Filter
Chikara 25 WG
Mass: 50 g
Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradima starijim od četiri godine, zasadima maslina i agruma, nepoljoprivrednim površinama (pruge, nasipi, industrijske površine), rasadnicima šumskog i ukrasnog bilja.  Aktivna materija: flazasulfuron .......... 250 g/kg  Formulacija: vodotopive granule (WG)  PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA  VINOVA LOZA, AGRUMI, MASLINA  -Koristi se u zasadima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine u količini od 60-200 g/ha tretirane površine. Visina doze utiče više nadužinu nego na spektar djelovanja.  -Za vrijeme prskanja korovi mogu imati najviše 10 cm visine.  -CHIKARA 25 WG odlično se kombinuje sa sredstvima na osnovi aktivne materije glifosat i to u dozi od 4-6 l/ha sredstva na osnovi 360 g/lglifosata.  -Zbog odličnog i dugog djelovanja preko zemljišta CHIKARA 25 WG može se koristiti i u vrijeme kada korovi još nisu iznikli (npr. kasno uesen i rano u proljeće). Tada nije opravdano u kombinacijikoristiti i glifosat budući da on djeluje samo preko lista. -Kombinacija Chikare 25 WG i glifosata u većini slučajeva jednim prskanjem rješava problem  korova u zasadima. Ako ima potrebe za korekcijama u kasno ljeto ili u jesen za korekciju se može  koristiti preparat na osnovi glifosata.  -CHIKARA 25 WG ima veoma dugo djelovanje preko zemljišta, pa stoga višegodišnja upotreba herbicida CHIKARA25 WG prema pred loženom programu iz godine u godinu smanjuje zakorovljenost zasada, a i doza samog herbicida može se smanjivati. NAPOMENA: u zasadima se herbicidom tretira uglavnom u trake (otprilike trećina površine). Stoga je za tretman površine od 1 ha potrebna jedna trećina doze te se tako u praksi najviše preporučuje 30 - 60 g preparata CHIKARA 25 WG u kombinacijisa 1,5-2 l/ha preparata na bazi glifosata.  ŽELJEZNIČKE PRUGE, JAVNE POVRŠINE (INDUSTRIJSKE POVRŠINE, GRAÐEVINSKE POVRŠINE, OSTACI GRAÐEVINA IZISTORIJE, GROBLJA,TRGOVI, TRAKE UZ CESTU, GRADSKE POVRŠINE)  -U količini do 200 g/ha (20 g na 1000 m2) uz utrošak 200-400 l vode/ha, tretirajući od marta do  aprila kada su korovi u fazi ponika.  -Za proširenje spektra suzbijanja koristiti u kombinaciji s 5-7 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l aktivne  materije glifosat.  PREDNOSTI  CHIKARA 25 WG sadrži flazasulfuron koji ima:  • najduže djelovanje na korove u zasadima  • najširi spektar djelovanja u grupi rezidualnih (zemljišnih) herbicida  • Sinergija sa glifosatom  • Jednostavna upotreba  Povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine:   CHIKARA 25 WG • Bezopasan za pčele   Temeljno. Dugotrajno. Efikasno. • Izvan grupe otrova  • Povoljan u integralnoj proizvodnji bilja.  KARENCA: 63 dana za vinovu lozu, 30 dana za maslinu i agrume.  PAKOVANJE: 50g, 200g
Cymbal 450 WG
Mass: 1 kg
Fungicid sa izrazitim kurativnim djelovanjem protiv plamenjačena krompiru.Aktivna materija: cimoksanil ........ 450 g/kgFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)PRIMJENA I DOZACYMBAL se može upotrijebiti tokom cijele sezone u programu suzbijanja plamenjače. Doza je 250gr/ha. CYMBAL je jedan od rijetkihfungicida s kurativnim djelovanjem na plamenjaču. Za razliku od većine drugih kurativnih sredstava postoji vrlo mala mogućnost zapojavu otpornosti bolesti. U slučajevima zaraze prije prskanja, CYMBAL ima 2 dana kurativnog djelovanja. CYMBAL se uvijek kombinujesa drugim fungicidima koji su dio osnovnog programa. Time se pojačava kurativnost prskanja i povećava sigurnost u situacijama kad suinfekcije u fazi inkubacije (prisutne su ali ne vide se). U takvim slučajevima često se bez potrebe kombinuju skupi preparati. CYMBALdopunjuje osnovni fungicid sa dodatnim mehanizmom djelovanja i kurativnošću i nudi maksimalnu zaštitu za vrlo povoljan i opravdantrošak.POTATO PROCYMBAL je idealan partner uz vrhunski fungicid protiv plamenjače: Ranman Top. Ovaj preparat veoma je efikasan u preventivnomsuzbijanju plamenjače krompira u svim vremenskim uslovima. U kombinaciji sa CYMBAL-om predstavlja potpuno rješenje i usituacijama kada je potrebno kurativno djelovanje. Preporuke kombinacija za maksimalnu sigurnost i ekonomičnost:- CYMBAL FLOW 0,5 l/ha + SHIRLAN 0,3 l/ha- CYMBAL FLOW 0,5 l/ha + RANMAN TOP 0,4l/haPAKOVANJE: 5gr, 25gr, 250gr, 1kgCYMBAL je dio Belchimovog programa zaštite
Kusabi
Volume: 1 l
Fungicid namijenjen suzbijanje pepelnice na vinovoj loziAktivna materija: piriofenon ..... 300 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)Zbog efekta isparavanja KUSABI štiti i nepoprskane dijelove lišća koji su u blizinitretiranih dijelova lišća.PRIMJENA I DOZARegistrovana doza je do 0,3 l/ha, dok prema fazama razvoja preporučujemo sledeće doze:-0,2 l/ha do početka cvjetanja (do BBCH 59)-0,25-0,3 l/ha u vrijeme cvjetanja (BBCH 60 do 70)-0,3 l/ha poslije cvjetanja do početka dozrijevanja grozda (BBCH 71 do 81).PREPORUKE• KUSABI zbog efekta isparavanja pokazuje odlične rezultate i u fazi zatvaranja grozda.• Uz svako prskanje protiv pepelnice sa specifičnim fungicidom za pepelnicu preporučuje se dodati2 kg sumpora.• KUSABI je moguće upotrijebiti najviše 2 puta u vegetacijskoj sezoni.Zbog specifičnih svojstava fungicida Kusabi (kurativnost i efekat isparavanja) preporuka je upotrebau ranijim fazama te raspoloživ broj prskanja iskoristiti do kraja cvjetanja. Time se olakšava zaštitaod pepelnice u kasnijem dijelu sezone. Upotreba nakon cvjetanja, pored zaštite od pepelnice, bitnoutiče na smanjenje zaraza sivom truleži (tada su odlični partneri i preparati koji sadrže folpet).NAČIN DJELOVANJAJapanska inovativna tehnologija za potpunu zaštitu protiv pepelnice vinove loze:• Efekat isparavanja• Translaminarno djelovanje• Preventivno djelovanje na pepelnicu• Kurativno djelovanje na pepelnicu• U ogledima u Evropi KUSABI je uvijek među najboljim preparatima – vrlo pouzdan i efikasan• Efikasno djelovanje na sivu trulež.KURATIVNO DJELOVANJEPepelnica vinove loze ima dug inkubacijski period kad zaraza već postoji, a simptomi nisu vidljivi.Povodom toga, vrlo je bitno započeti program prskanja protiv pepelnice dok još nema simptoma, a i tada je vrlo dobroda preparat posjeduje određenu kurativnost.EFEKAT ISPARAVANJAEfekat isparavanja omogućuje dobru zaštitu i u situacijama kadaplikacija nije idealno izvedena.PAKOVANJE: 5ml, 30ml, 100ml, 1LKUSABI je dio Belchimovih programa zaštite
Lentagran® 45 WP
Mass: 1 kg
Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u brokoliju, kelju,pupčaru, kupusu, karfiolu, lucerki, crvenoj djetelini, bijelom luku, kozjaku, praziluku,grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu šećercu, duvanu i začinskom bilju.Aktivna materija: piridat...............450 g/kgFormulacija: kvašljivi prašak (WP)PREDNOSTILENTAGRAN 45 WP je preparat za profesionalne proizvođače u velikom broju kultura u kojima nema širokog izbora rješenja. LENTAGRAN45 WP se vrlo dobro uklapa u programe zaštite protiv korova s brojnim drugim herbicidima i kao takav je stalno prisutan član upovrtarskim kulturama, lucerki i nekim drugim kulturama širom zapadne Evrope. Kada se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sadrugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u programima zaštite. Zbog togaproizvođači mogu kontaktirati stručnu službu Belchima ili upućene savjetodavce na terenu za detaljnije sastavljanje programa zaštite kojigarantira efikasnost, selektivnost i ekonomičnost.PRIMJENA I DOZAGeneralna preporuka za sve registrovane kulture osim za duvan: nakon nicanja/ rasađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka jetretiranje izvršiti u mlađim razvojnim stadijumima korovskih biljaka (između stadijuma kotiledona i 2 prava lista). Radi postizanja boljeefikasnosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadijuma korova povećava se količinasredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijumima razvoja korova 3 lista i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi putkada su korovi u stadijumu razvoja 1 -2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi put u količini od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratnaprimjena: prvi put kada su korovi u stadijumu kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva put u količini 0,5 kg/hau razmaku 7 do 10 dana. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jednom. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količinasredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.Specifične preporuke za neke kultureKad se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno odkulture i partnera u programima zaštite. Za dole navedene kulture i ostale kulture s odobrenom primjenom preporučujemo proizvođačimaposavjetovati se s Belchimovim agronomima na terenu.KUPUSNJAČE: nakon rasađivanja prskati preparatom na osnovi metazahlora 500 (1,5 l/ha).Sledeća prskanja: Lentagranom prskati 2 do3 sedmice nakon rasađivanja na male korove, akose prska u split aplikaciji, drugo prskanje obaviti 2 sedmice kasnije odnosno kada dođe do novog ponika korova.LUK IZ LUKOVICA: Doze za split aplikaciju (nakon faze 3 lista):-nakon rasađivanja: herbicid na osnovi pendimetalina 2-3 l/ha- nakon faze 3 lista: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*-10-14 dana kasnije: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*LUK IZ SJEMENA: Herbicidni program u split aplikaciji:- prvo prskanje: LENTAGRAN 0,15-0,2 kg/ha, prvi list luka min 3-4 cm u intervalima 5-7 dana.-prema potrebi koriste se i drugi herbicidi (na osnovi oksifluorfena, fluroksipira, klopiralida, prosulfokarba...)za specificne širokolisnekoroveKULTURADOZAPARTNERcjetača, brokula, kelj1. prskanje: 0.75 kg/ha2. prskanje: 0.75 kg/hailijedno prskanje: 1.5 kg/ha+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500bijeli i crveni kupus, kelj papučar1. prskanje: 0.75 kg/ha2. prskanje: 0.75 kg/hailijedno prskanje: 1.5 kg/ha+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500+0.25 l/ha metazaklor 500LUCERKA: Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomici proizvodnje lucerke:-sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava razvoj i prinos lucerke-kontrola korova omogućava godinu do dvije duže ekonomično korištenje usjeva lucerkePREPORUKE:-Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske, dok su korovi u štomanjoj razvojnoj fazi: LENTAGRAN 1 kg/ha + IMAZOFIL 0,7 l/ha-Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova- Kombinacija omogućava niže doze Imazofila i time je bitno poboljšana selektivnost-U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još eventualno 3. godini može se primjenjivati istakombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali.VAŽNE PREPORUKE• Prskati korove u ranijim fazama rasta• Zbog poboljšane selektivnosti poželjna je split aplikacija• Izbjegavati prskanje kod visokih temperatura• Upotrijebiti 300- 400 l vode po hektaru• Lišće prskane kulture mora biti suvo za vrijeme aplikacije• Kiša nakon nekoliko sati iza prskanja može uticati na smanjenje efikasnosti• Prskati diznama s većim promjerom kapljica zbog manjeg rizika za zanošenje (drift)• Preparat se ne smije nikada miješati sa folijarnim đubrivima, okvašivačima, preparatima koji sadržeulja i sa graminicidima• Prskati kad su biljke već dobro ukorijenjene i čvrste• U nekim slučajevima mogu se uočiti oštećenja: simptomi nestanu u toku 2-3 sedmice i nemaju uticaj na prinose.KARENCA: 21 dan za luk, bijeli luk, luk kozjak; 28 dana za lucerku, praziluk, duvan, crvenu djetelinu; 42 dana za artičoku, brokoli, keljpupčar, kupus, kelj, kelerabu, začinsko bilje, kukuruz šećerac; 45 dana za pasulj, grašak, slanutak, leću; 49 dana za karfiolPakovanje: 200 gr, 1kg
Mildicut 25 SC
Volume: 10 l
Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove lozeAktivna materija: ciazofamid .......... 25 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAPrimjenjuje se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) na vinovoj lozi (stone i vinske sorte), ukoncentraciji 0,25% uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku zaraze ikoristi se zavisno od intenziteta zaraze i razvojnog stadijuma vinove loze, a najbolji učinak postiže se akose primijeni u sledećim fazama razvoja vinove loze:-mladice više od 40 cm (BBCH 55): 2,5 l/ha-nakon cvatnje (BBCH 71): 3 l/ha-zatvaranje grozda (BBCH 75): 4 l/ha.Preventivna upotrebaMILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantuje potpunu zaštitu protivplamenjače.Interval između prskanjaPuna doza fungicida Mildicut 25 SC (4 l/ha) garantuje 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskimuslovima i razvojnim fazama vinove loze.Vrijeme upotrebeMILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvjetanja pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79).Optimalno vrijeme za MILDICUT je za vrijeme cvjetanja (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost odplamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Odvelikog je značaja kod stonih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21dan.PREPORUKESredstvo se smije primijeniti osam puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 12 do 14dana. Kod prskanja punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, i tada se primjenjuje udozi od 3,5-4 l/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze,moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo shodno obimu zatvorenih mlaznica. MILDICUT je vodećipreparat u preventivnoj zaštiti, sistemik koji štiti novi porast biljne mase, najmanje je ispirljiv od kiše idobro djeluje „eradikativno“.NAČIN DJELOVANJAJedinstveni inovativni fungicid, kao stvoren za vinovu lozu:• Sistemično djelovanje kombinacije dviju aktivnih materija ciazofamida i di-Na fosfonata štite noviporast u fazama najintenzivnijeg rasta• Neprikosnoveno preventivno djelovanje - najduže djelovanje• “Eradikativno” djelovanje - uništava spore patogena• Neosporna efikasnost i u kišnim uslovima - zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod jakoobilnih kiša MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 12 do 14 dana poslijeprskanja• Translaminarno premiještanje• Odlična zaštita boba i grozdova• Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktično ne može doći do pojave otpornosti bolesti• Najzastupljeniji fungicid protiv plamenjače u Francuskoj.Uvijek pouzdana efikasnostDvije aktivne materije sadržane u MILDICUT-u, osnova su za njegovo odlično, dugotrajno i pouzdanosuzbijanje plamenjače vinove loze.PAKOVANJE: 1 L, 10 LMILDICUT 25 SC je dio Belchimovog programa zaštite
Ovitex®
Volume: 1 l
Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih insekata i grinja u voćarstvu i ukrasnom bilju. Aktivna materija: parafinsko ulje ..... 817g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) PRIMJENA PO KULTURAMA Citrusi - žuta narandžina štitasta vaš (Aonidiella aurantii). Količina primjene sredstva: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od početka rasta i razvoja ploda do kada su plodovi postigli 90% svoje završne veličine (BBCH 70-79). Optimalno vrijeme primjene je od početka juna do kraja avgusta. Kod jakog napada preporučuje se primjena tokom zime (februar, mart). Jabuka, kruška i koštićavo voće -crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1000-1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja crvenog voćnog pauka ili neposredno pred izlazak iz jaja. Kruška – obična kruškina buva (Cacopsylla pyri). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja. Preporučuje se suzbijanje obaviti kada prezimljujuće ženke kruškine buve odlože jaja ili neposredno prije izlaska larvi iz jaja. Ukrasno bilje – vaši, zimzelena štitasta vaš, lipin crveni pauk (Eotetranychus tiliarum). Količina sredstva za primjenu je 20l/ha, uz utrošak vode od 1000-1300l/ha, te vrijeme primjene BBCH 10-49. U svim kulturama prskanje je dozvoljeno jednom (1) u sezoni. Pakovanje: 1 l
Proman
Volume: 5 l
Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krompiru, soji i suncokretu. Aktivna materija: metobromuron........... 500 g/l Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC) PRIMJENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROMAN je registrovan za upotrebu prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krompira) u količini 2,5 do 4 l/ha, prije nicanja soje u količini 2-3 l/ha i prije nicanja suncokreta u dozi 2-3 l/ha. Doze zavise od teksture zemljišta. Na teškim tlima koriste se više doze, a manje doze koriste se na lakim zemljištima. U krompiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog i ograničenog izbora herbicida sve se više pojavljuju problemi sa određenim korovima. PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji: • Djeluje na veoma široki spektar korova (širokolisnih i uskolisnih) • Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su: Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum, Xanthium strumarium • Idealan je partner za kombinovanje s drugim herbicidima. KROMPIRPROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO programa zaštite. Za zaštitu krompira Belchim na osnovi ispitivanja u Evropi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS - prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na bazi pendimetalina - nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom - PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri. U intenzivnoj proizvodnji krompira u zapadnoj Evropi proizvođači krompira svake godine koriste dvije do četiri herbicidne aktivne materije jer jedino tako mogu na zadovoljavajući način suzbiti korove. PROMAN se u najznačajnijim zemljama za proizvodnju krompira u zapadnoj Evropi pokazao kao najfleksibilniji partner za ostale herbicide. SOJA Registrovana doza PROMANA u soji iznosi 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša/pjeskovitija to je doza manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno kod intenzivnih padavina, može uzrokovati prolaznu fitotoksičnost. PROMAN se odlično kombinuje s drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Belchima na terenu. PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova: -omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija i drugi korovi -prskanje prije nicanja omogućava ciljana korektivna prskanja nakon nicanja u samo jednom prohodu, i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi naknadnog ponika zbog prskanja prije nicanja razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Belchimove agronomske službe na terenu (pogodne aktivne materije su imazamoks, bentazon, graminicidi). SUNCOKRET Doza PROMANA u suncokretu je 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta lakša / pjeskovitija to je doza manja). PROMAN se odlično kombinuje sa drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Belchima na terenu. PROMAN omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je npr. ambrozija. PROMAN je zemljišni herbicid. Za dobro djelovanje aktivna materija mora biti ravnomjerno zastupljena u vlazi gornjeg sloja zemljišta. To znači da zemljište mora biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji sloj tla mora biti primjereno kompaktan da može biti u dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva zemljišta te da dobro zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno obrađeno zemljište onemogućava zadovoljavajuću aktivaciju aktivne materije kao i djelovanje na korove koji mogu nicati iz dubljih slojeva zemljišta gdje je vlaga dostupna biljci. PROMAN je zemljišni herbicid zbog čega na njegovo djelovanje utiču specifične karakteristike zemljišta kao i vremenski uslovi. U određenim ekstremnim situacijama - vrlo lako zemljište, veoma jake kiše i vrlo nizak sadržaj organske materije, u cilju sprečavanja fitotoksičnosti potrebno je pridržavati se sljedećeg: KROMPIR: Na vrlo lakim pjeskovitim zemljištima (sadržaj pjeskovite frakcije viši od 65%) i sa niskom organskom materijom (< 1,5%), preporučuje se maksimalna doza od 2 l/ha. Na takvim zemljištima, posebno u slučajevima vrlo jakih kiša, višim dozama se povećava rizik od fitotoksičnosti. SOJA I SUNCOKRET: Preporuke za izbjegavanje rizika od fitotoksičnosti: • Prskanje prije nicanja • Poželjna temperatura zemljišta > 10 ° C • U slučajevima jakih kiša nakon prskanja faktor rizika za fitotoksičnost povećan je na zemljištima koja pored malo gline sadrže i malo organske materije (< 1,5%). • U zemljištima sa manje od 1,5% organske materije, potrebno je odrediti doze zavisno od sadržaja gline, kako slijedi:  Miješanje sa drugim preparatima: Za zaštitu krompira Belchim kao najbolje rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS. Prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na bazi pendimetalina. Nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom. Pakovanje: 1 litar, 5 litara
Ranman Top
Volume: 1 l
Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na povrću, cvijeću, ukras-nom bilju i duvanu.Aktivna materija: ciazofamid .........160g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAZa sve registrovane kulture (krompir, paradajz, krastavac, dinja, duvan, ukrasno bilje)primjenjuje se u količini do 0,5l/ha. Broj prskanja u jednoj vegetacijskoj sezoni jenajviše 6 puta.RANMAN TOP zbog načina premiještanja u biljci nije osjetljiv na potrošnju vode, već i sa količinama manjim od 200l/hamože se postići kvalitetna aplikacija. U svakom slučaju količine vode iznad 400l/ha nisu potrebne.Primjenjuje se preventivnoPREPORUKERANMAN TOP je ključni član Belchimovog PotatoPro programa zaštite krompira gdje se preporučuje:• Kad se RANMAN TOP koristi sam, obavezna je preventivna primjena• Kada proizvođač traži što bolju kurativnost u zaštiti krumpira od plamenjače treba prskatinajsnažnijim rješenjem protiv plamenjače:- RANMAN TOP 0,4l/ha + CYMBAL 0,25kg/ha• RANMAN TOP ne djeluje na koncentričnu pjegavost• Zaštita krtola-Što je veći broj prskanja sa RANMAN TOP-om od prije cvjetanja krompira do kraja sezone, to jebolja zaštita krtola krompira. Od najvećeg značaja su dva prskanja na kraju vegetacije.Zadnje prskanje od ova dva se kombinuje sa desikacijom.S lakoćom po kiši i suncu, od sadnje do berbe.PREDNOSTIRANMAN TOP sadrži aktivnu materiju ciazofamid, jedinstvenu po načinudjelovanja a formulacija preparata sadrži pomoćna sredstva koja mudaju izvanredne karakteristike:-Dugotrajno i pouzdano djelovanje u svim uslovima: način premiještanjau biljci, neisperivost kišom i vezanje aktivne materije na površinu listaomogućavaju duže i pouzdanije preventivno djelovanje od drugih fungi-cida.-Otporan na ispiranje kišom -RANMAN TOP je već 15 minuta nakonprskanja neisperiv kišom. Ni intenzivne kiše s više od 100mm/m2 nemogu ga isprati.-Kompleksna formulacija omogućava odličnu raspodjelu (pokrovnost) nalisnoj površini čime upotpunosti štiti biljku.-Zaštita novog porasta -RANMAN TOP nije sistemik, ali se funkcionalno ponaša kao sistemik i u praksi ostvarujeizvanrednu zaštitu novog porasta.Specifične karakteristike ciazofamida i pomoćnih sredstava omogućuju specifično premiještanje u i na biljci što u vrijemenajintenzivnije vegetacije garantuje najmanje 7 dana zaštite od plamenjača. Službena ispitivanja nezavisnih instituta uEU ocjenjuju RANMAN TOP kao najbolju preventivnu zaštitu novog porasta, čak i u poređenju sa sistemicima.-Najbolja zaštita krtola krompira -nezavisna ispitivanja u EU preporučuju RANMAN TOP kao najbolje rješenje za zaštitukrtola krompira od plamenjače. Takva efikasnost temelji se na odličnom uništavanju spora i sprečavanju razvoja zoospo-ra plamenjače krompira.-RANMAN TOP je efikasan na plamenjaču krompira i kod niskih kao i kod visokih temperatura, štonije slučaj s drugim fungicidima. Navedeno svojstvo omogućuje efikasnost tokom cijele vegetacije-RANMAN TOP nema unakrsne otpornosti ni sa jednim fungicidom, a pojava otpornosti bolestipraktično nije moguća. RANMAN TOP se u zemljama EU koristi i do 10 puta u sezoni. U Hrvatskojje maksimalan broj tretiranja u sezoni 6 puta.Slijedom navedenih karakteristika RANMAN TOP je u zapadnoj Evropi jedan od najprodavanijihpreparata za zaštitu krompira protiv plamenjače.KARENCA: 7 dana za krompir,3 dana za paradajz, krastavac, krastavac za preradu (kornišon) i dinju.Pakovanje: 10ml, 50ml, 250ml, 1LRANMAN TOP je dio Belchimovih programa zaštite
Teppeki 500 WG
Mass: 2 kg
Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih vaši u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. Aktivna materija: flonikamid ...... 500g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) PRIMJENA I DOZA JABUKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Tretirati kod pojave infekcije, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvjetanja, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste vaši kad je populacija vaši mala, a lisna masa još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utiče na efikasno sistemično i translaminarno kretanje unutar biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu od lisnih vaši tokom cijelog perioda cvjetanja. Predatorski insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj kontroli lisnih vašiju. Primjena prije cvjetanja osigurava zaštitu tokom cijelog perioda cvjetanja, tako da dolazi do vrlo sporog množenja lisnih vaši nakon cvjetanja čime je olakšana zaštita protiv vašiju tokom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvjetanja. Primijeniti 200-1000 l vode po hektaru, zavisno o fenofazi rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabukinu pepeljastu vaš (Dysaphis plantaginea), kruškinu pepeljastu vaš (Dysaphis pyri), jabukinu zelenu vaš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.KRUŠKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode) uz utrošak 200-1000l vode po hektaru. Teppeki u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buvu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buve, te u isto vrijeme odlično suzbija i vaši Dysaphis spp. BRESKVA Protiv zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU Teppeki je nepogrešiv u suzbijanju lisnih vaši u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine vaši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrijebiti ga prije cvjetanja (prvi tretman), iako vaši nisu još ni prisutne.ŠLJIVA Suzbija šljivinu zelenu vaš (Hyalopterus pruni) i šljivinu vaš uvijalicu (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana. PARADAJZ (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Suzbija zelenu breskvinu vaš (Myzus persicae) i pamukovu lisnu vaš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10-0,12kg/ha zavisno od jačine infekcije. Na početku infekcije primijeniti manju količinu. Utrošiti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. Teppeki se u dozi 200g/ha preko zemljišta upotrebljava nakon rasađivanja (od kada se biljke ukorijene, do najkasnije 2 do 3 sedmice nakon rasađivanja). Prema potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 sedmice. U slučaju dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća je i treća upotreba folijarno, ali pod uslovom da je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele leptiraste vaši sa drugim mehanizmom djelovanja (kao što je CLOSER 120 SC). KROMPIR Uspješno suzbija lisne vaši u količini 0,16kg/ha uz utrošak 200-500l vode/ha. Može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku 14 do 21 dan. Za suzbijanje lisnih vaši kao vektora virusa može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku od 7 dana.KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE I LUBENICE (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Protiv pamukove lisne vaši (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenomprostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10kg/ha. Primijeniti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. PREDNOST -Vrlo niska toksičnost -Nema rizika od zagađenja podzemnih voda -Ne predstavlja rizik za vodene organizme, ribe, ptice, pčele -Nema negativnog učinka na predatorske organizme -Nema međusobne otpornosti sa bilo kojim drugim insekticidom -Odlično se uklapa u programe integralne zaštite -Suzbija izuzetno širok spektar lisnih vaši -Visoka efikasnost u svim vremenskim uslovima-Dugoročno održiv-Ekonomično rješenje u zaštiti od insekata. ODLIČNA EFIKASNOST + DUGO DJELOVANJE = VISOKI I KVALITETNI PRINOSI TEPPEKI NE ŠTETI KORISNIM INSEKTIMA Teppeki ima najpovoljniji profil za korisne insekte među aficidima. Gotovo je bezopasan za korisne insekte, predatore lisnih vaši te za pčele. Teppeki omogućava stalnu prisutnost predatora, što bitno smanjuje dinamiku razvoja populacije lisnih vaši. Zbog toga je Teppeki nepogrešiv u programima integralne zaštite. NAČIN DJELOVANJA FLONIKAMID: JEDINSTVENI MEHANIZAM DJELOVANJA Kod mnogih značajnih aficida (npr. neonikotinoidi) uočeno je znatno skraćeno djelovanje na lisne vaši, a i smanjenje efikasnosti. Flonikamid je jedinstven aficid, koji ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za anti-rezistentne programe zaštite. Flonikamid djeluje kontaktno i digestivno. Lisne vaši prestaju s hranjenjem najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog dehidratacije i izgladnjelosti ugibaju nakon 2-5 dana. U biljkama se flonikamid premiješta sistemično, prema gore, ali i translaminarno. Biljke intenzivno usvajaju flonikamid preko lista i preko korijena. Velikom broju insekticida naglo opada efikasnost zbog uticaja svjetlosti i visokih temperatura. Teppeki je u potpunosti funkcionalan u svim vremenskim uslovima. Teppeki štiti kulture od lisnih vaši najmanje 21 dan i u izuzetno teškim uslovima. Usled većih populacija lisnih vaši u vrijeme tretiranja štiti najmanje 14 dana. KARENCA: 21 dan za jabuku, krušku, breskvu, šljivu; 14 dana za krompir; 3 dana za paradajz, krastavac, kornišon, tikvice, tikve, dinje i lubenice. Pakovanje: 1.5 g, 14 g, 140 g, 2 kgKULTURAINSEKTPARADAJZMacrosiphum euphorbiaeJABUKARhopalosiphum maidisBRESKVA I KROMPIRAphis pomi, Dysaphis plantagineaŠLJIVAMyzus persicaeDINJAAnuraphis helichrysi, Dazctynotus ambrosiaeKROMPIRAphis gossypiiRUŽEAphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae
Valis F
Mass: 5 kg
Najjači fungicid za antirezistentnu strategiju u vinovoj lozi.Aktivna materija: valifenalat 60g/kg + folpet 480g/kglFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Valis F je kombinacija sistemičnog i preventivnog fungicida koji pruža izuzetno efikasnu i sigurnu preventivnu i kurativnu zaštitu.Sadrži dvije aktivne materije. Valifenalat djeluje na sprečavanje stvaranja ćelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Folpet je fungicid koji djeluje kontaktno i inhibira diobu ćelija patogena. Primjenom preparata Valis F, aktivna materija velifenalat podstič sintezu jednog proteina u biljci koji jača prirodnu otpornost biljke.BRZO PRODIRANJEValifenalat:-Sistemično djelovanje-Brzo prodiranje unutar biljke- Translaminarno kretanje – zaštita lista i novog porasta-Difuzno širenje – redistribucija valifenalata od osnove ka vrhu lista-Otporan na spiranje kišom-Štiti novoformirane listove.Folpet:-Aktivna materija koja nakon 80 godina nema pojavu rezistencije-Odlično djelovanje na crnu pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola)- Teško se ispira, duže djeluje-Najviše korišćena aktivna materija u vinogradarstvu.• Izraženo preventivno djelovanje, sprečava klijanje spora i formiranje infektivnih struktura gljivica.• Kurativno djelovanje na miceliju koja se aktivno kreće unutar biljnog tkiva, razara hife i zidove gljivice.• Antisporulaciona aktivnost izražena u sprečavanju formiranja reproduktivnih struktura gljivice nastala usljed djelovanja preparata na ćelijski zid gljive.PRIMJENAValis F se koristi za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), sive truleži (Botrytis cinerea), crne truleži (Guignardia bidwellii) u zasadu vinove loze. Primjenjuje se po sticanju uslova primarne zaraze, najbolje dok su lastari 20-25 cm dužine, odnosno od faze rasta 15-83 BBCH skale. Po potrebi tretman ponoviti. Za suzbijanje truleži prskanje je najbolje obaviti u vrijeme cvjetanja i prije zatvaranja grozda.Doza: 2kg/ha preparata uz utrošak 600-1000l/ha vode.Maksimalan broj tretiranja u sezoni: može se primijeniti 3 puta godišnje u razmaku od 10 dana.Karenca: vinova loza 28 dana.Pakovanje: 1kg, 5kg
Zenby
Volume: 500 ml
Fungicid za suzbijanje sive truleži. Aktivna materija: izofetamid ..... 400g/l                                                 Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)                             OSNOVNA SVOJSTVA ZENBY sadrži aktivnu materiju iz nove hemijske grupe (fenil-okso-etil tiofen amidi) podgrupe SDHI (inhibitori sukcinat dehidrogenaze /SDH/). Djeluje na gljive iz grupe Ascomycetes (npr. Sclerotinia sp., Monilia sp.) i Deuteromycetes (npr. Botrytis sp.) te na brojne druge bolesti. Efikasno suzbija sivu truležna lozi i jagodama, Botrytis i Sclerotiniu na salati i Moniliu na koštičavom voću. Ima preventivna i kurativna svojstva.ZENBY DJELUJE I NA SOJEVE SIVE TRULEŽI OTPORNE NA SDHI FUNGICIDE SDHI fungicidi u dijelu molekule bitnom za povezivanje sa enzimom SDH sive truleži sadrže krutu veznu grupu koja onemogućava povezivanje sa enzimom mutiranih sojeva i zbog toga gljiva je otporna. Za razliku od ostalih SDHI fungicida, izofetamid (i samo još fluopiram) ima fleksibilnu veznu grupu koja je dovoljno fleksibilna da se pravilno poveže sa SDH enzimom i kod mutiranih sojeva sive truleži. Stoga Zenby pokazuje efikasno i pouzdano djelovanje na sivu trulež u poređenju sa dobro poznatim SDHI fungicidima. ZENBY pokazuje kurativno djelovanje na sivu trulež i do 36 sati nakon zaraze. U cilju postizanja pouzdane efikasnosti,preporučuje se preventivna upotreba.Ima dugo preventivno djelovanje: do 4 sedmice dobro štiti bobice grožđa. ZENBY djeluje na sve razvojne faze sive truleži. VINOVA LOZA: PRIMJENA I DOZA Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (eventualno do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima) u alternaciji sa sredstvima iz grupa sa drugim mehanizmom djelovanja. ZENBY se može koristiti od cvjetanja pa sve do prije berbe zavisno od karence. Kod prskanja punog habitusa loze doza je 1,5l/ha. Kod prskanja u zonu grožđa doza je 0,8 do 1l/ha. Navedene doze za suzbijanje sive truleži u cjelini suzbijaju i pepelnicu vinove loze, tako da prilikom prskanja sa ZENBY-jem nije potrebno koristiti specijalne fungicide protiv pepelnice! JAGODE: PRIMJENA I DOZA Prskati preventivno. Može se koristiti od otvaranja prvih cvjetova (BBCH 60) pa sve do glavne berbe kada je većina bobica obojeno (BBCH 87). Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima). ZENBY u poređenju s poznatim botriticidima pokazuje izvanredno dobro djelovanje pa se njegova upotreba preporučuje već na samom početku programa suzbijanja sive truleži s ciljem efikasnog suzbijanja razvoja bolesti od početka. ZENBY ne ostavlja depozit na plodovima (mrlje, izmjena boje jagoda), kao što postoji problem sa drugim preparatima. Doza: 1,2 l/ha Karenca: 21 dan za vinovu lozu; 1 dan za jagode. Pakovanje: 10ml, 100ml, 500ml ZENBY je dio Belchimovih programa zaštite