Rješenje iz prirode za borbu protiv štetnih insekata.

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija: spinosad……………………240 gr/lit

Način djelovanja:

Laser je savremeni insekticid koji se koristi za borbu protiv štetočina iz reda leptira, dvokrilaca, opnokrilaca, resičara i nekih tvrdokrilaca u voću, povrću, vinovoj lozi. Aktivna materija spinosad je proizvod fermentacije bakterije Saccharopolyspora spinosa, čije je prirodno stanište zemljište. Spinosad je registrovan za primjenu u više od 100 različitih gajenih kultura. Laser djeluje kontaktno i digestivno. Kontaktno djeluje na sve razvojne stadijume štetnih organizama. Da bi tretman imao dobar efekat na jaja, spinosad mora da bude direktno nanesen na jaje dok je za ličinke i imaga dovoljno da dođu u kontakt sa tretiranom površinom. Još veću efikasnost spinosad pokazuje kada se unese u organizam štetočine, jer je digestivna aktivnost Laser-a 5-10 puta veća od kontaktne. Način djelovanja Laser-a je razlikuje od svih poznatih insekticida. Zbog potpuno novog načina djelovanja ne pokazuje rezistetnost pa je Laser idealan za antirezistentne programe. Laser ima veoma povoljne ekotoksikološka svojstva, te se zbog izuzetno malog ili nikakvog uticaja na korisne organizme preporučuje za integralni način proizvodnje, kao i za organsko biološku proizvodnju. Potvrda navedenog je odluka Evropske komisije od 06.05.2008. godine kojim je aktivna materija spinosad upisana na listu aktivnih materija dopuštenih za primjenu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji u EU.

Primjena:

Kontaktno-digestivni insekticid za suzbijanje sledećih štetočina:

U krompiru:

- krompirova zlatica (Lepti notarsa decemlineata) u dozi od 0,10-0,15 lit/ha (10-15 ml. na 1000m²)

U vinovoj lozi:

- pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiquella) u koncentraciji 0,015-0,020%.

U jabuci:

- miner okruglih mina (Cemiostoma scitella) i savijač kožice ploda (Adoxopies reti culana, Archips podana, Pandemis heparana), u koncentraciji od 0,06-0,08%.

Paprika u zaštićenom prostoru:

- kalifornijski trips(Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,03-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.

Krastavac u zaštićenom prostoru:

- kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.

Paradajz u zaštićenom prostoru:

- lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.

Gerber u zašti ćenom prostoru:

- kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.

Karenca: 21 dan za voće, vinovu lozu, žitarice i kupusnjače. U uljanoj repici je obezbjeđena vremenom primjene.

Pakovanje: 50 ml., 100 ml.

Napomena: smije se koristi ti najviše 3 puta u istom zasadu ili na istoj površini.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo