Pallas 75 WG

Pakovanje
Broj proizvoda: he1017.1
Informacije o proizvodu "Pallas 75 WG"
Novi post-emergence sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih travnih i širokolisnih korova u strnim žitima. 

Aktivna materija: piroksulam 75 g/kg 
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) 

Opšte osobine: Četvrta generacija herbicida piroksulam

Piroksulam je novi sulfonamidni herbicid koji pruža širok spektar djelovanja nakon nicanja na jednogodišnje travne i širokolisne korove u žitaricama. Piroksulam omogućava kontrolu nad ključnim jednogodišnjim travama, uključujući Alopecurus spp., Apera spica-venti, Avena spp., Bromus spp., Lolium spp., i druge. Piroksulam takođe pruža odličnu kontrolu nad širokolisnim korovima uključujući Amaranthus spp., Brassica spp., Galeopsis tetrahit, Geranium spp., Myosotis arvensis, Stellaria media, Veronica spp., Viola tricolor. 

Piroksulam pruža odličnu herbicidnu aktivnost pri niskim dozama primjene. 
Najveća herbicidna aktivnost kod piroksulama je kod primjene nakon nicanja, iako može osigurati i kratku rezidualnu kontrolu kod poniklih jednogodišnjih korova. Piroksulam će korisnicima pružiti visoku efikasnost i niske doza unosa aktivne materije u okolinu. 

Njegove osobine su: 
- efikasna kontrola nakon nicanja i kratka rezidualna aktivnost važnih travnih i širokolisnih korova u strnim žitima 
- tehnologija upotrebe niske doze 
- selektivan u ozimoj i jaroj pšenici, ozimoj raži i ozimom tritikaleu 
- dugo vrijeme primjene 
- brza degradacija piroksulama u zemljištu omogućuje fleksibilnost u plodoredu 
- kompatibilan sa velikim brojem herbicida za suzbijanje širokolisnih korova 
- dozvoljen u integralnoj zaštiti bilja i uvršten u (IZB) programe 
- povoljan ekološki i toksikološki profil. 
Kao član triazolpirimidne sulfonamidne hemijske grupe, piroksulam inhibira enzim acetolaktatsintetazu (ALS). 
Inhibicija proizvodnje aminokiselina sprečava diobu ćelija i uzrokuje uginuće osjetljivih biljaka. Piroksulam je sistemični, translokacijski herbicid koji se usvaja putem lišća, izbojaka i korijenom. Lišće i korijen su primarna mjesta kroz koja se piroksulam usvaja u biljku. Kroz biljku se premiješta sve do meristemskog tkiva. Korovi tretirani piroksulamom će prestati rasti gotovo odmah, a konkurentski odnos korova i kulture će biti minimalan nakon primjene. 
Uginuće biljke može biti sporo u odnosu na neke druge preparate. Stopa uginuća biljke je vjerovatno povezana sa ukupnim skupom razgranatog lanca dostupnih aminokiselina: male biljke će podleći mnogo brže od većih biljnih vrsta sa većim rezervama. Nepovoljni uslovi okoline koji usporavaju metabolizam biljke (hladnoća, suša) će usporiti i uginuće. Rezultati terenskih istraživanja pokazuju da se optimalno suzbijanje korova događa kada su travni korovi u fazi 1-5 listova a kultura u fazi bokorenja. 
Simptomi uključuju zaostajanje u rastu i hlorozu nakon koje slijedi nekroza i biljka ugiba. Simptomi ozljeda na biljkama nakon primjene piroksulama su tipični ze herbicide ALS inhibitore i uopšteno će rezultirati na osjetljivim korovima kao sljedeći vizuelni simptomi: 
- gotovo neposredna inhibicija rasta 
- hloroza lišća i tačke rasta s mogućim crvenilom u prvih nekoliko dana 
- nekroza apikalnog meristema u približno 7 – 14 dana nakon primjene. 
Uginuće biljke (korova) se događa unutar 2 – 4 sedmice pri normalnim uslovima rasta i 6 – 8 sedmica pri nepovoljnim uslovima.Piroksulam se brzo degradira i ostaci u zemljištu obično ne traju dovoljno dugo da se ošteti usjev sledeće sezone. 

Primjena: 
PALLAS 75 WG je novi post-em sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih travnih i širokolisnih korova u: 
- Ozima i jara pšenica (sa izuzetkom Triticum durum), ozima raž i ozimi tritikale u dozi od 0,25 kg/ha u kombinaciji sa 0,5 l/ha okvašivača PALLAS Adjuvant. 
Vrijeme primjene: 
PALLAS 75 WG se primjenjuje od drugog lista do pojave drugog koljenca žita. 
Za postizanje najboljih rezultata treba ga primijeniti kada su travni korovi u fazi razvijena 1 – 4 lista, a širokolisni korovi u fazi 2 – 8 listova. Pallas 75 WG se primjenjuje kada je temperatura između 8 - 250C i kada su korovi u fazi intenzivnog porasta. 

Spektar djelovanja: 
Uskolisni korovi 
- Osjetljivi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), stršac (Apera spica-venti), divlji ovas (Avena fatua), ludovikov ovas (Avena ludoviciana), samonikli ovas (Avena sativa), japanska klasača (Bromus japonicus), oštra vlasulja (Bromus sterilis), trstike (Phalaris paradoxa, Ph. tricortum, Ph. canariensis), zeleni muhar (Setaria viridis). 
- Umjereno osjetljivi: pirevina (Agropyron repens), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), samonikli ječam (Hordeum spp.), ljuljevi (Lolium persicum, L. rigidum, L. multiflorum, L. perenne, L. temulentum), proso (Panicum capilare), vlasulja (Bromus tectorum), trstike (Phalaris brachystachys, Ph. minor). 

Širokolisni korovi 
- Osjetljivi: štir (Amaranthus retroflexus), smrduša (Bifora radians), slačica (Brassica spp.), djevojačka (Capsella bursa-pastoris), žavornjak (Delphinium spp.), priljepača (Galium aparine), žeravac (Geranium spp.), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), divlja proja (Lithospermum arvense), sljez (Malva spp.), kamilica (Matricaria spp.), dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica hederifolia), grahorice (Vicia spp.), ljubičica (Viola arvensis). 
-Umjereno osjetljivi: različak (Centaurea cyanus), tičinac (Cerastium arvense), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Consolida orientalis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poponac (Polygonum convolvulus). 
Količina primjene: PALLAS 75 WG se primjenjuje u količini 0,25 kg/ha zajedno sa 0,5 l/ha okvašivača PALLAS Adjuvant. 
Utrošak vode: PALLAS 75 WG se primjenjuje korišćenjem standardne opreme za tretiranje sa zemlje (prskalice/dizne) uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru. 

Miješanje: PALLAS 75 WG dobro se miješa sa herbicidima MUSTANG, LANCELOT ili preparatima na bazi 2,4 – D, florasulama, radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove. 
PALLAS 75 WG se ne smijemiješati sa regulatorima rasta biljaka i sa organofosfornim insekticidima. 

Plodored: U normalnim uslovima sjetve i uobičajene plodosmjene nema ograničenja za usjeve koji se mogu sijati nakon primjene preparata PALLAS 75 WG ako se primjenjuje saglasno uputstvu za upotrebu. 

Karenca: obezbijeđena vremenom primjene. 

Pakovanje: duo pack (0,25 kg herbicida PALLAS 75 WG + 0,5 L okvašivača PALLAS Adjuvant).

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.