Preventivni fungicid, najnovija formulacija - najbolji mankozeb.

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Aktivna materija: mankozeb……………………750 gr/kg

Način djelovanja:

Mankozeb je više od 45 godina jedan od vodećih fungicida u zaštiti bilja.

- izuzetno širok spektar – u više od 80 kultura , protiv više od 400 biljnih bolesti (najširi spektar od svih „multi -site“ kontaktnih fungicida)

- djeluje na uzročnike bolesti iz sve četiri glavne grupe biljnih bolesti

- mala mogućnost pojave rezistentnosti zbog djelovanja na više tačaka u metabolizmu patogena.

(„multi -site“) – do danas nema dokaza o pojavi rezistentnosti .

- NT tehnologija omogućava izuzetnu otpornost na ispiranje kišom.

- izrazito naglašena gasovita faza, koja štiti površinu koja je 12 puta veća od depozita.

- svojstvo mikroevaporacije (gasovita faza) i redistribucije na lisnu površinu što osigurava bolji učinak i kod lošije obavljenog prskanja. Rosa i slabija kiša nakon tretmana šire preparat po tretiranoj površini(gajenoj biljci) što pozitivno utiče na pokrivenost i bolje djelovanje.

- sadrži cink (Zn) i mangan (Mn) koji se nalazi u molekuli mankozeba, koji potpomažu u procesu fotosinteze i boljoj ishrani biljaka, što utiče na bolji prinos.

- Dithane DG NEOTEC ima najmanje čestice od svih mankozeba. Veličina čestice je od izuzetne važnosti za efikasnost preparata. Manje čestice omogućavaju bolju pokrivenost, preparat se manje ispire te je duže prisutan na tretiranoj površini. Samim tim je i efikasnost značajno povećana.

Primjena:

Dithane DG NEOTEC je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u:

- Vinogradima - plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,25% (25 gr/10 lit. vode)

- Voćnjacima -  krastavost lista i plodova jabuke (Venturia inequalis), krastavost i pjegavost lista kruške (Venturia pyrina), u koncentraciji 0,25% (25 gr/10 lit. vode), pjegavost lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii) u koncentraciji 0,2-0,25% (20-25 gr/10 lit. vode). Primjena u trešnji i višnji je dozvolje na samo nakon berbe.

- Povrtarstvu – Plamenjača na krompiru i paradajzu (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti lista na

krompiru (Alternaria solani) u količini 2-2,5kg/ha (20-25 gr/10 lit. vode)

Karenca:

Dithane DG NEOTEC ima karencu u paradajzu (na otvorenom i zaštićeni prostor) i krompiru 14 dana, 21 dan za stone vrste vinove loze, 28 dana za jezgrasto voće, 42 dana za vinske sorte vinove loze, za trešnju i višnju je obezbjeđena preporučenim vremenom primjene, 49 dana u kombinaciji sa sumporom.

Napomena:

KorištenjemDithane DG NEOTEC suzbijamo i mnoge biljne bolesti koje se ne javljaju često, ali kada se jave mogu da učine velike ekonomske štete. Dithane DG NEOTEC bolesti tog tipa suzbija ili smanjuje do te mjere da nisu u stanju da prouzrokuju ekonomski značajne štete.

Pakovanje: 2,5 gr., 100 gr., 1 kg.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja.

Partner logo
Package
Dithane DG NEOTEC - slika 2Dithane DG NEOTEC - slika 3