Insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Uništava jaja i larve u svim stadijumima. Koristi se za suzbijanje jabukinog smotavca, sivog grozdovog smotavca, kukuruznog plamenca, pamukove sovice, repičinog sjajnika.

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: indoksakarb......................150 g/l

Način djelovanja:

- spada u grupu oksadiazina

- djeluje kontaktno i digestivno i ima ovicidno (prilikom progrizanja horiona jajeta) i larvicidno djelovanje na sve stadijume larvi

- ponašanje insekata se veoma brzo mijenja nakon primjene preparata u preporučenoj količini, a manifestuje se brzim prestankom hranjenja insekata, gubljenjem koordinacije pokreta, paralizom i uginućem (nakon 24-60 časova)

Primjena:

Jabuka

- za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Efikasan je u suzbijanju svih generacija smotavaca.
Primjenjuje se u količini 0,3-0,35 l/ha na samom početku piljenja gusjenica, sa razmakom od 10 – 14 dana između tretmana.

Kukuruz

- za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
Primjenjuje se u količini 0,25 l/ha (2,5 ml/100 m²), tretiranjem 10 dana poslije maksimalnog leta leptira ili po pojavi prvih gusjenica a prije ubušenja u stabljiku ili klip.

Paprika

- za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
Primjenjuje se u količini 0,17 – 0,25 l/ha na početku piljenja gusjenica.

Uljana repica:

- za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Primjenjuje se u količini 0,17 – 0,25 l/ha kada se sjajnik pojavi, prije dostizanja praga štetnosti (prije cvjetanja a najkasnije u vrijeme zelenog/žutog pupoljka).

Prednosti preparata Avaunt 15 EC:

- ispoljava ovi-larvicidno i larvicidno dejstvo

- odlično djeluje i na niskim i na visokim temperaturama

- otporan na spiranje kišom (2 sata nakon tretmana Avaunt 15 EC se ne može sprati ). Ima nisku rastvorljivost u vodi što smanjuje mogućnost spiranja.

- Avaunt 15 EC obezbjeđuje rezidualnu zaštitu usjeva utičući i na ishranu insekata. Tretirani zeleni dijelovi biljke imaju odbijajuće dejstvo na insekte koji pokušaju da se hrane

- jedinstveni način djelovanja: do bioaktivacije (prevođenja u aktivni oblik) dolazi u crijevima insekata.

Aktivni metabolit sprečava ulazak Na⁺ jona u nervne ćelije insekata, što uzrokuje njihovu paralizu i smrt.

- nema ukrštene rezistencije sa drugim insekticidima.

Hemigacija:

Hemigacija je primjena hemijskih sredstava, mineralnih đubriva i pesticida pomoću visokih sistema za navodnjavanje. Zahvaljujući svojim fizičko – hemijskim ali i veoma povoljnim toksikološkim osobinama, Avaunt može da se koristi preko visokih sistema za navodnjavanje. To nam može pomoći i u zaštiti visokih usjeva sjemenskog kukuruza, kukuruza šećerca i suncokreta od štetočina ukoliko se gaje u sistemima za navodnjavanje. Za ovakvu primjenu je potrebna odgovarajuća oprema. Ona se sastoji od rezervoara za rastvaranje, mješača i pumpe koja ubacuje rastvor u sistem za navodnjavanje.

Primjena u svijetu:

Avaunt 15 EC je u svijetu registrovan za suzbijanje mnogo većeg broja štetnih gusjenica iz reda Lepidoptera.

Utrošak vode: jabuka 600-1000 l/ha, kukuruz 400-600 l/ha, paprika 400-600 l/ha

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 2 tretmana (jabuka, kukuruz, paprika), uljana repica - 1 tretman

Karenca: 14 dana za jabuku i vinovu lozu (u Italiji za povrće 3 dana, u Mađarskoj za kukuruz šećerac 3 dana, paprika, paradajz, krastavac 1 dan, kupus 3 dana, košti čavo voće 7 dana, malina 10 dana).

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 1 lit, 50 ml

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo