Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i brojnih širokolisnih korova u kukuruzu.

Aktivna materija:
rimsulfuron....................500 g/kg
tifensulfuron metil........ 250 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Način djelovanja:

- spada u grupu sulfonilurea
- usvaja se pretežno preko lista i brzo se raspoređuje kroz cijelu biljku
- sprečava diobu ćelija u tačkama rasta izdanka i korijena osjetljivih biljaka
- odmah nakon primjene osjetljivi korovi su zaustavljeni u porastu a simptomi su vidljivi poslije 5-10 dana
- najefikasniji je kada se primjenjuje na male korove i korove u intenzivnom porastu

Spektar djelovanja:

Primjena:

Grid 75 WG se može primjenjivati samo u merkantilnom i silažnom kukuruzu, kada je kukuruz u fazi od 1-5 listova.

Koristi se za suzbijanje:

 - jednogodišnjih travnih korova – kada su travni korovi u fazi 1 lista a najkasnije kada su u fazi bokorenja i širokolisnih korova kada su u fazi 2 – 4 lista, u količini 20 gr/ha + 0,1 % Trend 90.
- jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su pomoćnica obična (Solanum nigrum), tatula obična (Datura stramonium) i višegodišnjih širokolisnih korova kao što je poponac obični (Convolvulus arvensis) i njivska palamida (Cirsium arvense) u kombinaciji: 20-25 g/ha Grid + 300-400 gr/ha Joker SG + 0,1 % Trend ili 20-25 gr/ha Grid + 0,4-0,5 l/ha Mustang + 0,1 % Trend
- višegodišnjih travnih korova – divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i pirevina obična (Agropyron repens) kada su travni korovi u fazi 3-5 listova (visine 10-15 cm) i širokolisnih korova kada su korovi u fazi 2-4 lista, u količini 25 gr/ha + 0,1 % Trend 90.

Grid 75 WG korisiti uz obavezan dodatak nejonizujućeg okvašivača Trend 90 u koncen traciji 0,1 % (100 ml/100 lit vode) jer se tako postiže optimalan raspored herbicida na listu i bolja efi kasnost.
Kada se koristi Grid 75 WG u tank miks kombinacijama sa drugim herbicidima uvijek treba poštovati sva ograničenja partner herbicida.
Međuredna obrada se može izvršiti 10-14 dana nakon tretmana Grid-om.

Utrošak vode: 200-300 l/ha

Maksimalan broj trei ranja u toku godine na istoj površini: jednom
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Đubriva: Dodavanjem Novalon vodotopivih đubriva u rastvor preparata može se poboljšati djelovanje Grid-a i njegovih kombinacija na određene korove, posebno u sušnim uslovima. Preporučujemo Novalon 20-20-20 u koncentraciji 1-1,5 % (3-4 kg/ha). Primjena đubriva ne zamjenjuje okvašivač Trend 90.

Plodored:

Nakon kukuruza tretiranog Grid–om, može se sijati:
- iste kalendarske godine ozima žita i trava
- naredne godine: jara žita, uljana repica, soja, krompir, paradajz i kukuruz
U slučaju da se kukuruz iz bilo kog razloga mora preorati , samo se kukuruz može sijati nakon tretmana Grid- om.

Karenca: obezbijeđena vremenom primjene
Otrovnost: III grupa otrova
Pakovanje: 4x10 gr (vodotopive kesice)

Prije primjene preparata obavezno pročitai uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Dobro suzbija:
Jednogodišnje travne korove:
proso korovsko Echinochloa crus-galli proso Panicum spp.
sirak divlji iz sjemena Sorghum halepense svračice Digitaria spp.
muhari Setaria spp.    
Višegodišnje travne korove:
divlji sirak iz rizoma Sorghum halepense pirevina obična Agropyron repens
Širokolisni korovi:
teofrastova lipica Abutilon theophrasti kamilica Matricaria spp.
štir Amaranthus spp. dvornici Polygonum spp.
ambrozija Ambrosia spp. gorušica poljska Sinapis arvensis
repica Brassica spp. kostriš Senecio spp.
pepeljuga obična Chenopodium album gorčika Sonchus spp.
njivska palamida Cirsium arvense čistac jednogodišnji Stachys annua
prilepača Galium aparine grahorica njivska Vicia sativa
samonikli suncokret Helianthus annus boca Xanthium spp.
Grid® 75 WG - slika 2Grid® 75 WG - slika 3