Preventivni fungicid, u obliku kvašljivog praška (WP), blijedožute boje.

Aktivna materija: mankozeb......................800 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Primjena:

Cadillac 80 WP se primjenjuje kao fungicid za suzbijanje prouzrokovača:

Čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i plamenjače krompira (Phytophtora infestans).

Vrijeme primjene:

- Jabuka, tokom vegetacije i to preventivno prije sticanja uslova za zarazu,

- Vinova loza, po pojavi prvih pjega primarnog zaražavanja,

- Krompir, tokom vegetacije preventivno, prije sticanja uslova za zaražavanje a najkasnije do pojave prvih simptoma i to prije sticanja uslova za širenje oboljenja.

Količina primjene: 2,0 – 2,5 kg/ha (20 – 25 g na 100 m²)

Količina tečnosti po jedinici površine: 300-400 l/ha krompir, 600-1000 l/ha vinova loza, 1000 l/ha jabuka.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 4 puta

Mogućnost miješanja sa drugim pesticidima: Moguće je da se miješa sa preparatima na bazi bakar oksihlorida, metalaksila, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarbhidrohlorida.

Nemogućnost miješanja sa preparatima na bazi drugih aktivnih materija: Ne može se miješati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, fosfamidon, monokrotofos), preparatima na bazi bakra, sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor, preparati ma na bazi propargita, pri poslednjem tretiranju vinove loze ni sa sumporom jer se znatno produžava postojanost ditiokarbamatnih fungicida.

Usjevi koji se mogu sijati u normalnom plodoredu (posle primjene pesticida): Slobodna je sjetva svih kultura

Karenca: 21 dan za jabuku i stone sorte vinove loze, 28 dana za vinske sorte vinove loze, 14 dana za krompir

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 25 kg, 1 kg, 0,2 kg

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu sa pakovanja.

Partner logo
Package
Cadillac 80 WP - slika 2Cadillac 80 WP - slika 3Cadillac 80 WP - slika 4Cadillac 80 WP - slika 5Cadillac 80 WP - slika 6Cadillac 80 WP - slika 7