Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u žitaricama i kukuruzu za zrno i silažu.

Formulacija: Koncentrovana suspoemulzija (SE)

Aktivna materija:
    2.,4-D 2 etilheksil-ester…………………450 gr/lit
    fluorasulam...……………………………………. 6 gr/lit

Spektar djelovanja:

Mustang veoma dobro djeluje na: kamilicu (Matricaria chamomilla), prilepaču (Gallium aparinea), ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), abutilon (Abuthilon theoprasti ), lobodu (Chenopodium spp.), mak (Papaver rhoeas), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), obična konicu (Galinsoga parviflora), vidovčicu (Anagalis arvensis), samonikli suncokret (Helianthus spp.), mišjakinju(Stellaria media), hoću-neću (Capsela bursa pastores), kravlju stisnuša (Thlaspi arvense), štir (Amaranthus ssp.), dvornik (Poligonum spp.), čestoslavica (Veronica spp.),...

Primjena:

U ozimoj i jaroj pšenici i ječmu u dozi od 0,4-0,6 lit/ha tretiranje treba obaviti u proljeće od početka busanja do vidljivog prvog koljenca žitarica a kada širokolisni korovi imaju 2-6 listova. 
U kukuruzu za zrno i silažu u dozi od 0,5-0,6 lit/ha u fazi od 4 do potpuno razvijenih 5 listova kukuruza.

Mustang ima širok raspon primjene sa aspekta temperatura i fenofaze kultura. Optimalne temperature primjene su od 8-25 °C kada je porast biljaka intenzivan i kada su stvoreni uslovi za efikasno usvajanje herbicida u korovsku biljku te njegovu translokaciju do mjesta djelovanja. Prvi vidljivi simptomi na korovu se mogu uočiti 3-4 dana nakon aplikacije, a potpuno suzbijanje korova se događa 2-3 nedelje nakon tretmana (zavisno od vremenskih uslova i od vrste korova).

Partner logo
Package
Mustang - slika 2Mustang - slika 3Mustang - slika 4Mustang - slika 5