKOVANJE: 100 ml, 1L
Dicopur Top 464 SL
Volume: 1 l
Sistemični translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih ivišegodišnjih širokolisnih korova.Aktivna materija: dikamba 120 g/l + 2,4-D 344 g/lFormulacija: Koncentrovani rastvor (SL)Opšte osobine:DICOPUR TOP 464 SL je sistemični translokacioni herbicid širokog spektra djelovanja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu pšenice, ječma i kukuruza.Primjena:-Kukuruz:za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u dozi 0,8 – 1 l/ha, u fazi 3 – 5 lista kukuruza (faze 13 – 15 BBCH skale)-Pšenica, ječam: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u dozi 0,8 – 1 l/ha, u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 24 – 32 BBCH skale).Spektar djelovanja: Širokolisni koroviTeofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthusretroflexus), čičak (Xantium strumarium), tatula (Datura stramonium), pomoćnica (Solanumnigrum), palamida (Cirsium arvensis), divlja paprik (Polygonum persicaria), gorušica (Sinapisarvensis),...Prednosti preparata:- Sinergizam - kombinacija dvije efikasne aktivne materije koje se međusobno dopunjuju u svom djelovanju- Širok spektar djelovanja- Efikasnost – izuzetno efikasno suzbija i najotpornije širokolisne koroveKarenca:Kukuruz, pšenica, ječam – obezbijeđena vremenom primjenePakovanje: 1 LPrije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Fargo
Volume: 1 l
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korovaAktivna materija: kletodim......................120 g/lFormulacija: koncentrat za emulziju (EC)Primjena:Preparat FARGO koristi se za suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u:soji, suncokretu, šećernoj repi,... tretiranjem poslije nicanja usjeva, kada su korovi u fazi 2-5 listova, u količinama 0,8 – 2,0 l/ha i to:- 0,8 l/ha (8 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova kao što su proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.) i divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense).- 1,2 l/ha (12 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense).- 2,0 l/ha (20 ml na 100 m2) za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens) i drugih višegodišnjih travnih korova.Primjena u svijetu: koristi se u svim dikotiledonim (širokolisnim) usjevima za suzbijanjeuskolisnih (travnih korova).Utrošak vode: 200-400 l/haOtrovnost: III grupa otrovaKarenca: Obezbijeđena vremenom primjene za soju, suncokret, šećernu repu, lucerku i krompir;30 dana za grašak, papriku, paradajz, dinju, lubenicu, krastavac, crni i bijeli luk, pasulj, kupus i mrkvu.Pakovanje: 0,2 l i 1 lPrije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Imazofil 40 SL
Volume: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta.Aktivna materija: imazamoks.......... 40 g/lFormulacija: koncentrovani rastvor (SL)Način djelovanja: Post – emergence herbicid koji se apsorbuje folijarno i korijenom i translocira do dijelova koji rastu. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji katališu njihovu sintezu.Selektivnost u odnosu na soju zasniva se na brzoj detoksikaciji preko procesa demetilacije i glukozilacije.Primjena:-U usjevu soje, graška, pasulja poslije nicanja usjeva kada je usjev u fazi 1-3 trolista (faze 11 -13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha-U usjevu lucerke u zasnivanju poslije nicanja usjeva, u fazi trećeg trolista (faza 13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha-U usjevu suncokreta (samo tolerantnih na imidazolinone) od nicanja pa do tri para listova (faze 05-15 BBCH skale) u dozi 1,2 l/ha ili u split aplikaciji 0,8 l/ha (u fazi do trećeg para listova suncokreta), druga primjena 0,4 l/ha (nakon 7-10 dana).Utrošak vode: 200-400 l/haSpektar djelovanja: Jednogodišnji i neki višegodošnji širokolisni i neki uskolisni koroviKorovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1 l/ha:-Širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdyckia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).-Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar ljepljivi (Setaria verticillata), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense).Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1,2 l/ha:-Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lipica (Abutilon theophrasti) Korovske vrste koje slabo suzbija sa obje doze primjene:-Širokolisni korovi: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)Miješanje sa drugim preparatima: ne smije se miješati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfataMaksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednomKarenca: soja – 35 dana, suncokret – obezbijeđena vremenom primjenePlodored:- 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan- 9 mjeseci poslije primjene preparata ne tretiranim površinama se mogu sijati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač- 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati: uljana repica i šećerna repa.Pakovanje: 1 litar
Lentagran® 45 WP
Mass: 1 kg
Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u brokoliju, kelju,pupčaru, kupusu, karfiolu, lucerki, crvenoj djetelini, bijelom luku, kozjaku, praziluku,grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu šećercu, duvanu i začinskom bilju.Aktivna materija: piridat...............450 g/kgFormulacija: kvašljivi prašak (WP)PREDNOSTILENTAGRAN 45 WP je preparat za profesionalne proizvođače u velikom broju kultura u kojima nema širokog izbora rješenja. LENTAGRAN45 WP se vrlo dobro uklapa u programe zaštite protiv korova s brojnim drugim herbicidima i kao takav je stalno prisutan član upovrtarskim kulturama, lucerki i nekim drugim kulturama širom zapadne Evrope. Kada se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sadrugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u programima zaštite. Zbog togaproizvođači mogu kontaktirati stručnu službu Belchima ili upućene savjetodavce na terenu za detaljnije sastavljanje programa zaštite kojigarantira efikasnost, selektivnost i ekonomičnost.PRIMJENA I DOZAGeneralna preporuka za sve registrovane kulture osim za duvan: nakon nicanja/ rasađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka jetretiranje izvršiti u mlađim razvojnim stadijumima korovskih biljaka (između stadijuma kotiledona i 2 prava lista). Radi postizanja boljeefikasnosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadijuma korova povećava se količinasredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijumima razvoja korova 3 lista i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi putkada su korovi u stadijumu razvoja 1 -2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi put u količini od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratnaprimjena: prvi put kada su korovi u stadijumu kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva put u količini 0,5 kg/hau razmaku 7 do 10 dana. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jednom. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količinasredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.Specifične preporuke za neke kultureKad se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno odkulture i partnera u programima zaštite. Za dole navedene kulture i ostale kulture s odobrenom primjenom preporučujemo proizvođačimaposavjetovati se s Belchimovim agronomima na terenu.KUPUSNJAČE: nakon rasađivanja prskati preparatom na osnovi metazahlora 500 (1,5 l/ha).Sledeća prskanja: Lentagranom prskati 2 do3 sedmice nakon rasađivanja na male korove, akose prska u split aplikaciji, drugo prskanje obaviti 2 sedmice kasnije odnosno kada dođe do novog ponika korova.LUK IZ LUKOVICA: Doze za split aplikaciju (nakon faze 3 lista):-nakon rasađivanja: herbicid na osnovi pendimetalina 2-3 l/ha- nakon faze 3 lista: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*-10-14 dana kasnije: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*LUK IZ SJEMENA: Herbicidni program u split aplikaciji:- prvo prskanje: LENTAGRAN 0,15-0,2 kg/ha, prvi list luka min 3-4 cm u intervalima 5-7 dana.-prema potrebi koriste se i drugi herbicidi (na osnovi oksifluorfena, fluroksipira, klopiralida, prosulfokarba...)za specificne širokolisnekoroveKULTURADOZAPARTNERcjetača, brokula, kelj1. prskanje: 0.75 kg/ha2. prskanje: 0.75 kg/hailijedno prskanje: 1.5 kg/ha+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500bijeli i crveni kupus, kelj papučar1. prskanje: 0.75 kg/ha2. prskanje: 0.75 kg/hailijedno prskanje: 1.5 kg/ha+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500LUCERKA: Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomici proizvodnje lucerke:-sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava razvoj i prinos lucerke-kontrola korova omogućava godinu do dvije duže ekonomično korištenje usjeva lucerkePREPORUKE:-Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske, dok su korovi u štomanjoj razvojnoj fazi: LENTAGRAN 1 kg/ha + IMAZOFIL 0,7 l/ha-Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova- Kombinacija omogućava niže doze Imazofila i time je bitno poboljšana selektivnost-U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još eventualno 3. godini može se primjenjivati istakombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali.VAŽNE PREPORUKE• Prskati korove u ranijim fazama rasta• Zbog poboljšane selektivnosti poželjna je split aplikacija• Izbjegavati prskanje kod visokih temperatura• Upotrijebiti 300- 400 l vode po hektaru• Lišće prskane kulture mora biti suvo za vrijeme aplikacije• Kiša nakon nekoliko sati iza prskanja može uticati na smanjenje efikasnosti• Prskati diznama s većim promjerom kapljica zbog manjeg rizika za zanošenje (drift)• Preparat se ne smije nikada miješati sa folijarnim đubrivima, okvašivačima, preparatima koji sadržeulja i sa graminicidima• Prskati kad su biljke već dobro ukorijenjene i čvrste• U nekim slučajevima mogu se uočiti oštećenja: simptomi nestanu u toku 2-3 sedmice i nemaju uticaj na prinose.KARENCA: 21 dan za luk, bijeli luk, luk kozjak; 28 dana za lucerku, praziluk, duvan, crvenu djetelinu; 42 dana za artičoku, brokoli, keljpupčar, kupus, kelj, kelerabu, začinsko bilje, kukuruz šećerac; 45 dana za pasulj, grašak, slanutak, leću; 49 dana za karfiolPakovanje: 200 gr, 1kg
Lord 700 WDG
Mass: 100 g
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji.Aktivna materija: metribuzin......................700 g/kgFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)Primjena: Preparat Lord 700 WG je selektivni, sistemični herbicid kojise koristi za suzbijanje širokolisnih korova u:Krompir:Poslije sadnje a prije nicanja usjeva, u količinama:-0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa),-1 kg/ha (10 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),-1,5 kg/ha (15 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa),Poslije nicanja usjeva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova(faze 15 (105) – 18 (108) BBCH skale), u količinama:-0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa)-0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).Paradajz (samo koji se rasađuje):8-10 dana posle rasađivanja, u količinama:-0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),-0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).Soja:Poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količinama:-0,5 kg / ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),-1 kg/ha (10 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa)Primjena u svijetu:kukuruz pre.em. (posle sjetve, a prije nicanja) tretman 300 g/ha + graminicid), lucerka (faza mirovanja).Spektar djelovanja:Dobro suzbija širokolisne korove:-ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album),tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum),...i dr.Napomene:Ne smije se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (manje od 1%). Ne smije se primjenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, Bison, Atlantic, Pontiac, SV77/40 i SV76/48. Na tretiranim površinama najmanje 4 mjeseca ne gajiti druge usjeve, a naročito kupusnjače, repu, krastavce, lubenice. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i spriječiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.Utrošak vode: 200-400 l/haOtrovnost: III grupa otrovaKarenca: 42 dana za krompir i paradajz. Obezbijeđena vremenom primjene za soju.Pakovanje: 0,5 kg i 0,1 kg
Nicon 4 OD
Volume: 1 l
Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza Aktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l Formulacija: uljna disperzija (OD) Način djelovanja: - Spada u grupu sulfonilurea - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina. Primjena: Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza: 1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova. b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm. 2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija): a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi Korovske vrste koje dobro suzbija: -jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). -višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) -jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),.. -višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4-D (Dicopur Top), 2,4 – D i fluorasulama (Mustang), mezotriona (Metto) Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni) Karenca: obezbijeđena vremenom primjene Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 1 litar, 0,5, 0,25 i 0,1 litara
Proman
Volume: 5 l
Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krompiru, soji i suncokretu. Aktivna materija: metobromuron........... 500 g/l Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC) PRIMJENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROMAN je registrovan za upotrebu prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krompira) u količini 2,5 do 4 l/ha, prije nicanja soje u količini 2-3 l/ha i prije nicanja suncokreta u dozi 2-3 l/ha. Doze zavise od teksture zemljišta. Na teškim tlima koriste se više doze, a manje doze koriste se na lakim zemljištima. U krompiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog i ograničenog izbora herbicida sve se više pojavljuju problemi sa određenim korovima. PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji: • Djeluje na veoma široki spektar korova (širokolisnih i uskolisnih) • Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su: Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum, Xanthium strumarium • Idealan je partner za kombinovanje s drugim herbicidima. KROMPIRPROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO programa zaštite. Za zaštitu krompira Belchim na osnovi ispitivanja u Evropi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS - prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na bazi pendimetalina - nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom - PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri. U intenzivnoj proizvodnji krompira u zapadnoj Evropi proizvođači krompira svake godine koriste dvije do četiri herbicidne aktivne materije jer jedino tako mogu na zadovoljavajući način suzbiti korove. PROMAN se u najznačajnijim zemljama za proizvodnju krompira u zapadnoj Evropi pokazao kao najfleksibilniji partner za ostale herbicide. SOJA Registrovana doza PROMANA u soji iznosi 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša/pjeskovitija to je doza manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno kod intenzivnih padavina, može uzrokovati prolaznu fitotoksičnost. PROMAN se odlično kombinuje s drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Belchima na terenu. PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova: -omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija i drugi korovi -prskanje prije nicanja omogućava ciljana korektivna prskanja nakon nicanja u samo jednom prohodu, i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi naknadnog ponika zbog prskanja prije nicanja razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Belchimove agronomske službe na terenu (pogodne aktivne materije su imazamoks, bentazon, graminicidi). SUNCOKRET Doza PROMANA u suncokretu je 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša / pjeskovitija to je doza manja). PROMAN se odlično kombinuje sa drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Belchima na terenu. PROMAN omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je npr. ambrozija. PROMAN je zemljišni herbicid. Za dobro djelovanje aktivna materija mora biti ravnomjerno zastupljena u vlazi gornjeg sloja zemljišta. To znači da zemljište mora biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji sloj tla mora biti primjereno kompaktan da može biti u dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva zemljišta te da dobro zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno obrađeno zemljište onemogućava zadovoljavajuću aktivaciju aktivne materije kao i djelovanje na korove koji mogu nicati iz dubljih slojeva zemljišta gdje je vlaga dostupna biljci. PROMAN je zemljišni herbicid zbog čega na njegovo djelovanje utiču specifične karakteristike zemljišta kao i vremenski uslovi. U određenim ekstremnim situacijama - vrlo lako zemljište, veoma jake kiše i vrlo nizak sadržaj organske materije, u cilju sprečavanja fitotoksičnosti potrebno je pridržavati se sljedećeg: KROMPIR: Na vrlo lakim pjeskovitim zemljištima (sadržaj pjeskovite frakcije viši od 65%) i sa niskom organskom materijom (< 1,5%), preporučuje se maksimalna doza od 2 l/ha. Na takvim zemljištima, posebno u slučajevima vrlo jakih kiša, višim dozama se povećava rizik od fitotoksičnosti. SOJA I SUNCOKRET: Preporuke za izbjegavanje rizika od fitotoksičnosti: • Prskanje prije nicanja • Poželjna temperatura zemljišta > 10 ° C • U slučajevima jakih kiša nakon prskanja faktor rizika za fitotoksičnost povećan je na zemljištima koja pored malo gline sadrže i malo organske materije (< 1,5%). • U zemljištima sa manje od 1,5% organske materije, potrebno je odrediti doze zavisno od sadržaja gline, kako slijedi:  Miješanje sa drugim preparatima: Za zaštitu krompira Belchim kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS. Prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na bazi pendimetalina. Nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom. Pakovanje: 1 litar, 5 litara
Terazor® 50 SC
Volume: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodinjih širokolisnih korova u usjevukukuruza i suncokretaAktivna materija: terbutilazin.......... 500 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)Način djelovanja:Terazor 50 SC je selektivni sistemični herbicid iz hemijske grupe triazina. Biljke ga usvajaju korijenom i preko lista inhibirajući procesfotosinteze. Svoje djelovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova. Terazor ima rezidualno djelovanje, odnosno aktivna materijaterbutilazin se zadržava na površini zemljišta sprečavajući porast novih korova.Primjena:-U usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza-u dozi 1,5 l/ha na lakšim zemljištima sa manje od 1,5 % humusa-u dozi 1,5 – 2,5 l/ha na srednje teškim i teškim zemljištimaPreparat se primjenjuje nakon sjetve a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza.-U usjevu suncokreta – u dozi 1,0 – 1,5 l/ha posle sjetve a prije nicanja kukuruza.Spektar djelovanja: Jednogodišnji širokolisni korovi.-jednogodišnji širokolisni korovi: pepeljuga obična (Chenopodium album), ambrozija pelenasta(Ambrosia artemisiifolia), dvornik obični (Polygonum persicaria), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), štirobični (Amaranthus retroflexus), tatula (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), tarčužak obični(Capsella bursa – pastoris), pomoćnica obična (Solanum nigrum), kamilica prava (Matricaria chamomila), vijušacnjivski (Bilderdykia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis),... Pepeljuga obična(Chenopodium album)Pepeljuga obična(Chenopodium album)Napomene:Primjena se ne preporučuje na lakim i pjeskovitim zemljištima (manje od 1% humusa). U slučajupreoravanja ili prevremenog skidanja usjeva, na tretiranim površinama se može sijati samokukuruz. Najbolja efikasnost preparata TERAZOR 50 SC postiže se tretiranjem usjeva kukuruzaprije nicanja ili u fazi nicanja korova. Obilne padavine ili jako niska temperatura zemljišta moguizazvati prolaznu fitotoksičnost. U jesen iste godine ne smije se sijati uljana repica, lucerka idjetelina.Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa drugim herbicidima radiproširenja spektra djelovanja.Karenca: obezbijeđena vremenom primjenePakovanje: 1 litar