Jedini herbicid za suzbijanje drvenastih kultura - arboricid.

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija: triklopir ……………………480 gr/lit

Primjena:

Koristi se kao neselektivni translokacioni herbicid – arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih širokolisnih korova u kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje, željezničkih pruga u količini 2-3 lit/ha, uz utrošak vode od 500-600 litara. Tretiranje se obavlja kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, a kod drvenastih vrsta neposredno prije razvoja novog lišća.

Napomena:

Ne smije se koristiti:

- u kraškim područjima;

- na lakim i pjeskovitim zemljištima;

- na površinama koje služe za skupljanje pitke vode;

- na izrazito erozivnim površinama;

- na željezničkim mostovima i 15 km oko njih.

Na tretiranim površinama, sadnja se može bezbijedno obaviti 6 mjeseci od primjene.

Na tretiranim površinama, ne dozvoliti pristup i ispašu najmanje

- 63 dana poslije primjene za mliječnu stoku;

- 28 dana poslije primjene za ostalu stoku.

Pakovanje: 1 lit., 0,2 lit.

 

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Garlon 4A - slika 2Garlon 4A - slika 3